BAŞKAN VAHAP SEÇER MÜSİAD  GENEL KURULU GALASI’NA KATILDI

abdullah - 26 Ocak 2023 Perşembe

BAŞKAN VAHAP SEÇER MÜSİAD GENEL KURULU GALASI’NA KATILDI

MÜSİAD

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜ­Sİ­AD) Mer­sin Şu­be­si Ola­ğan Ge­nel Ku­ru­lu Ga­la­sı’na ka­tı­la­rak iş in­san­la­rıy­la bir ara­ya gel­di. Prog­ram­da ko­nu­şan Baş­kan Se­çer, Bü­yük­şe­hir’in ken­te ka­zan­dır­dı­ğı ya­tı­rım­lar­dan söz ede­rek, Met­ro Pro­je­si’nin de ken­te de­ğer ka­ta­cak bir pro­je ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Baş­kan Se­çer, “Ye­rel yö­ne­ti­ci­ye ne ka­dar bü­yük kay­nak ak­ta­rı­lır­sa, uy­gun fi­nans­man bu­lur­sa, is­raf et­me­den akıl­lı ya­tı­rım­lar ya­par­sa, şeh­ri­ni ina­nıl­maz nok­ta­la­ra ge­ti­rir. Biz şu an­da bu nok­ta­da­yız. Met­ro için des­tek is­ti­yo­rum. Met­ro bu ken­te de­ğer ka­ta­cak bir pro­je­dir. Si­ya­set uğ­ru­na za­man yi­tir­me­ye­lim. Mer­sin'in ge­le­ce­ği­ne da­ir bu ya­tı­rı­ma he­pi­miz kat­kı su­na­lı­m” de­di. Mer­sin kent mer­ke­zi­nin yıl­lar­dır çö­zü­le­me­yen imar so­ru­nu­nu çöz­dük­le­ri­ni söy­le­yen Baş­kan Se­çer, “20 yıl­dır çö­ze­me­di­ği­miz mer­ke­zin imar so­ru­nu­nu çöz­dük. Me­zit­li’nin de Ye­ni­şe­hir’in de To­ros­lar’ın da çöz­dük. Der­di­miz Mer­sin. Or­tak pay­da­mız Mer­sin. Biz da­ha faz­la ya­tı­rım yap­mak is­ti­yo­ruz. Bu ya­tı­rı­mı Mer­sin da­ha ya­şa­na­bi­lir bir kent ol­sun, ge­li­şen bir kent ol­sun, dün­ya ken­ti ol­sun, ta­nın­sın di­ye yap­mak is­ti­yo­ruz. Mer­ke­zi hü­kü­me­tin de bu­ra­ya önem­li kat­kı­lar yap­ma­sı ge­rek­ti­ği za­ten aşi­kâ­r” di­ye ko­nuş­tu. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ma­li di­sip­li­ni­nin çok sağ­lam ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Se­çer ko­nuş­ma­sın­da ye­rel si­ya­set­çi­le­re de ses­le­ne­rek “Si­ya­se­ten ya­pı­lan söy­lem­ler, si­ya­se­ten ya­ra­tı­lan ka­os, ger­gin­lik en bü­yük za­ra­rı ken­te ve­ri­yo­r” de­di. Mer­sin’in da­ha ya­şa­na­bi­lir bir kent ol­ma­sı için da­ha faz­la ya­tı­rım yap­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Se­çer “Der­di­miz, AK Par­ti, CHP, MHP İYİ Par­ti me­se­le­si de­ğil, baş­ka si­ya­si par­ti­ler me­se­le­si de­ğil. Der­di­miz Mer­sin. Or­tak pay­da­mız Mer­si­n” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜ­Sİ­AD) Mer­sin Şu­be­si Ola­ğan Ge­nel Ku­ru­lu Ga­la­sı’na ka­tıl­dı. Prog­ra­ma, Baş­kan Va­hap Se­çer’in ya­nı sı­ra Es­ki Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­ka­nı Lüt­fi El­van, Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van, MÜ­Sİ­AD Ge­nel Baş­ka­nı Mah­mut As­ma­lı, Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri, il­çe be­le­di­ye baş­kan­la­rı ve kent pro­to­ko­lü ka­tıl­dı. MÜ­Sİ­AD’ın ye­ni yö­ne­tim ku­ru­lu­nun be­lir­len­di­ği prog­ram­da ko­nu­şan Baş­kan Se­çer, iş dün­ya­sı ile bir ara­da ol­mak­tan mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Mer­sin’in iş