PATİLİ DOSTLARIN EVİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAKIMEVLERİ

abdullah - 26 Ocak 2023 Perşembe

PATİLİ DOSTLARIN EVİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAKIMEVLERİ

PATİLİ DOSTLAR

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bün­ye­sin­de bu­lu­nan 3 ge­çi­ci hay­van ba­kı­me­vi ile 2022 yı­lın­da da bin­ler­ce pa­ti­li dos­ta ev sa­hip­li­ği yap­tı. Ya­ra­lı, ev­siz, sa­hip­siz, so­ka­ğa terk edil­miş bin­ler­ce ke­di ve kö­pe­ği mi­sa­fir eden Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 8 bin 500 pa­ti­li dos­tun ya­ra­sı­nı sa­rar­ken, 6 bi­ni­ni kı­sır­laş­tır­dı. Ger­çek­leş­tir­di­ği et­kin­lik­ler ve hiz­met­ler­le de sa­hip­len­dir­me­nin öne­mi­ne dik­kat çe­ken Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si; 1100 pa­ti­li dos­tun ye­ni bir sı­cak yu­va­ya ka­vuş­ma­sı­nı sağ­lar­ken, 7 bin 500 pa­ti­li dos­tun da ku­duz ve kar­ma aşı­la­rı­nı ya­pa­rak, has­ta­lık­la­ra kar­şı ko­ru­du. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si bün­ye­sin­de hiz­met ve­ren mer­kez Kaş­lı Ge­çi­ci Hay­van Ba­kı­me­vi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi, Si­lif­ke Ge­çi­ci Hay­van Ba­kı­me­vi ve Boz­ya­zı’da bu­lu­nan Ge­çi­ci Hay­van Ba­kı­me­vi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi ile pa­ti­li dost­la­rın her anın­da ya­nın­da. Ve­te­ri­ner­le­ri, uz­man per­so­ne­li, hay­van am­bu­lan­sı, hay­van ta­şı­ma ara­cı ve ekip­man­la­rı ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Mer­sin’de pa­ti­li dost­la­rın sağ­lık ve hu­zur içe­ri­sin­de ya­şa­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Ev­cil ve Sa­hip­siz Hay­van­lar Şu­be Mü­dü­rü Hün­kar Yı­kıl­maz, 2022 yı­lı içe­ri­sin­de hay­van ba­kı­mev­le­rin­de kı­sa ve uzun sü­re­li mi­sa­fir edi­len pa­ti­li dost­lar için ve­ri­len hiz­met­le­rin ra­kam­sal ve­ri­le­ri­ni pay­laş­tı.