TARSUS ZİRAAT ODASI’NIN,  YARDIM KONVOYU HATAY’DA

abdullah - 10 Şubat 2023 Cuma

TARSUS ZİRAAT ODASI’NIN, YARDIM KONVOYU HATAY’DA

ZİRAAT ODASI YARDIM KONVOYU

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı ve Mec­lis üye­le­ri, haf­ta ba­şın­da Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li ya­şa­nan iki bü­yük dep­rem son­ra­sın­da yı­kı­cı et­ki­yi bi­re­bir ya­şa­yan Ha­tay’da­ki va­tan­daş­la­ra gı­da yar­dı­mı yap­tı. Ve­yis Av­cı, Zi­ra­at Oda­sı’nın ma­kam ara­cı da da­hil ol­mak üze­re, Oda yö­ne­ti­ci­le­riy­le bir­lik­te 5 araç­lık kon­voy­la bir­lik­te Ha­tay’a git­ti.Ya­şa­nan dep­rem­ler­de ya­şa­mı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­ra Al­lah’tan rah­met di­le­yen Ve­yis Av­cı, “10 il’imi­zi et­ki­le­yen ve Tar­sus’ta da his­se­di­len dep­rem­ler ger­çek­ten bü­yük üzün­tü ya­rat­tı.  Biz­de Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı ola­rak te­min et­ti­ği­miz süt, ton ba­lı­ğı, büs­ki­vit, mey­ve su­yu, bat­ta­ni­ye, pey­nir, zey­tin ek­mek ve di­ğer te­mel gı­da ürün­le­ri­ni gö­tü­rü­yo­ruz. Tüm ül­ke­mi­ze geç­miş ol­su di­lek­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ruz. Al­lah yar ve yar­dım­cı­mız ol­su­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.