TARSUS YERYÜZÜ PAZARI,  MUĞLA HEYETİNİ AĞIRLADI

abdullah - 25 Ocak 2023 Çarşamba

TARSUS YERYÜZÜ PAZARI, MUĞLA HEYETİNİ AĞIRLADI

TARSUS YERYÜZÜ PAZARI

Tür­ki­ye’nin 3., dün­ya­nın 70. pa­za­rı ola­rak ku­ru­lan Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı Muğ­la’nın Men­te­şe il­çe­sin­de ku­ru­la­cak yer­yü­zü pa­za­rı için mo­del ol­du. Slow Fo­od Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı Muğ­la he­ye­ti­ni ko­nuk et­ti. Slow Fo­od Tar­sus ön­der­li­ğin­de Tar­sus Be­le­di­ye­si, Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı ve Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı iş­bir­li­ği ile ku­ru­lan Slow Fo­od Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı di­ğer ku­ru­la­cak pa­zar­la­ra da mo­del ol­ma­ya baş­la­dı. Bu kap­sam­da Muğ­la’dan Men­te­şe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ba­hat­tin Gü­müş, Muğ­la Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bü­lent Ka­ra­kuş, Mec­lis Baş­ka­nı H. Ko­ray Öz­can, Muğ­la Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hur­şit Öz­türk ile Slow Fo­od Men­te­şe üye­le­rin­den olu­şan Muğ­la He­ye­ti, Slow Fo­od Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, Mec­lis Baş­ka­nı Hüs­nü Yağ­cı ve Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Yas­mi­na Lok­ma­noğ­lu ta­ra­fın­dan ağır­la­nan Muğ­la He­ye­ti, Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı zi­ya­re­ti kap­sa­mın­da, Tar­sus Be­le­di­ye­si, Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı ile Mer­sin De­niz Ti­ca­ret Oda­sı’na da bir di­zi zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­tir­di. Zi­ya­re­ti de­ğer­len­di­ren MUT­SO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ka­ra­kuş, “Hız­lı ve ayak­ta ye­mek ye­me alış­kan­lı­ğı­na kar­şı iyi, te­miz ve adil gı­da slo­ga­nıy­la bi­li­nen, ya­vaş ye­mek ye­me­yi teş­vik eden Slow Fo­od ha­re­ke­ti kap­sa­mın­da Tar­sus’ta dü­zen­le­nen yer­yü­zü pa­za­rı et­kin­li­ği­ne ka­tıl­dık. Muğ­la Slow Fo­od ön­cü­lü­ğün­de, Men­te­şe Be­le­di­ye­mi­zin ve Ti­ca­ret Bor­sa­mı­zın da des­tek­le­ri ile bu pa­za­rın 4’ün­cü­sü­nü Men­te­şe’de Sa­bur­ha­ne çar­şı­sın­da yap­mak is­ti­yo­ruz. Bu he­def doğ­rul­tu­sun­da ye­rin­de in­ce­le­mek ama­cıy­la gel­di­ği­miz Tar­sus’ta bir ta­kım gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­tir­dik. Tar­sus Slow Fo­od Li­de­ri Yas­mi­na Lok­ma­noğ­lu ve eki­bi baş­ta ol­mak üze­re, Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na, Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı ile Mer­sin De­niz Ti­ca­ret Oda­sı­na iş­bir­lik­le­ri ve na­zik ev sa­hip­lik­le­ri ne­de­niy­le çok te­şek­kür edi­yo­rum. Men­te­şe Yer­yü­zü Pa­za­rı­nı ha­ya­ta ge­çir­mek için ça­lış­ma­la­rı­mı­zı baş­la­ta­ca­ğız. Men­te­şe böl­ge­si­ne zi­ya­ret­çi çek­mek ve eko­no­mik ha­re­ket­li­lik sağ­la­ma­sı an­la­mın­da gü­zel bir et­kin­lik ola­cak.”de­di. Tar­sus TSO Baş­ka­nı Ko­çak da “Yer­yü­zü Pa­za­rı­nı Tar­sus’u hem ulu­sal hem de ulus­la­ra­ra­sı alan­da ta­nı­ta­bi­le­ce­ği­miz cid­di bir or­ga­ni­zas­yon ola­rak gö­rü­yo­ruz. Za­ten ken­ti­miz ta­rih, kül­tür, inanç ve gas­tro­no­mi tu­riz­mi ala­nın­da önem­li de­ğer­le­re sa­hip. Do­la­yı­sıy­la ken­ti­mi­ze ve böl­ge­mi­ze öz­gü de­ğer­le­ri, zen­gin­lik­le­ri ve ye­rel gü­zel­lik­le­ri­mi­zi bu pa­zar ara­cı­lı­ğıy­la da ta­nı­tı­ma şan­sı el­de ede­bi­li­yo­ruz. Pa­zar çok da gü­zel ve renk­li gö­rün­tü­le­re sah­ne olu­yor. Ken­ti­miz­de­ki ku­rum­lar­la iş­bir­li­ği­nin de gü­zel bir ör­ne­ği. Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı sa­ye­sin­de ken­ti­mi­ze ti­ca­ri ve sos­yal an­lam­da can­lı­lık ge­li­yor. Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı­mız ay­da 2 kez pa­zar gün­le­ri tü­ke­ti­ci­ler­le bu­luş­ma­ya de­vam ede­ce­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.Muğ­la He­ye­ti Slow Fo­od Tar­sus Yer­yü­zü Pa­za­rı’nda­ki in­ce­le­me­le­ri­nin ar­dın­dan Tar­sus’un ta­ri­hi nok­ta­la­rı­nı da zi­ya­ret et­ti.