MERSİN BÜYÜKŞEHİR’DEN,  TARSUS’TA NERGİS ŞENLİĞİ

abdullah - 25 Ocak 2023 Çarşamba

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’DEN, TARSUS’TA NERGİS ŞENLİĞİ

1. NERGİS ŞENLİĞİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ha­ya­ta ge­çir­di­ği pro­je­ler­le üre­ti­mi ve üre­ti­ci­yi des­tek­le­me­ye de­vam edi­yor. Atıl ara­zi­le­ri ta­rı­ma ka­zan­dır­mak için ner­gis so­ğa­nı da­ğı­tı­mı ya­pı­lan Pi­rö­mer­li, Kak­lık­ta­şı, Be­len, Do­rak, Böğ­rü­eğ­ri, Boz­te­pe ve Te­pe­taş­pı­nar ma­hal­le­le­rin­de­ki üre­ti­ci­le­ri Tar­sus il­çe­si­ne bağ­lı Pi­rö­mer­li Ma­hal­le­si Çat Mev­ki­i’nde bir ara­ya ge­ti­ren Mer­sin Bü­yük­şe­hir, ner­gis ve ner­gis­ten üre­ti­len ürün­le­rin ta­nı­tı­mı ama­cıy­la Ner­gis Şen­li­ği dü­zen­le­di.   Va­tan­daş­la­rın yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği şen­lik­te Baş­kan Va­hap Se­çer ve eşi Me­ral Se­çer ner­gis tar­la­sı­na gir­di ve üre­ti­ci ka­dın­lar­la bir­lik­te ner­gis ha­sa­dı yap­tı. Böl­ge hal­kı­nın ya­nı sı­ra Mer­sin mer­kez­den de çok sa­yı­da va­tan­da­şın ka­tıl­dı­ğı şen­lik­te, ‘Ner­gis Tar­la­sı Ge­zi­si ve Ha­sa­dı’, ‘Ner­gis De­me­ti Yap­ma Ya­rış­ma­sı’, ‘Ner­gis Re­çe­li Ya­pı­mı’, ‘Ner­gis Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği’ ve ‘Halk Oyun­la­rı Gös­te­ri­le­ri’ ger­çek­leş­ti­ril­di. Şen­lik ala­nı­na ge­len va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan bü­yük coş­ku ile kar­şı­la­nan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ilk ola­rak eşi Me­ral Se­çer ve ka­dın üre­ti­ci­ler­le bir­lik­te tar­la­ya gir­di, “Be­re­ket­li ol­su­n” di­ye­rek ner­gis ha­sa­dı yap­tı. En sev­di­ği çi­çe­ğin ner­gis ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Se­çer, ha­sat son­ra­sın­da, “Şu an­da Tar­sus'un Çat Böl­ge­sin­de­yiz. Pi­rö­mer­li kö­yü­ne ait bir ner­gis bah­çe­si içe­ri­sin­de­yiz. Ba­cı­la­rım­la be­ra­be­rim. Bu­gün Ner­gis Şen­li­ği­miz var. Ka­dın eme­ği­nin, üre­ti­mi­nin be­re­ke­te dö­nüş­tü­ğü bir ça­lış­ma­da­yız. Be­re­ket­li ol­sun" de­di. Ko­nuş­ma­sı­na şen­li­ğin gü­zel bir ha­va­da ve ener­ji­de ger­çek­leş­ti­ği­ni be­lir­te­rek baş­la­yan Baş­kan Va­hap Se­çer, “Ger­çek­ten mis ko­ku­lu bir şen­lik. Hem ner­gis­le­rin hem do­ğa­nın ko­ku­su, kuş­la­rın se­si, gü­zel Tar­sus’umun gü­zel in­san­la­rı, Mer­sin’imin Ana­mur’a ka­dar siz­le­rin de bu­ra­da ya­rat­tı­ğı ener­ji, si­ner­ji bu­ra­yı mis ko­ku­lu ya­pı­yor. Ma­su­mi­ye­tin sim­ge­si, dağ­la­rın