dün­ya­sı ile bü­yü­yen bir kent ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ken­tin ta­ri­hin­de ana do­ku­nun ti­ca­ret, li­man ve dün­ya ti­ca­re­ti ol­du­ğu­nu, do­la­yı­sıy­la Mer­sin’e Tür­ki­ye'nin ve dün­ya­nın fark­lı böl­ge­le­rin­den ça­lış­mak için ge­len in­san­lar ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Se­çer, “Hiç kim­se doğ­du­ğu ye­ri, va­ta­nı­nı, mem­le­ke­ti­ni bı­ra­kıp, ço­lu­ğu­nun ço­cu­ğu­nu alıp bir baş­ka şeh­re gel­mez. Ama Mer­sin’e her­kes gel­miş. Do­ğu’dan, Gü­ney­do­ğu’dan, Or­ta Ana­do­lu'dan, Ka­ra­de­niz'den, Ege'den, Trak­ya'dan.. Her yer­den. Hoş gel­miş, se­fa gel­miş, İyi ki de gel­miş, ren­ga­renk bir kent ol­mu­ş” de­di. Mer­sin'de nü­fu­sun ar­tı­ğı­nı ve ken­di­si­nin bu du­rum­dan ra­hat­sız ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Baş­kan Se­çer, nü­fu­sun art­ma­sı için mut­la­ka olum­lu ge­liş­me­ler ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, “O­lum­lu ya­tı­rım­lar var­dır. He­pi­miz bu­nun far­kın­da­yız ve ener­ji­si yük­sek, be­re­ket­li bir kent­te ya­şa­mak­tan da çok ke­yif­li­yiz. Ben ken­di­mi dün­ya­nın en mut­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak ad­de­di­yo­rum. Böy­le bir müs­tes­na ken­tin Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yım. Mer­sin’in keş­fe­dil­me­di­ği­ne ina­nı­yo­rum. Mer­sin’in keş­fe­dil­me­miş ha­li buy­sa keş­fe­dil­miş ha­li ina­nın ba­na mu­az­zam olu­r” di­ye ko­nuş­tu. Bu tür top­lan­tı­la­rı önem­se­di­ği­ni çün­kü eko­no­mi­ye yön ve­ren iş dün­ya­sı ile bir ara­ya gel­di­ği­ni söy­le­yen Baş­kan Se­çer “Siz bi­zim ve­li­ni­me­ti­miz­si­niz, çün­kü siz­den top­la­nan ver­gi­ler­den ke­si­len pay­lar be­le­di­ye­nin ge­lir­le­ri ola­rak ge­li­yor. Ne ka­dar ver­gi Mer­si­ne o ka­dar ye­rel ya­tı­rım, ne ka­dar ver­gi o ka­dar mer­ke­zi hü­kü­met­ten, ta­bi ki ne is­te­di­ği­mi­zi bi­lir­sek o ka­dar çok ya­tı­rım ge­le­ce­k” de­di. Gö­re­ve gel­di­ğin­de ağır borç yü­kü ile kar­şı­laş­tı­ğı­nı ifa­de eden Baş­kan Se­çer “A­ma şim­di gel­di­ği­miz nok­ta­yı si­ze söy­le­sem inan­dı­rı­cı gel­mez. Top­lam bağ­lı ku­ru­luş­lar, iş­ti­rak­ler hep­si içe­ri­sin­de, yak­la­şık 15,5 mil­yar TL bi­zim büt­çe­miz var. Yak­la­şık ola­rak da bu büt­çe­yi re­ali­ze et­mek için 1314 TL mil­yar ci­va­rın­da bir ge­lir ola­cak. Ön­gö­rü­müz bu. Pe­ki, bi­zim bor­cu­muz ne? 3 mil­yar 750 mil­yon TL, hep­si da­hil. Bu dö­nem­de ufak te­fek borç­lan­ma­lar da ol­du. Şim­di gel­di­ğim büt­çe­ye ba­kı­yo­rum, o za­man­ki ge­li­ri­me ba­kı­yo­rum, dev­ral­dı­ğım bor­ca ba­kı­yo­rum, gel­dim 3 mil­yar TL borç var top­lam. Ge­li­ri ne­dir bu be­le­di­ye­nin? Ora­dan bu­ra­dan 2019 yı­lın­da bi­ze ge­len pa­ra­nın ta­ma­mı 2 mil­yar 250 mil­yon TL. Yan­lış duy­ma­dı­nız, 2 mil­yar 250 mil­yon TL ge­lir var. Re­ali­ze edi­len 2019 büt­çe ge­li­ri var, 3 mil­yar TL’de o yı­lın ba­şın­da ku­ca­ğı­nız­da borç var. Ama bu­gün 2023 yı­lı­na gi­rer­ken 15,5 mil­yar TL’lik büt­çem var di­yo­rum, Re­ali­ze ede­ce­ğim ge­lir büt­çem 1314 mil­yar li­ra. TL ba­zın­da ol­du­ğu için si­zi ya­nılt­ma­sın, Do­lar ba­zı­na vu­rur­sa­nız 320 mil­yon do­lar bor­cu­muz azal­mı­ş” di­ye ko­nuş­tu. