ÖMER KURNAZ: “ACIMIZ BÜYÜK,  ‘DOĞAL AFETLER’ KARŞISINDA  DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ”

abdullah - 10 Şubat 2023 Cuma

ÖMER KURNAZ: “ACIMIZ BÜYÜK, ‘DOĞAL AFETLER’ KARŞISINDA DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ”

TÜED TARSUS

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, Tür­ki­ye’yi ya­sa bo­ğan dep­rem son­ra­sın­da ül­ke­miz in­sa­nı­nın tek yü­rek ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “A­cı­mız çok bü­yük. Do­ğal afet­ler kar­şı­sın­da da­ya­nış­ma için­de ol­ma­mız ge­re­ki­yo­r” de­di. Ömer Kur­naz, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, Kah­ra­man­ma­raş baş­ta ol­mak üze­re 10 İl’i kap­sa­yan ve bü­yük acı­la­ra ne­den olan dep­re­min, baş­ta Tür­ki­ye ol­mak üze­re tüm dün­ya­yı ya­sa boğ­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek “Bu­gün böy­le­si­ne bü­yük dep­rem­ler­le mü­ca­de­le et­me­nin zor­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Kış şart­la­rı, dep­rem­le mü­ca­de­le­yi ve ayak­ta kal­ma­yı da güç­leş­tir­mek­te­di­r” de­di. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğine vurgu yapan Ömer Kurnaz “Devletimiz ile birlikte her bir insanımız bu acıyı hafifletmek için üzerine düşen ne varsa, bir çaba içinde olması, Türk Milletinin dayanışmasını göstermektedir. Bugün bizler depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acılı günlerde birlikte ve dayanışma içinde olunması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu bağlamda bizlerde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” ifadesini kullandı. Devletin tüm kaynakları seferber etmesi gerektiğini söyleyen Ömer Kurnaz, “Serveti olanların üzerlerine düşen fedakârlığı yapmasını istediği açıklamasında; büyük depremlerin acısı, büyük destek ve yardımlar ile hafifletilebilir. Milletçe, çok büyük üzüntü yaşıyoruz. Ben bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun” şeklinde sözlerini tamamladı.