TARSUS BELEDİYESİ HALK EKMEK  FIRINI’NDA ÜRETİLEN EKMEKLER,  DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ

abdullah - 10 Şubat 2023 Cuma

TARSUS BELEDİYESİ HALK EKMEK FIRINI’NDA ÜRETİLEN EKMEKLER, DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ

EKMEKLER DEPREM BÖLGESİNE

Tar­sus Be­le­di­ye­si, Be­le­di­ye­ye ait Şe­hi­tis­hak Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan Halk Ek­mek Fı­rın’ın­da, gün­lük üre­ti­len ek­mek­le­rin tü­mü­nü dep­rem­ze­de­le­re gön­de­ri­yor. Şu ana ka­dar fı­rın­da üre­ti­len 85 bin adet ek­mek dep­rem böl­ge­si­ne ulaş­tı­rıl­dı. Böl­ge­de­ki dep­rem mağ­dur­la­rı­nın gı­da ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak ama­cıy­la kol­la­rı sı­va­yan Tar­sus Be­le­di­ye­si, ek­mek­le­rin va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik sa­tı­şı­nı dur­dur­du. Dep­rem böl­ge­le­ri­ne da­ha faz­la ek­mek ulaş­tı­ra­bil­mek için ge­ce gün­düz ça­lı­şan Halk Ek­mek Fı­rı­nı, 55 bin so­mun, 30 bin roll ek­mek ol­mak üze­re top­lam­da 85 bin adet üre­ti­len ek­mek­ler dep­rem böl­ge­si­ne gön­de­ril­di. baş­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, gün­lük ola­rak ek­mek üre­ti­mi­ni can­la baş­la de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, ek­mek­le­rin acil ih­ti­yaç nok­ta­la­rın­da bu­lu­nan yet­ki­li­ler­le ile­ti­şim ku­ru­la­rak ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de tes­lim edil­di­ği­ni ifa­de et­ti. (Tar­sus  Be­le­di­ye­si)