ÇAMLIYAYLALI POLİS MEMURU  ÖZGE TURGUT ATEŞ VE UZMAN  ÇAVUŞ EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

abdullah - 13 Şubat 2023 Pazartesi

ÇAMLIYAYLALI POLİS MEMURU ÖZGE TURGUT ATEŞ VE UZMAN ÇAVUŞ EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

TOĞRAĞA VERİLDİLER

(ŞA­HİN TUR­GUT) Ha­tay dep­re­min­de ha­ya­tı­nı kay­be­den An­tak­ya İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de gö­rev­li po­lis me­mu­ru Öz­ge Tur­gut Ateş, Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de, Uz­man Ça­vuş olan eşi ise Kır­şe­hir’de top­ra­ğa ve­ril­di. Çam­lı­yay­la il­çe­si­nin ta­nın­mış es­naf­la­rın­dan de­mir­ci Meh­met Tur­gut’un kı­zı Öz­ge Tur­gut Ateş (32) ve eşi Uz­man Ça­vuş Ser­dar Ateş (33), mey­da­na ge­len dep­rem­de en­kaz al­tın­da­ki ya­şam mü­ca­de­le­si­ni kay­bet­miş­ler­di. Po­lis me­mu­ru Öz­ge Tur­gut Ateş’in ce­na­ze tö­re­ni­ne Çam­lı­yay­la Kay­ma­ka­mı Fa­tih Adı­gü­zel, MHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, MHP Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Ali Rı­za Genç, MHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik, Çam­lı­yay­la Em­ni­yet Men­sup­la­rı ve Çam­lı­yay­la hal­kı ka­tıl­dı. Ye­ni­ses Ga­ze­te­si Ya­zı Ai­le­si ola­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den Ateş çif­ti­ne Ce­na­bı Al­lah'tan rah­met, ya­kın­la­rı­na ise sa­bır ve baş sağ­lı­ğı di­le­riz.