Ç.YAYLA BELEDİYESİ’NDEN, DEPREM BÖLGESİNE DESTEK

abdullah - 13 Şubat 2023 Pazartesi

Ç.YAYLA BELEDİYESİ’NDEN, DEPREM BÖLGESİNE DESTEK

Ç.YAYLA BELEDİYESİNDEN YARDIM

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si,Tür­ki­ye’nin bir­çok ili­ni et­ki­le­yen Kah­ra­man­ma­raş dep­re­mi son­ra­sın­da tüm bi­rim ve gö­nül­lü per­so­nel­den olu­şan ekip­le­riy­le ha­re­ke­te geç­ti. Kah­ra­man­ma­raş’ta mey­da­na ge­len ve 10 ili et­ki­le­yen 7,7 ile 7,6 şid­de­tin­de iki ay­rı dep­re­min ar­dın­dan ara­ma kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­na ka­tı­lan Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si per­so­nel­le­ri ile il­çe­den gi­den gö­nül­lü ekip­ler, Ha­tay’da­ki ara­ma kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­na ka­tıl­dı­lar. Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Be­le­di­ye ka­de­me bi­na­sı önün­de Ha­tay’a git­mek için ha­zır bek­le­yen Be­le­di­ye per­so­nel­le­ri ile gö­nül­lü­ler­den olu­şan eki­bi yol­cu et­ti.Baş­kan Te­pe­bağ­lı, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, il­çe hal­kın­dan da dep­rem böl­ge­sin­de en­kaz al­tın­da ki­şi­le­rin ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Çam­lı­yay­la hal­kı ola­rak üzün­tü­le­ri­nin ta­rif­siz ol­du­ğu­nu söy­le­di. İlçe halkından Malatya'daki deprem bölgesinde hayat mücadelesi veren Aslıhan Gezer ve kızı Elif’ten acı haber geldiğini hatırlatan Başkan İsmail Tepebağlı, “Hatay depreminde ise günlerdir hayat mücadelesi veren ilçemiz halkından Mehmet Turgut'un kızı Özge Turgut Ateş ve eşi Serdar Ateş'in vefat haberlerini derin bir üzüntü ile öğrendik. Ben başta merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, kederli Turgut ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Çamlıyayla halkı olarak acımız büyük” ifadesini kullandı. “Gün birlik olma günüdür. Bugünleri Allah'ın izniyle el ele vererek birlikte atlatacağız” diyen Belediye Başkanı Tepebağlı, deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda yardım kolilerinin Çamlıyayla Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma Vakfına teslim edildiğini sözlerine ekledi.