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ma­li di­sip­li­ni iyi bir be­le­di­ye ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Bu ne­re­den ol­du pa­ra bas­ma­dıy­sak? Ge­len is­ti­ap­tan ol­du, öz ge­lir­le­ri­miz­den ol­du. Şim­di bu­ra­ya ka­dar bu şeh­rin ne ka­dar güç­lü ol­du­ğu­nu her­hal­de ra­kam­lar­la an­lat­tım si­ze. Çün­kü ver­gi gi­di­yor ve ta­bi bi­zim de hak­kı­mı­zı ve­rin; bu be­le­di­ye iyi yö­ne­ti­li­yor. Ma­li di­sip­li­ni çok sağ­lam. Ba­kın çok çok sağ­lam bir ma­li di­sip­li­ni var. Bu ka­dar köp­rü­le­ri, köp­rü­lü kav­şak­la­rı, yol­la­rı, fa­kir fu­ka­ra­ya ga­rip gu­re­ba­ya ba­kı­mı yi­ne bu büt­çe­den ya­pı­yor­su­nu­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ko­nuş­ma­sın­da es­ki Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­ka­nı Lüt­fi El­van’a da te­şek­kür eden Baş­kan Va­hap Se­çer “Ben si­ze ye­rel yö­ne­tim­ler­den so­rum­lu Baş­ka­nı­nız ola­rak ye­rel viz­yon çi­ze­ce­ğim mut­la­ka. Bi­raz son­ra Sa­yın Ba­ka­nım da söz ala­cak, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ni de­ğer­len­di­re­cek. Çok de­ğer­li ba­ka­nı­mız­la par­la­men­to­dan da ta­nı­şı­rız, me­sa­imiz ol­du. Za­man za­man çok kıy­met­li des­tek­le­ri­ni de gör­düm. Bu­ra­da hu­zur­la­rı­nız­da da ken­di­si­ne te­şek­kür et­mek is­ti­yo­rum. Ay­rı bir hu­ku­kum olan bir in­san­dır ken­di­si­” de­di.   Ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak yap­tık­la­rı ya­tı­rım­lar­dan söz eden Baş­kan Se­çer, “Bu ka­dar ya­tı­rım­la­rı ya­pı­yo­ruz. Bi­zim yap­tı­ğı­mız ya­tı­rım­lar iyi­dir, fe­na de­ğil­dir, ye­ter­li de­ğil­dir. Ye­rel yö­ne­ti­ci­ye ne ka­dar bü­yük kay­nak ak­ta­rı­lır­sa, uy­gun fi­nans­man bu­lur­sa, is­raf et­me­den akıl­lı ya­tı­rım­lar ya­par­sa, şeh­ri­ni ina­nıl­maz nok­ta­la­ra ge­ti­rir. Biz şu an­da bu nok­ta­da­yız. Met­ro için des­tek is­ti­yo­rum, ra­kam­la­rı ver­dim. Met­ro bu ken­te de­ğer ka­ta­cak bir pro­je­dir. Si­ya­set uğ­ru­na za­man yi­tir­me­ye­lim. Mer­sin'in ge­le­ce­ği­ne da­ir bu ya­tı­rı­ma he­pi­miz kat­kı su­na­lı­m” di­ye ko­nuş­tu. “Or­tak pay­da­mız Mer­si­n” Met­ro pro­je­si­nin 2019’da ki ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Baş­kan Se­çer, “Sa­yın Ba­kan Plan Büt­çe Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı iken biz­zat il­gi­len­miş, bu ko­nu­da be­le­di­ye­mi­ze önem­li kat­kı­lar yap­mış­tır. Ne­den; çün­kü AK Par­ti, CHP, MHP İYİ Par­ti me­se­le­si de­ğil, baş­ka si­ya­si par­ti­ler me­se­le­si de­ğil der­di­miz. Der­di­miz Mer­sin. Or­tak pay­da­mız Mer­sin. Biz da­ha faz­la ya­tı­rım yap­mak is­ti­yo­ruz. Bu ya­tı­rı­mı Mer­sin da­ha ya­şa­na­bi­lir bir kent ol­sun, ge­li­şen