BAŞKAN BOZDOĞAN, TEKNİK  PERSONELLE TOPLANTI YAPTI

abdullah - 13 Şubat 2023 Pazartesi

BAŞKAN BOZDOĞAN, TEKNİK PERSONELLE TOPLANTI YAPTI

BAŞKAN BOZDOĞAN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Kah­ra­man­ma­raş Pa­zar­cık il­çe­si mer­kez­li 7.7 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­rem son­ra­sın­da tek­nik per­so­nel­ler­le bir top­lan­tı yap­tı. Baş­kan Boz­do­ğan, Baş­kan­lık ma­ka­mın­da­ki top­lan­tı son­ra­sın­da sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak Tür­ki­ye’ye ya­şa­nan bü­yük dep­rem­ler son­ra­sı ken­ti­miz­de alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem ve ted­bir­ler doğ­rul­tu­sun­da;  Dep­rem Mas­ter Pla­nı oluş­tu­rul­ma­sı, AFET Bİ­Rİ­Mİ ku­rul­ma­sı, 3 yıl­lık acil ey­lem pla­nı ha­zır­lan­ma­sı ve bu ko­nu­lar da­hi­lin­de ge­rek­li araş­tır­ma, in­ce­le­me, bi­na­lar­da ha­sar tes­pi­ti­nin ya­pıl­ma­sı, per­so­nel­le­rin tek­nik eği­tim al­ma ko­nu­la­rı ile il­gi­li Tar­sus Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de ça­lı­şan İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dü­rü­müz, Em­lak İs­tim­lak Mü­dü­rü ve tek­nik per­so­nel­le­ri­miz­le top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di­k” ifa­de­si­ne yer ver­di.