ZİRAAT ODASI BAŞKANI AVCI,  ‘NERGİS ŞENLİĞİ’NE KATILDI

abdullah - 25 Ocak 2023 Çarşamba

ZİRAAT ODASI BAŞKANI AVCI, ‘NERGİS ŞENLİĞİ’NE KATILDI

AVCI-NERGİS ŞENLİĞİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Pi­rö­mer­li Ma­hal­le­si BU YIL 1.si dü­zen­le­nen Ner­gis Şen­li­ği’ne ka­tıl­dı. Baş­kan Ve­yis Av­cı, şen­lik­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, Mer­sin Bü­yük­şe­hir’in böl­ge­le­ri­ne önem­li des­tek­le­ri ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “De­ğer­li Baş­ka­nım 2020 yı­lın­da ek­ti­ği­niz so­ğan to­hum­la­rı ner­gis ola­rak bu­luş­tu. Bu böl­ge­miz ger­çek­ten ai­le iş­let­me­ci­li­ği. 500 met­re­ka­re, 1 dö­nüm, 3 dö­nüm en bü­yük 5 dö­nüm olan yer­ler. Ger­çek­ten bu­ra­da zor şart­lar­da ço­cuk­la­rı­nı okut­mak için bu ai­le­ler emek sarf edi­yor ama bu­nun­la be­ra­ber gü­zel bir pa­zar el­de et­tik. İn­şal­lah bu şen­lik de bu­nun da­ha ile­ri­ye git­me nok­ta­sın­da bir baş­lan­gı­cı olur.  Siz hiz­met to­hum­la­rı­nı ek­ti­niz, bu halk ve­fa­kâr­dır, ce­fa ile ça­lı­şır ama ve­fa­yı unut­maz. Si­ze ge­rek­li des­te­ği ve­re­cek­le­ri­ne ina­nı­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.