Yeniden Refah Partisi, Tarsus İlçe  başkanlığına Duran Ali ERKEK atandı

abdullah - 26 Ocak 2023 Perşembe

Yeniden Refah Partisi, Tarsus İlçe başkanlığına Duran Ali ERKEK atandı

YENİDEN REFAH PARTİSİ TARSUS

(HA­BER MER­KE­Zİ) VTür­ki­ye si­ya­se­ti­ne, mer­hum baş­ba­kan­lar­dan Prof. Dr. Nec­met­tin Er­ba­kan’ın oğ­lu Dr. Fa­tih Er­ba­kan’ın li­der­li­ğin­de “Biz Va­rı­z” slo­ga­nıy­la gi­ren Ye­ni­den Re­fah Par­ti­si, Mer­sin ili Tar­sus il­çe­si için de ‘Biz Va­rız’ di­ye­rek Tar­sus İl­çe baş­kan­lı­ğı­na Du­ran Ali Er­kek ata­dı. Tür­ki­ye si­ya­se­ti­nin 4. ya­şın­da­ki par­ti­si Ye­ni­den Re­fah Par­ti­si, ku­ru­lu­şun­dan iti­ba­ren kı­sa bir sü­re­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de Tür­ki­ye’nin en hız­lı teş­ki­lat­la­nan si­ya­si par­ti­si ola­rak ve de Türk si­ya­si ta­ri­hi­nin en yo­ğun ka­tı­lı­mı ile dü­zen­le­di­ği 2’in­ci Ola­ğan Bü­yük Kon­gre­si ile dik­kat­le­ri üze­ri­ne çek­me­yi ba­şar­dı. Ül­ke ge­ne­li teş­ki­lat­lan­ma­sı­nı ta­mam­la­mak üze­re olan Ye­ni­den Re­fah Par­ti­si Tar­sus'ta da teş­ki­lat­lan­ma ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Ye­ni­den Re­fah Par­ti­si Mer­sin İl Baş­ka­ni To­pel Yıl­dız Du­ran Ali Er­kek'e ata­ma bel­ge­si­ni tak­tim eden  İl Baş­ka­nı To­pel Yıl­dız; “Ge­nel Baş­ka­nı­mız Dr. Fa­tih Er­ba­kan Be­ye­fen­di Li­der­li­ğin­de­ki par­ti­miz 6 Ka­sım 2022 ta­ri­hin­de yak­la­şık 70 bin ki­şi ile 2. ola­ğan bü­yük kon­gre­si­nin yap­tı ve Tür­ki­ye için Biz Va­rız slo­ga­nı­nı ge­liş­ti­re­rek, “Bu­ra­da Ge­le­cek Va­r” de­miş ol­du. Ku­rul­du­ğu­muz gün­den bu­gü­ne ka­dar par­ti ola­rak, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de tüm il ve il­çe­le­ri­miz­de hal­kı­mı­zın bü­yük te­vec­cü­hü ile kar­şı­la­şı­yo­ruz. Mer­sin il baş­kan­lı­ğı ola­rak da an iti­ba­riy­le Tar­sus un ta­ma­mın­da “Biz Va­rı­z” ve “Bu­ra­da Ge­le­cek Va­r” di­ye­rek tüm il­çe baş­kan­lık­la­rı­mı­zı ata­mış bu­lun­mak­ta­yız. Ata­ma bel­ge­si­ni tak­dim et­ti­ği­miz Tar­sus İl­çe­mi­zin Baş­ka­nı De­ğer­li Du­ran Ali ER­KEK Bey’e, ba­şa­rı­lar ve mu­vaf­fa­ki­yet­ler di­li­yor, ha­yır­lı uğur­lu ol­sun di­yo­ruz. “de­di.