MESKİ, ÜSTYAPI İYİLEŞTİRME  ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

abdullah - 26 Ocak 2023 Perşembe

MESKİ, ÜSTYAPI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

MESKİ ÜSYAPI ÇALIŞMALARI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, çe­şit­li cad­de ve so­kak­lar­da eko­no­mik öm­rü­nü ta­mam­la­yan be­ton mu­aye­ne ba­ca­la­rı ile yağ­mur­su­yu ız­ga­ra­la­rı­nı, ka­li­te­li sfe­ro ka­pak ve ız­ga­ra­lar­la ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. Ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı böl­ge­ler­de da­ha ön­ce bu taş­la­ra ta­kıl­ma­sı muh­te­mel oto­mo­bil, mo­to­sik­let ve bi­sik­let gi­bi ula­şım araç­la­rı­nı kul­la­nan va­tan­daş­lar, da­ha kon­for­lu se­ya­hat et­me im­kâ­nı­na sa­hip olu­yor. MES­Kİ, kap­la­ma al­tın­da­ki mu­aye­ne ba­ca ve ız­ga­ra­la­rı­nı yol üst ko­tu se­vi­ye­si­ne ge­ti­ri­yor Mer­sin’in tüm il­çe­le­rin­de alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­na hız kes­me­den de­vam eden MES­Kİ; Ak­de­niz, To­ros­lar, Me­zit­li, Ye­ni­şe­hir ve Tar­sus il­çe­le­rin­de bu­lu­nan muh­te­lif cad­de ve so­kak­lar­da yol kap­la­ma­sı al­tın­da ka­lan mu­aye­ne ba­ca ve yağ­mur­su­yu ız­ga­ra­la­rı­nı, yol­lar­da­ki sü­rüş kon­fo­ru­nu art­tır­mak için yol üst ko­tu se­vi­ye­si­ne ge­tir­me ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Ça­lış­ma kap­sa­mın­da es­ki­yen ve de­for­me olan be­ton mu­aye­ne ba­ca­la­rı ve yağ­mur­su­yu ız­ga­ra­la­rı, eko­no­mik öm­rü da­ha uzun olan sfe­ro ka­pak ve ız­ga­ra­lar ile de­ğiş­ti­ri­li­yor. Dört mer­kez il­çe ve Tar­sus’ta top­lam 1229 adet mu­aye­ne ba­ca ka­pa­ğı ile 2 bin 11 adet yağ­mur­su­yu ız­ga­ra de­ği­şi­mi­nin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği MES­Kİ ça­lış­ma­la­rı ara­lık­sız de­vam edi­yor.