SEMİH ÖZSU: “İSVEÇ’TE KUTSAL  KİTABIMIZ KURAN-I KERİM’E KARŞI  YAPILAN SALDIRIYI LANETLİYORUZ”

abdullah - 25 Ocak 2023 Çarşamba

SEMİH ÖZSU: “İSVEÇ’TE KUTSAL KİTABIMIZ KURAN-I KERİM’E KARŞI YAPILAN SALDIRIYI LANETLİYORUZ”

KUR'AN-I KERİM, İSVEÇ

Kı­sa adı TA­DER olan An­ka­ra Tar­sus­lu­lar Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Se­mih Öz­su,  İs­veç'te Kur'anı Ke­rim'e yö­ne­lik had­siz ve al­çak sal­dı­rı­yı la­net­le­yip, kı­na­dı.Se­mih Öz­su, ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Ka­ran­lık­la­rı ay­dın­la­tan, dün­ya­ya ba­rış, sev­gi ve hoş­gö­rü­lü bak­ma­yı öğ­re­ten, di­ni­mi­zi müj­de­le­yen ki­ta­bı­mı­za yö­ne­lik İs­veç’te ya­pı­lan aşa­ğı­lık sal­dı­rı­yı la­net­li­yor ve şid­det­le kı­nı­yo­ruz.  Ada­le­ti ve mer­ha­me­ti id­rak et­me­mi­zi sağ­la­yan, yo­lu­mu­zu ay­dın­la­tan mü­ba­rek ki­ta­bı­mız Ku­ra­nı Ke­rim inanç sa­hi­bi her Müs­lü­man için mü­ba­rek­tir. Biz Müs­lü­man­lar, han­gi inan­ca sa­hip olur­lar­sa ol­sun­lar, inan­cı­nı ya­şa­mak is­te­yen her­ke­se na­sıl say­gı du­yu­yor­sak, ken­di di­ni­mi­ze de ay­nı say­gı­nın gös­te­ril­me­si­ni bek­le­ri­z” de­di. Ku­ra­nı Ke­rim’in, İs­veç ve Da­ni­mar­ka va­tan­da­şı olan Ras­mus Pa­lu­dan isim­li ki­şi­lik­siz si­ya­set­çi ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye’nin Stock­holm Bü­yü­kel­çi­li­ği önün­de ya­kıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Se­mih Öz­su “Te­rö­re des­tek ve­ren ül­ke­le­rin ba­şın­da ge­len İs­veç, İs­lam kar­şıt­lı­ğı ile bi­li­nen ve da­ha ön­ce de bu tür ey­lem­ler ger­çek­leş­ti­ren aşı­rı sağ­cı Pa­lu­dan’ın ulus­la­ra­ra­sı ku­rum­la­ra gün ve sa­at ve­re­rek dek­la­re et­ti­ği İs­la­mi­yet’in mü­ba­rek ki­ta­bı Ku­ra­nı Ke­rim’in ya­kıl­ma­sı gi­bi aşa­ğı­lık bir ola­yı en­gel­le­me­miş­tir. Ay­rı­ca bu olay üze­ri­ne, İs­la­mo­fo­bi’yi meş­ru­laş­tır­mak is­te­yen İs­veç dev­let ma­kam­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan “çok ge­niş kap­sam­lı bir ifa­de öz­gür­lü­ğü’’ açık­la­ma­sıy­la da İn­san­lı­ğın yüz ka­ra­sı bu re­za­le­ti ya­pan si­ya­set­çi­yi, ale­ni şe­kil­de des­tek­le­miş­tir. Bu açık­la­ma, as­lın­da İs­veç ‘in giz­le­me­ye ih­ti­yaç duy­ma­dı­ğı İs­lam düş­man­lı­ğı­nı bir kez da­ha or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Oy­sa­ki İs­lam, ba­rış, mut­lu­luk, hoş­gö­rü, sev­gi de­mek­tir. İs­lam ‘a sal­dır­mak İn­san­lı­ğa sal­dır­mak­tır, ka­bul edil­mez. İs­veç’te kut­sal ki­ta­bı­mız Ku­ra­nı Ke­rim’e kar­şı ya­pı­lan aşa­ğı­lık sal­dı­rı­yı bir kez da­ha la­net­li­yor ve şid­det­le kı­nı­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)