kra­li­çe­si, sev­gi çi­çe­ği Ner­gis Şen­li­ği­mi­ze hoş gel­di­niz. İl­ki­ni ya­pı­yo­ruz ama iyi ki yap­mı­şı­z” de­di. Va­tan­daş­la­ra da­ha faz­la hiz­met et­mek adı­na azim­le ça­lış­tık­la­rı­nı ifa­de eden Baş­kan Se­çer, “Ben in­san­la­rı­mı­zı çok se­vi­yo­rum. Siz­le­rin de; bu­nu gu­rur­la söy­lü­yo­rum; bi­ze gös­ter­di­ği­niz sev­gi, say­gı biz­le­ri gu­rur­lan­dı­rı­yor ama ay­nı za­man­da da duy­gu­lan­dı­rı­yor. Siz­ler­den bu­nu gör­dük­çe da­ha faz­la ça­lış­ma is­te­ği­ne ka­pı­lı­yo­ruz, sa­bah­la­rı da­ha er­ken kal­kı­yo­ruz. Aman va­tan­daş­la­rı­mı­za mah­cup ol­ma­ya­lım, yü­zü­müz ka­ra çık­ma­sın, ba­şı­mız öne eğil­me­sin is­ti­yo­ruz, onun için çok ça­lı­şı­yo­ruz. Ça­lış­ma­ya da de­vam ede­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu. Şen­lik ala­nın­da­ki at­mos­fer ve coş­kuy­la il­gi­li de de­ğer­len­dir­me ya­pan Baş­kan Se­çer, “Gü­zel bir şen­lik ol­muş. Açık söy­le­ye­yim bu­ra­ya ge­le­ne ka­dar böy­le bir tab­loy­la kar­şı­la­şa­ca­ğı­mı bil­mi­yor­dum, tah­min et­mi­yor­dum. Eşim Me­ral Ha­nım otu­run­ca söy­le­di; ‘Ha­ri­ku­la­de bir or­tam’ de­di. Stant­lar çok gü­zel ol­muş. Her­kes de bu­ra­da. Mer­sin’in her böl­ge­sin­den in­san­lar bu­ra­da. Az ön­ce soh­bet et­tim, Tar­sus’tan, Si­lif­ke’den, Çal­tı­boz­kır’dan, Er­dem­li‘­den, Mer­sin mer­kez­den ge­len­ler. İş­te şen­lik­le­rin­le­rin ama­cı bu; bir ara­da ol­mak, sev­gi­mi­zi bir­bi­ri­mi­ze his­set­tir­mek, ta­nış ol­mak. Ay­nı kim­li­ği ta­şı­yo­ruz, ay­nı bay­ra­ğın al­tın­da­yız. He­de­fi­miz ay­nı; Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal’in pe­şin­den gi­di­yo­ruz. Bi­zim yo­lu­muz bel­li­” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. “Ta­rım­da gü­zel iş­ler ya­pı­yo­ru­z” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı sür­dü­ren Baş­kan Se­çer, özel­lik­le üre­ti­ci ka­dın­la­rı des­tek­le­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek şun­la­rı söy­le­di: “Top­rak en he­lal ka­zan­cın ol­du­ğu yer­dir. Çift­çi­nin ka­zan­dı­ğı her ku­ruş he­lal­dir. Çift­çi­le­rin ne ka­dar ezi­yet ve me­şak­kat çek­ti­ği­ni an­lat­ma­ma ge­rek yok. Biz de özel­lik­le ka­dın üre­ti­ci­le­ri­mi­zi des­tek­le­mek is­ti­yo­ruz. Bu­ra­da­ki ner­gis üre­ti­mi­ne des­tek ver­me­mi­zin ne­de­ni de bu. Ka­dın­la­rı­mız ça­lış­kan­dır, ta­şı sık­sa su­yu­nu çı­ka­rır. Bu ka­dın­la­rın ener­ji­si bo­şa git­me­sin, ev­de boş ye­re za­ma­nı­nı ge­çir­me­sin. Biz her şe­yi­mi­zi