TARSUS TÜRK EĞİTİM-SEN’İN  YARDIM TIRI, BELEN’DE AFAD  EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

abdullah - 13 Şubat 2023 Pazartesi

TARSUS TÜRK EĞİTİM-SEN’İN YARDIM TIRI, BELEN’DE AFAD EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

TARSUS TÜRK EĞİTİM-SEN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Türk Eği­tim­Sen Tar­sus Şu­be­si ta­ra­fın­dan dep­rem böl­ge­si­ne gön­de­ri­len yar­dım tı­rı Be­len il­çe­sin­de AFAD ekip­le­ri­ne tes­lim edil­di. Şu­be Baş­ka­nı Ya­şar Yıl­maz ve yö­ne­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan tes­lim edi­len yar­dım mal­ze­me­le­ri, dep­rem­ze­de­le­re da­ğı­tıl­ma­ya baş­lan­dı. Ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­tin­den do­la­yı bü­yük üzün­tü duy­duk­la­rı­nı be­lir­ten ve kat­kı ve­ren her­ke­se te­şek­kür eden Ya­şar Yıl­maz, “İh­ti­yaç doğ­rul­tu­sun­da des­te­ği­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz, eli­miz­den ne ge­li­yor­sa yap­ma­ya ha­zı­rız. En­kaz al­tın­da ka­lan va­tan­daş­la­rı­mı­zın bir an ön­ce kur­ta­rıl­ma­sı­nı di­li­yor; tüm Tür­ki­ye’nin ca­nı­nı ya­kan dep­rem­de ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­re Al­lah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­li­yo­ru­z” de­di.