TARSUS BELEDİYESİ DEPREM BÖLGESİNE  YARDIM ELİ UZATMAYA DEVAM EDİYOR

abdullah - 10 Şubat 2023 Cuma

TARSUS BELEDİYESİ DEPREM BÖLGESİNE YARDIM ELİ UZATMAYA DEVAM EDİYOR

DEPREM BÖLGESİNE YARDIK ELİ

Tar­sus Be­le­di­ye­si, şid­det­li dep­re­min vur­du­ğu afet böl­ge­le­ri­ne yar­dım eli uzat­ma­ya de­vam edi­yor. Şu ana ka­dar Tar­sus­lu­la­rın bü­yük yar­dım kam­pan­ya­sı­na des­te­ği ile böl­ge­ye 9 TIR 1 kam­yon yar­dım gön­de­ren Tar­sus Be­le­di­ye­si, bu­nun ya­nı sı­ra, ara­ma kur­tar­ma için be­le­di­ye des­tek ekip­le­ri, mo­bil mut­fak, sağ­lık ta­ra­ma ara­cı, hay­van am­bu­lan­sı, dok­tor ve hem­şi­re des­te­ği de sağ­la­dı. Tar­sus’a ge­len dep­rem­ze­de­ler için de kol­la­rı sı­va­yan Tar­sus Be­le­di­ye­si, kent­te ba­rın­ma gı­da, kı­ya­fet vb. tüm şart­la­rı dep­rem­ze­de­ler için ha­zır­la­dı. Yar­dım kam­pan­ya­sı ise de­vam edi­yor. BE­LE­Dİ­YE DES­TEK EKİP­LE­Rİ DEP­REM BÖL­GE­SİN­DE Tar­sus Be­le­di­ye­si, yüz­yı­lın en bü­yük dep­rem­le­rin­den bi­ri­nin ger­çek­leş­ti­ği afet böl­ge­si için ade­ta bir se­fer­ber­lik ilan et­ti. Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin ara­ma kur­tar­ma için des­tek ekip­le­ri, dep­rem ha­be­ri­nin du­yul­ma­sıy­la der­hal böl­ge­ye ha­re­ket et­ti. Böl­ge­ye in­ti­kal eden des­tek ekip­le­ri ko­or­di­ne ha­lin­de ara­ma­kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­na ka­tı­lı­yor ve ih­ti­yaç sa­hi­bi va­tan­daş­la­ra yar­dım mal­ze­me­le­ri­ni ulaş­tı­rı­yor.  Tar­sus Be­le­di­ye­si, afet böl­ge­sin­de­ki ih­ti­yaç sa­hi­bi va­tan­daş­lar için bü­yük bir yar­dım se­fer­ber­li­ği baş­lat­tı. Be­le­di­ye; gı­da mad­de­si, bat­ta­ni­ye, ısı­tı­cı, el fe­ne­ri, pil, uy­ku tu­lu­mu, ça­dır, bot, mont, te­miz­lik mal­ze­me­si ve be­bek be­zi gi­bi on­lar­ca ka­lem­de­ki yar­dım mal­ze­me­siy­le afet böl­ge­si­ne des­tek ol­ma­yı amaç­lı­yor. “Hep Bir­lik­te Ya­ra­la­rı Sa­ra­lım Bir­lik Ola­lım!” di­ye­rek her­ke­si yar­dım se­fer­ber­li­ği­ne da­vet eden Tar­sus Be­le­di­ye­si, va­tan­daş­la­rın İŞ­GEM 1, Dr. Tur­gut Er­kut­lu Bi­lim Eği­tim Sa­nat ve Kül­tür Aka­de­mi­si, Tar­sus Be­le­di­ye Te­sis­le­ri ve Tar­su AVM’ye ulaş­tır­dı­ğı ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri­ni top­lu­yor. Bü­yük kam­pan­ya ile şu ana ka­dar dep­rem böl­ge­le­ri­ne Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 9 TIR ve bir kam­yon des­tek gön­de­ril­di. Kam­pan­ya­nın de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Tar­sus Be­le­di­ye­si yar­dım­lar için bek­le­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti. TAR­SUS’A GE­LEN DEP­REM­ZE­DE­LER İÇİN DE KOL­LAR SI­VAN­DI Tar­sus Be­le­di­ye­si dep­rem böl­ge­le­rin­den Tar­sus’a ge­len dep­rem mağ­du­ru va­tan­daş­lar için de ken­ti ha­zır ha­le ge­tir­di. Ba­rın­ma ih­ti­yaç­la­rı için Meh­met Çe­le­bi Spor Sa­lo­nu’nu tah­sis eden Tar­sus Be­le­di­ye­si bu­nun ya­nı sı­ra çe­şit­li ma­hal­le­ler­de ağır­la­nan dep­rem mağ­dur­la­rı için ka­pı ka­pı do­la­na­rak sı­cak ye­mek ik­ram et­ti, des­tek­le­ri­ni ilet­ti. Giy­si, ba­rın­ma, gı­da gi­bi tüm ih­ti­yaç­lar için Tar­sus Be­le­di­ye­si Te­sis­le­ri’nin ka­pı­sı­nın da açık ol­du­ğu­nu be­lir­ten be­le­di­ye, Ye­ni Tar­sus Dev­let Has­ta­ne­si’ne ge­ti­ri­len dep­rem mağ­dur­la­rı için has­ta­ne önü­ne stant aça­rak sı­cak çor­ba ik­ram et­mek ve ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için de se­fer­ber ol­du.