ŞOFÖRLER BÜYÜKŞEHİR’İN KURSUNDA HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI EĞİTİMLERLE DAHA DONANIMLI HALE GELİYOR

abdullah - 24 Ocak 2023 Salı

ŞOFÖRLER BÜYÜKŞEHİR’İN KURSUNDA HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI EĞİTİMLERLE DAHA DONANIMLI HALE GELİYOR

HAL MERCEK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de hiz­met ver­me­ye baş­la­yan Hal Sos­yal Ya­şam Mer­ke­zi içe­ri­sin­de yer alan MER­CEK Mes­lek Edin­dir­me ve Eği­tim Mer­ke­zi’nde şo­för­le­re yö­ne­lik kurs baş­la­dı. MER­CEK’in ilk kur­su ola­rak baş­la­yan eği­tim­ler, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Ak­de­niz Ka­ra­ca­oğ­lan Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi iş bir­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Kurs­ta şo­för­ler hem teo­rik hem de uy­gu­la­ma­lı eği­tim­ler­le da­ha do­na­nım­lı ha­le ge­ti­ri­li­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si ve Ula­şım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ve­ri­len kurs­tan hem Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de hiz­met ve­ren top­lu ta­şı­ma şo­för­le­ri hem de Mer­sin­li va­tan­daş­lar fay­da­la­na­bi­li­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde top­lu ta­şı­ma şo­fö­rü ola­rak gö­rev ya­pan şo­för­ler, bu kurs sa­ye­sin­de bil­gi­le­ri­ni pe­kiş­tir­me im­ka­nı bu­lu­yor. Kurs­lar­da teo­rik ve­ri­len ders­ler Ak­de­niz Ka­ra­ca­oğ­lan Halk Eği­ti­mi ho­ca­la­rı, uy­gu­la­ma­lı eği­tim­ler de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de gö­rev ya­pan top­lu ta­şı­ma şo­för­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ri­li­yor. Şo­för­le­ri kap­sa­yan kurs­ta; Di­sip­lin, İlk Yar­dım, Öf­ke Kon­tro­lü, Or­yan­tas­yon Eği­ti­mi, İş Sağ­lı­ğı ve Gü­ven­li­ği, Şo­för­lük Mes­le­ği­ne Gi­riş, İle­ti­şim Yön­tem ve Tek­nik­le­ri, Tra­fik Ku­ral­la­rı ve Na­za­ri Eği­ti­mi ile Ka­li­te ve Va­tan­daş Mem­nu­ni­ye­ti Eği­ti­mi baş­lık­la­rın­da ders­ler ve­ri­li­yor.   Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Eği­tim Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dü­rü Cem Ka­ra­kuş,  “Hal MER­CEK’te ders­le­ri­mi­ze baş­lar­ken ön­ce han­gi kurs­la­rı ve­re­ce­ği­mi­zi dü­şün­müş­tük. Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­mı­zın yet­ki­li­le­ri ile Ula­şım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­mı­zın yet­ki­li­le­ri bir ara­ya ge­le­rek oto­büs şo­för­le­ri­mi­zin hem ki­şi­sel ge­li­şim­le­ri­ne kat­kı sağ­la­ya­cak hem de mes­le­ki ge­li­şim­le­ri­ne kat­kı sağ­la­ya­cak kurs­la­rı dü­zen­le­me­yi plan­la­dık. Hal MER­CEK’te ki­şi­sel ge­li­şim kurs­la­rı­mız ve­ri­le­cek. Bu bi­zim Ak­de­niz Ka­ra­ca­oğ­lan Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­mü­zün iş bir­li­ği ile ya­pı­la­cak ve ser­ti­fi­ka­yı bu iş bir­li­ği­miz pro­to­ko­lü ile ba­şa­rıy­la ge­çen­le­re ve­re­ce­ğiz.  