İBRAHİM İNAN, BARBAROSSPORUN BAŞARISI İÇİN ÇABA HARCIYOR

abdullah - 24 Ocak 2023 Salı

İBRAHİM İNAN, BARBAROSSPORUN BAŞARISI İÇİN ÇABA HARCIYOR

BARBAROSSPOR

(HA­BER MER­KE­Zİ) Mer­sin ama­tör 1. Kü­me Tar­sus gru­bun­da  yer alan Tar­sus Bar­ba­ross­por bu se­zon  1. ama­tör kü­me­de zir­ve mü­ca­de­le­si ve­ri­yor. Geç­mi­şi 3 yıl ön­ce­si­ne da­ya­nan ve  ilk yıl 2.ama­tör kü­me­de yer al­dık­tan son­ra 1. ama­tör li­ge ge­çen Bar­ba­ross­por da tek­nik so­rum­lu­lu­ğu üst­le­nen İb­ra­him İnan, ta­kı­mı­nın bu se­zon sü­per ama­tör li­ge çık­ma­sı için ça­ba har­cı­yor. Ken­di­si­ne ku­lüp yö­ne­ti­min­den İz­zet Ka­ya, Feh­mi Ya­vuz ve Yu­nus Bek­taş des­tek ve­ri­yor.Da­ha ön­ce Ka­nals­por ve Ka­vak­lıs­por’un şam­pi­yon­luk­la­rın­da kat­kı sa­hi­bi olan İb­ra­him İnan, Üni­ver­si­te­le­rin fut­bol ta­kım­la­rı­nı da ça­lış­tır­mış­tı. Ar­tık Bar­ba­ros­por’un ba­şa­rı­sı  için ter dö­kün İnan “A­ma­cı­mız cen­til­men­ce mü­ca­de­le edip sü­per ama­tör li­ge çık­mak­tır.Bi­ze des­tek ve­ren  ku­lüp yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze ve ma­hal­le sa­kin­le­ri­ne , ta­raf­tar­la­rı­mı­za te­şek­kür ede­ri­m” de­di. Tar­sus Bar­ba­ross­por ta­kı­mı baş­ka­nı İz­zet Ka­ya ve tek­nik so­rum­lu İb­ra­him İnan fut­bol­cu­la­rı bu­gü­ne ka­dar gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rı­dan do­la­yı  kut­la­ya­rak te­şek­kür et­ti.