MHP MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK’TEN,  DEPREMZELERE 50 BİN TL BAĞIŞ

abdullah - 13 Şubat 2023 Pazartesi

MHP MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK’TEN, DEPREMZELERE 50 BİN TL BAĞIŞ

ŞİMŞEK'TEN BAĞIŞ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dr. Dev­let Bah­çe­li’nin çağ­rı­sı üze­ri­ne dep­rem­ze­de­le­re 50 bin TL AFAT’a ba­ğış­ta bu­lun­du.MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­dir Dur­maz ile bir­lik­te dep­rem böl­ge­le­rin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “Bir Mil­yon Li­ra ba­ğış­la­yıp, ih­ti­yaç olan kan­sa kan ve­re­ce­ğiz. Emek­se emek ve­re­ce­ğiz. Mü­ca­de­ley­se mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Üze­ri­mi­ze gö­çen bi­na­la­rı mut­la­ka kal­dı­ra­ca­ğız. Bu bağ­lam­da tüm teş­ki­lat­la­rı­mı­zı se­fer­ber ede­ce­ği­z” di­yen MHP Li­de­ri Dr. Dev­let Bah­çe­li’nin çağ­rı­sı üze­ri­ne 50 bin Türk Li­ra­sı AFAD’a ba­ğış­la­dı­ğı­nı du­yur­du.