MECLİS BAŞKANI KAYA’DAN,  ÜÇ AYLAR KUTLAMA MESAJI

abdullah - 25 Ocak 2023 Çarşamba

MECLİS BAŞKANI KAYA’DAN, ÜÇ AYLAR KUTLAMA MESAJI

ÜÇ AYLAR MESAJI

(ŞAHİN TURGUT) Ticaret Borsası Meclis Başkanı Murat Kaya, Üç ayların, maneviyatın ve dini duyguların yoğunluk kazandığı; dayanışma, yardımlaşma ve merhamet hislerimizin en üst noktaya ulaştığı en özel zamanlar olduğunu söyledi.Murat Kaya, Üç ayların başlangıcı ve yarın idrak edeceğimiz Regaip Kandili dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hâkim olmasını diledi. “Maneviyat ve huzur dolu günlerin başlangıcı olan, içerisinde kandillerimizin ve Ramazan ayının da olduğu mübarek üç ayları idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Meclis Başkanı Kaya, mübarek gün ve gecelerin insanların kalplerini yaklaştırdığını ifade etti. Mu­rat Ka­ya, yar­dım­laş­ma, da­ya­nış­ma his­le­ri­nin ha­yır ve iyi­lik­le­rin ar­ta­rak yo­ğun­laş­tı­ğı bu gün­ler­de baş­ta ken­ti­miz ve ül­ke­miz ol­mak üze­re tüm dün­ya­da kar­deş­lik ve hu­zu­run hâ­kim ol­ma­sı­nı te­men­ni et­ti­ği me­sa­jın­da “Bu ge­ce kal­bi­mi­zi hu­zu­ra er­di­re­bil­mek için gü­zel bir fır­sat. Rah­met ve mer­ha­met ka­pı­la­rı­nın son­su­za ka­dar açıl­dı­ğı,du­ala­rın ka­bul ol­du­ğu müs­tes­na gün ve ge­ce­ler­den bi­ri olan bu mü­ba­rek ge­ce arın­ma­nın ve HAK'ka yö­nel­me­nin ge­ce­si­dir. Bu ve­si­ley­le Va­tan ve mil­let nö­be­tin­de­ki tüm Meh­met­çik­le­ri­mi­zi, po­lis­le­ri­mi­zi Yü­ce Al­lah’a ema­net edi­yor, Re­ga­ip Kan­di­li’nin ül­ke­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ve Tür­kİs­lam ale­mi­ne hu­zur, ba­rış, kar­deş­lik ve hoş­gö­rü ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum. Re­ga­ip Kan­di­li­miz mü­ba­rek ol­su­n” ifa­de­si­ne yer ver­di.