ka­dın­la­rı­mı­za borç­lu­yuz ama on­lar da­ha faz­la­sı­nı yap­mak is­ti­yor. İş­te bu­nu gör­mek, ‘Ça­lı­şa­yım, ben de ev eko­no­mi­si­ne kat­kı ya­pa­yım’ is­ti­yor. ‘Ço­cu­ğum üni­ver­si­te­de. Ken­di ka­zan­dı­ğım pa­ra­nın key­fi ile ona harç­lık gön­de­re­yim’ is­ti­yor. Onun için ka­dın üre­ti­ci­le­ri des­tek­li­yo­ruz.” Baş­kan Se­çer, ça­dır­da ya­şa­yan Yö­rük­ler için ha­ya­ta ge­çi­re­cek­le­ri gü­neş pa­ne­li pro­je­si­nin müj­de­si­ni de ve­re­rek, “Yö­rük va­tan­daş­la­rı­mız ha­ya­tı­nın ta­ma­mı­nı ça­dı­rın­da ge­çi­rir. Ya­zın dağ­la­ra çı­kar, kı­şın ova­ya iner ve on­la­rın elek­trik ener­ji­si ge­rek­si­ni­mi önem­li­dir. Bu yıl ye­ni uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu­muz gü­neş ener­ji­si pa­nel da­ğı­tı­mı­nı ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. 300 ai­le­mi­ze bu­nu sağ­la­ya­ca­ğız. Bu­ra­dan da bu­nun du­yu­ru­su­nu ya­pa­yım. İl­gi­li da­ire­mi­ze de mü­ra­ca­at­la­rı­nı bek­li­yo­ruz. Muh­tar­la­rı­mı­za da özel­lik­le du­yur­mak is­ti­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Tar­sus Pi­rö­mer­li Ma­hal­le Muh­ta­rı Bi­lal Ko­çak ise üre­ti­ci­le­rin ner­gis­le­ri na­sıl sa­ta­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü an­da Bü­yük­şe­hir’in des­te­ğiy­le şen­lik ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bu­ra­sı ner­gis böl­ge­si ol­du­ğu için yıl­lar­dır üre­tim da­ha da art­tı ve son 2 yıl­dır yak­la­şık 500 dö­nüm­lük bir ara­zi­miz ner­gis üre­ti­mi­ne baş­la­dı. Bü­tün üre­ti­ci­ler bu­nu na­sıl sa­ta­ca­ğız di­ye dü­şün­me­ye baş­la­dı. Pan­de­mi­de, 2 yıl­dır yap­ma­yı dü­şün­dü­ğü­müz şen­li­ği­miz bu­gün kıs­met­miş. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer’e bü­tün hal­kı­mız adı­na te­şek­kür ede­ri­m” di­ye ko­nuş­tu. Be­len Ma­hal­le­si’nde ner­gis üre­ti­mi ya­pan Zey­nep Kes­me­ci, “Kır­sal ke­sim­de ya­şa­yan ka­dın­lar ola­rak bi­zim bu­ra­da ge­li­ri­miz hay­van­cı­lık ve ta­rım üze­ri­ne. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin 2020 yı­lın­da 70 bin ner­gis so­ğa­nı yar­dı­mın­dan biz de fay­da­lan­dık. Biz ka­dın­lar için bu ner­gis çi­çek­çi­li­ği üre­ti­mi, sa­tı­mı ve di­ğer fa­ali­yet­le­ri ek bir ge­lir. Bu şen­li­ği yap­ma­mız­da bi­ze yar­dım­cı ol­du­ğu­nuz için be­le­di­ye­nin ola­nak­la­rı­nı bi­ze sun­du­ğu­nuz için her ko­nu­da ya­nı­mız­da ol­du­ğu­nuz için siz­le­re çok te­şek­kür ede­ri­m” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)