bir kent ol­sun, dün­ya ken­ti ol­sun, ta­nın­sın di­ye yap­mak is­ti­yo­ruz. Mer­ke­zi hü­kü­me­tin de bu­ra­ya önem­li kat­kı­lar yap­ma­sı ge­rek­ti­ği za­ten aşi­kâr. Ya­pıl­ma­dı mı? Ya­pı­lı­yor. Ek­sik ka­lan­lar var, he­pi­miz bi­li­yo­ru­z” de­di. Bu ya­tı­rım­la­rın baş­ta ha­va­ala­nı ol­mak üze­re ken­te çok bü­yük de­ğer ka­ta­ca­ğı­nı, özel­lik­le Çeş­me­li­Ta­şu­cu oto­ban ya da çev­re yo­lu oto­yol bağ­lan­tı­sı­nın ya­pıl­ma­sı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Baş­kan Se­çer, “Ta­şu­cu fark­lı bir lo­jis­tik mer­ke­zi ha­li­ne ge­li­yor. Ora­yı da dü­şü­nür­se­niz bun­lar çok önem­li. Yap­tı­ğı­mız bir ha­ta var, onu söy­le­ye­ce­ğim. Ge­le­cek 10 yıl­la­ra, 20 yıl­la­ra ken­ti­mi­zi ha­zır­la­ya­ma­mı­şız. Oy­sa­ki ha­zır­la­mak zo­run­da­yız. Ha­ni ba­zı ses­ler ge­lir, ‘Met­ro, ge­rek­li mi bu ka­dar ya­tı­rım?’ gi­bi. Şim­di için bel­ki ha­ki­ka­ten tar­tı­şı­la­bi­lir. En azın­dan ‘Ya ol­ma­sa da olur, 23 se­ne son­ra ol­sun’ di­ye­bi­li­riz ama 5 yıl son­ra ‘Ne­den yap­ma­dık’ di­ye üzü­lü­rü­z” de­di. Kent nü­fu­su­nun hız­la ar­tı­ğı­nı ve bu yüz­den ye­rel yö­ne­tim­le­rin alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Baş­kan Se­çer, bu­nu be­le­di­ye­le­rin ken­di öz kay­nak­la­rıy­la ya­pa­ma­ya­ca­ğı­na, mer­ke­zi hü­kü­me­tin ge­re­ken des­te­ği gös­ter­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Baş­kan Se­çer, “Bu bir uya­rı­dır. Bu­nu ken­di öz büt­çe­le­ri ile kay­nak­la­rı ile hiç­bir be­le­di­ye ya­pa­maz, ya­pa­mı­yor da. Bun­lar önem­li ya­tı­rım­lar­dır. İş­te nük­le­er san­tral ya­pı­lı­yor. Ora­da bü­yük bir alt­ya­pı so­ru­nu baş­la­dı. Çün­kü ora­ya bir nü­fus hü­cu­mu ol­du, nü­fus pat­la­ma­sı ol­du. Bun­lar yıl­lar ön­ce­den prog­ram­la­nıp ora­nın te­me­li atıl­ma­dan re­ali­ze edil­me­ye baş­lan­say­dı bu­gün bu so­run­la­rı ya­şa­ma­ya­cak­tı­k” şek­lin­de ko­nuş­tu. Mer­sin kent mer­ke­zi­nin yıl­lar­dır çö­zü­le­me­yen imar so­ru­nu­nu çöz­dük­le­ri­ni de söz­le­ri­ne ek­le­yen Baş­kan Se­çer, “20 yıl­dır çö­ze­me­di­ği­miz mer­ke­zin imar so­ru­nu­nu çöz­dük. Me­zit­li’nin de Ye­ni­şe­hir’in de To­ros­lar’ın da çöz­dük.  Ak­de­niz önem­li bir yer, he­pi­niz is­ti­yor­su­nuz. Sa­na­yi te­si­si ku­ra­ca­ğım yer yok, lo­jis­tik te­sis ku­ra­ca­ğım yer yok, ener­ji de­po­la­ma alan­la­rı­na ih­ti­ya­cı­mız var, yer yok. Bun­la­rın na­zım plan­la­rı­nı, Bü­yük­şe­hir Mec­li­si’nde hep­si­ni ka­bul et­tik. Şu an­da uy­gu­la­ma plan­la­rı bir­ço­ğu ya­pıl­dı. 1/1000’lik­ler ve ya­pım ça­lış­ma­la­rı da sü­rat­le de­vam edi­yo­r” de­di. Ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da si­ya­si­le­re ses­le­nen Baş­kan Se­çer söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Me­se­le si­ya­set yap­mak­sa, si­ya­set yap­ma­sı­nı bil­mek­se, ben An­ka­ra si­ya­se­tin­den ye­rel si­ya­se­te gel­dim. An­cak şu­nu gör­düm; si­ya­se­ten ya­pı­lan söy­lem­ler, si­ya­se­ten ya­ra­tı­lan ka­os, ger­gin­lik en bü­yük za­ra­rı ken­te ve­ri­yor. Si­ya­set­çi­ye bir şey ol­maz. Bu­gün ben va­rım, ya­rın baş­ka ar­ka­da­şım ge­le­cek. Ya da bu­gün bir mil­let­ve­ki­li gö­rev ya­par, bir baş­ka dö­nem bir baş­ka ar­ka­da­şı­mız ge­le­cek. Ben bu de­ğer­len­dir­me­le­ri tüm sa­mi­mi­ye­tim­le hep şeh­rim için ya­pı­yo­rum. Lüt­fen ye­re­lin men­fa­ati­ni il­gi­len­di­ren ko­nu­lar­da si­ya­si söy­lem­ler­den, dü­şün­ce­ler­den ken­di­mi­zi ari tu­ta­lım.” Baş­ka­nı Se­çer, MÜ­Sİ­AD Mer­sin Şu­be es­ki baş­ka­nı Ser­dar Yıl­dız­gö­rer’e ça­lış­ma­la­rın­dan ötü­rü te­şek­kür eder­ken, ye­ni Baş­kan Meh­met Sa­it Ka­yan’a ise “Genç ar­ka­da­şı­mız, pı­rıl pı­rıl ener­jik Meh­met Sa­it Ka­yan kar­de­şim bu gö­re­vi dev­ral­dı. Onun nez­din­de de tüm yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Her za­man baş­ka­nı­nız bu­ra­da­dır, her za­man bir iş­bir­li­ği­ne açık­tır. Bu no­tu da si­ze ver­mek is­ti­yo­ru­m” söz­le­ri ile ba­şa­rı­lar di­le­di. Prog­ram­da ko­nu­şan es­ki Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­ka­nı Lüt­fi El­van, ye­ni yö­ne­ti­me ba­şa­rı­lar di­le­ye­rek, iş in­san­la­rı­nın ül­ke kal­kın­ma­sın­da önem­li rol oy­na­dık­la­rı­na dik­kat çek­ti. El­van, “Mer­sin ti­ca­re­tiy­le, stra­te­ji­siy­le, lo­jis­ti­ğiy­le, ül­ke­mi­zin ge­liş­me­si­ne ve kal­kın­ma­sı­na ina­nıl­maz kat­kı sağ­la­mış olan bir ili­miz­di­r” de­di. Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van ise, kent­te­ki ya­tı­rım­la­rı ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ni be­lir­te­rek söy­le­yen Peh­li­van, “Bü­tün sek­tör­le­ri­miz­le ya­kın te­mas için­de bu­lun­ma­ya gay­ret gös­te­ri­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. MÜ­Sİ­AD Ge­nel Baş­ka­nı Mah­mut As­ma­lı da, ge­nel ku­ru­lun ve ye­ni yö­ne­ti­min ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­ye­rek, “MÜ­Sİ­AD Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne kat­ma de­ğer sağ­la­dı­ğı­nı ve yurt­dı­şın­da fark­lı iş­bir­lik­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne de ön­ce­lik edi­yor ve bu amaç­la da ça­lış­ma­ya de­vam ede­cek­ti­r” de­di. Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (MTSO) Mec­lis Baş­ka­nı Ha­mit İzol da, “He­pi­miz Mer­sin için va­rız. Mer­sin var­sa biz va­rız. Bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi ko­ru­du­ğu­muz müd­det­çe şeh­ri­miz ve ül­ke­miz co­şa­cak­tı­r” de­di. Yö­ne­ti­me se­çi­len MÜ­Sİ­AD Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Meh­met Sa­it Ka­yan ise “İş in­san­la­rı­nın da­ha çok ça­lış­ma­sı, üre­tim­de, is­tih­dam­da ve ih­ra­cat­ta da­ha yük­sek­le­ri he­def­le­me­li­yiz. Gö­rev sü­re­miz bo­yun­ca üye­le­ri­mi­zin üre­tim gü­cü­ne kat­kı­da bu­lun­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğı­z” di­ye­rek dev­ral­dık­la­rı bay­ra­ğı da­ha da ile­ri­ye ta­şı­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.