Ç.YAYLA BELEDİYESİ’NDEN, DEPREM BÖLGESİNE YARDIM

abdullah - 10 Şubat 2023 Cuma

Ç.YAYLA BELEDİYESİ’NDEN, DEPREM BÖLGESİNE YARDIM

YARDIM KAMPANYASI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı ön­cü­lü­ğün­de Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­miz ta­ra­fın­dan dep­rem böl­ge­si­ne bir neb­ze de yar­dım­da bu­lu­na­bil­mek adı­na araç­lar­la yar­dım mal­ze­me­si gön­de­ril­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, dep­rem böl­ge­si­ne git­mek is­te­yen Be­le­di­ye per­so­ne­li ve gö­nül­lü va­tan­daş­lar­la Ka­de­me bi­na­sın­da bir ara­ya gel­di. Çam­lı­yay­la il­çe hal­kın­dan da ba­zı va­tan­daş­la­rın en­ka­zın al­tın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı “Ü­zü­cü ha­ber­ler al­dık il­çe­miz hal­kın­dan Ma­lat­ya'da dep­rem böl­ge­sin­de ha­yat mü­ca­de­le­si ver­mek­te olan As­lı­han Ge­zer ve kı­zın­dan acı ha­ber gel­di. Al­lah'tan rah­met di­li­yo­rum. Çam­lı­yay­la hal­kı ola­rak yı­kıl­dık ve ha­len gö­çük al­tın­da ha­ber ala­ma­dı­ğı­mız il­çe­miz hal­kın­dan hem­şe­ri­le­ri­miz var. Bir umut bek­le­mek­te­yiz. Uma­rım Ül­ke Ge­ne­li ola­rak gü­zel ha­ber­ler alı­rız. Bu kap­sam­da dep­rem­de ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­rı­mı­za Al­lah'tan rah­met ya­ra­lı­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­li­yo­ru­m” de­di.