MERSİNLİLERİN OTOPARK SORUNUNA ÇöZüM

abdullah - 24 Ocak 2023 Salı

MERSİNLİLERİN OTOPARK SORUNUNA ÇöZüM

OTOPARK SORUNU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, “Mer­sin Yük­se­li­yor, 41 Ke­re Müj­de, 41 Ye­ni Açı­lı­ş” mot­to­suy­la baş­lat­tı­ğı açı­lış­la­rın al­tın­cı­sı ‘Kent Mey­da­nı ve Kat­lı Oto­park’ ol­du. Ak­de­niz il­çe­si Si­lif­ke Cad­de­si Tev­fik Sır­rı Gür Ana­do­lu Li­se­si ya­nın­da bu­lu­nan alan­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la ken­te kat­lı oto­park ve kent mey­da­nı ka­zan­dı­ran Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, özel­lik­le me­sai sa­at­le­ri içe­ri­sin­de ya­şa­nan tra­fik ve park so­ru­nu­nu ra­hat­lat­ma­nın ya­nı sı­ra Mer­sin­li­le­rin de fay­da­la­na­bi­le­cek­le­ri bir sos­yal alan ya­rat­mış ol­du. Baş­kan Va­hap Se­çer ta­ra­fın­dan açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­len ‘Kent Mey­da­nı ve Kat­lı Oto­park’, Mer­sin çar­sı­sı­nı es­ki ca­zi­be­si­ne ka­vuş­tur­ma­sı­nın ya­nı sı­ra Mer­sin­li­ler­den de tam not al­dı. Çar­şı mer­ke­zin­de ula­şı­mı ra­hat­lat­mak ama­cı ile hiz­me­te ge­çi­ri­len Kent Mey­da­nı ve Kat­lı Oto­park, 345 araç ve 40 mo­to­sik­let ka­pa­si­te­si­ne sa­hip ol­ma­sı­nın ya­nın­da,  so­kak bas­ket­bo­lu, gös­te­ri ve ser­gi alan­la­rı, açık ha­va sat­ranç ile boc­ce oyun sa­ha­la­rı, alet­li jim­nas­tik ala­nı, kay­kay­pa­ten sa­ha­sı, ma­sa te­nis­le­ri gi­bi bir­çok im­kâ­nıy­la tüm va­tan­daş­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­na kar­şı­lık ve­re­bi­le­cek sos­yal alan ol­ma özel­li­ği de ta­şı­yor. “29 mil­yon li­ra­lık ima­la­tı olan 2 kat­lı, mo­dern bir oto­park aça­ca­ğı­z” Baş­kan Va­hap Se­çer, Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak so­run­lu gör­dük­le­ri her ala­na do­kun­duk­la­rı­nı ifa­de ede­rek, “İş­te Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı böy­le bir şey. Yol­da ge­çer­ken, ara­ba­da gi­der­ken her şe­yi gö­re­bi­li­yor­su­nuz Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak. Eğ­re­ti du­ran, ye­ni ima­la­tı ya­pıl­mış bir bor­dür ta­şı bi­le dik­ka­ti­ni­zi çe­ki­yor ya da bir ala­nı ge­zer­ken dö­şe­nen par­ke­nin ka­li­te­si bi­le dik­ka­ti­ni­zi çe­ki­yor, uya­rı­da bu­lu­nu­yor­su­nuz. İş­te uçak­ta se­ya­hat eder­ken 1 yıl son­ra Mer­sin'de su so­ru­nu­nun ya­şa­nıp ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı da­ha bu­gün­den To­ros­lar’ın te­pe­sin­de kar var mı yok mu bu­nun tes­pi­ti­ni ya­pa­rak böy­le Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ya­pı­yo­ru­z” de­di.  “Mer­sin'de sos­yal ba­rı­şı sağ­lı­yor­sak, Tür­ki­ye'de sos­yal ba­rı­şı sağ­lı­yo­ruz de­mek­ti­r” Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti kim­li­ği­ni ta­şı­yan 85 mil­yo­nun da, dün­ya­da­ki 7 mil­yar­dan faz­la in­sa­nın da ta­bi­atı, di­li, di­ni, ır­kı, mez­he­bi, meş­re­bi ne olur­sa ol­sun ken­di­le­ri­nin kar­de­şi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Se­çim sat­hı ma­hal­li­ne gi­ri­yo­ruz. Mer­sin önem­li bir kent. Mer­sin Tür­ki­ye'nin öze­ti. Mer­sin'de sos­yal ba­rı­şı sağ­lı­yor­sak, Tür­ki­ye'de sos­yal ba­rı­şı sağ­lı­yo­ruz de­mek­tir. Mer­sin'e bir ha­lel ge­ti­rir­sek, bu­nu si­ya­set uğ­ru­na ya­pı­yor­sak, 35 oy uğ­ru­na ya­pı­yor­sak, tek­rar Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çil­mek için ya­pı­yor­sak, mil­let­ve­ki­li ol­mak için ya­pı­yor­sak hem hu­ku­ken hem ah­lâ­ken hem in­sa­nen hem vic­da­nen bun­lar ka­bul edi­le­bi­lir dav­ra­nış­lar de­ğil­di­r” de­di.