TARSUS SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ, DEPREM BÖLGESİNDEKİ SÜT  ÜRETİCİLERİNİ YALNIZ BIRAKMADI

abdullah - 10 Şubat 2023 Cuma

TARSUS SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ, DEPREM BÖLGESİNDEKİ SÜT ÜRETİCİLERİNİ YALNIZ BIRAKMADI

TARSUS SÜT ÜRETİCİLERİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği, Tür­ki­ye’yi ya­sa bo­ğan dep­rem son­ra­sın­da Kah­ra­man­ma­raş baş­ta ol­mak üze­re Ha­tay, Şan­lı­ur­fa ve Adı­ya­man il­le­rin­de­ki süt üre­ti­ci­le­ri­ni yal­nız bı­rak­ma­dı. Bir­lik Baş­ka­nı Da­ni­yal Av­şar, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, 7.7 ve 7.6 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­rem son­ra­sın­da Kah­ra­man­ma­raş baş­ta ol­mak üze­re 9 İl­de bin­ler­ce can alan dep­rem­den duy­du­ğu bü­yük üzün­tü­yü di­le ge­tir­di. Dep­rem son­ra­sın­da Ta­rım ve Or­man Ba­ka­nı Va­hit Ki­riş­ci’nin, Tür­ki­ye Süt Üre­ti­ci­le­ri Mer­kez Bir­li­ği Baş­ka­nı Tev­fik Kes­kin’i te­le­fon­la ara­ya­rak, Kah­ra­man­ma­raş, Şan­lı­ur­fa, Adı­ya­man ve Ha­tay İl’le­rin­de­ki süt üre­ti­ci­le­ri­ne des­tek is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek “Mer­kez Bir­lik Baş­ka­nı­mız da biz­le­ri ara­ya­rak ne ya­pa­bi­li­riz di­ye sor­du. Tar­sus Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği ola­rak biz­ler­de Gü­ney Süt ve Sü­taş yet­ki­li­le­riy­le yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de bu İl­ler­de­ki süt üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ya­ra­sı­na bir neb­ze­de ol­sa mer­hem ol­ma­ya ça­lış­tı­k” de­di. Bir­lik Baş­ka­nı Da­ni­yal Av­şar, Gü­ney Süt ve Sü­taş’ın bu böl­ge­ler­de­ki süt üre­ti­ci­le­rin­den gün­lük yak­la­şık 150 ton süt ala­ca­ğı­nın müj­de­si­ni ve­rir­ken “Ko­nu­yu Ge­nel Mer­kez Bir­lik Baş­ka­nı­mı­za ilet­tik. Ken­di­si de tek­rar­dan Ta­rım ve Or­man Ba­ka­nı­mız Sa­yın Ki­riş­ci’ye du­ru­mu izah et­ti. Sa­yın Ba­ka­nı­mız da bu zor gün­ler­de dep­rem böl­ge­sin­de­ki süt üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ya­nın­da ol­du­ğu­muz için biz­le­re te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti­ler. Tür­ki­ye’yi ya­sa bo­ğan yüz­yı­lın fa­ci­asın­dan son­ra her­ke­sin bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Tar­sus Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği ola­rak biz­ler­de üze­ri­mi­ze dü­şen ne var­sa yap­ma­ya ha­zı­rı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. “Şim­di Bir­lik Za­ma­nı­” di­yen Tar­sus Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Da­ni­yal Av­şar, “Bü­yük fe­da­kar­lık­la sür­dü­rü­len kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nı ve ge­liş­me­le­ri dik­kat­le ve üzün­tüy­le ta­kip edi­yo­ruz. Mil­le­ti­mi­zin ba­şı sağ ol­sun. Biz­ler acı­la­rı­mı­zın en hız­lı şe­kil­de sa­rıl­ma­sı için böl­ge hal­kı­mı­zın ve dev­le­ti­mi­zin her tür­lü yar­dım­la ya­nın­da ola­ca­ğı­z” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.