Mes­le­ki ge­li­şim kurs­la­rı için ise Ula­şım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­mı­zın yet­ki­li­le­ri ken­di alan­la­rın­da kurs­la­rı­nı uy­gu­la­ma­lı bir şe­kil­de ve­re­cek­ler­di­r” de­di. Ula­şım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Top­lu Ta­şı­ma Şu­be Mü­dü­rü Bay­ram De­mir de kur­si­yer­le­rin teo­rik eği­tim­le­rin ya­nı sı­ra me­ka­nik, ba­kım ve sü­rüş ko­nu­la­rın­da da eği­tim­ler gör­dük­le­ri­ni de an­la­ta­rak, “A­ma­cı­mız; şo­för­le­ri teo­ri eği­ti­mi­nin ya­nı sı­ra kul­lan­dık­la­rı araç ve ge­re­cin tek­nik özel­lik­le­ri­ni iyi bil­me­si, ba­sit arı­za­la­rı anın­da, yol­da gi­de­re­bil­me­si. İle­ri sü­rüş eği­tim­le­rin­de şo­för­le­ri­miz hem se­fe­re çık­ma­dan ön­ce ge­rek­li kon­trol­le­ri yap­ma­yı öğ­re­ni­yor­lar hem de ara­cın ge­nel ba­kım­la­rı­nı öğ­re­ni­yor­lar. Şo­för aday­la­rı­mız al­dık­la­rı me­ka­nik eği­tim­le­rin­de; ara­cın tek­nik bil­gi­le­ri, ak­sa­yan yön­le­ri, arı­za­lı yön­le­ri ve di­ğer ba­kım­la­rı­nı ya­pa­bi­le­cek dü­ze­ye ge­li­yor­lar. Sü­rüş be­ce­ri­le­ri­ni en iyi şe­kil­de bu­ra­da ka­zan­dı­rı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.Ver­dik­le­ri kurs­ta 2 amaç­la­rı­nın ol­du­ğu­nu ifa­de eden De­mir, “1. ama­cı­mız Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­za şo­för­lük eği­ti­mi ve­re­rek on­la­rı han­gi ku­ru­ma baş­vu­ru­da bu­lu­nur­lar­sa bu­lun­sun­lar bil­gi­li, uy­gu­la­ma dü­ze­yin­de ge­liş­miş ve psi­ko­mo­tor ha­re­ke­ti ta­ma­men iyi­leş­miş şo­för­le­ri ye­tiş­tir­mek. 2. ama­cı­mız da; ken­di bün­ye­miz­de fii­len ça­lı­şan şo­för­le­ri­mi­zin ika­me eği­ti­mi de­di­ği­miz ya­ni hiz­met içi eği­tim­de var olan bil­gi ve be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­tir­mek. Böy­le­ce şo­för­le­ri­mi­zin hem hal­ka kar­şı dav­ra­nış­la­rın­da da­ha iti­dal­li ve ne­za­ket­li ola­bi­le­ce­ği gi­bi hem de da­ha ön­ce­ki sü­rüş bil­gi­le­ri­ni, tek­nik ve me­ka­nik bil­gi­ler­le ta­mam­la­ya­rak kul­lan­dık­la­rı araç­la­rı da­ha kon­for­lu ha­le ge­tir­me­si­ni sağ­lı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.  Uy­gu­la­ma­lı eği­tim ala­nın­da ön­ce­lik­le her şo­fö­rün ken­di kul­lan­dı­ğı ara­cı­nın tek­nik bil­gi­le­ri­ni ve tek­nik ka­pa­si­te­si­ni öğ­ret­tik­le­ri­ni de­tay­lı bir şe­kil­de ak­ta­ran De­mir, “Bu­ra­da­ki eği­tim 3 saf­ha­ya ay­rı­lı­yor. 1; ön­ce­lik­le tek­nik bil­gi­le­ri öğ­re­ti­yo­ruz. 2. ola­rak şo­för­le­ri­mi­ze ba­kım eği­ti­mi ve­re­rek kul­lan­dık­la­rı araç­la­rı da­ha iyi se­vi­ye­ye ge­tir­me­si­ni sağ­lı­yo­ruz. 3. saf­ha­da da ile­ri sü­rüş eği­ti­mi ve­re­rek; ya­vaş tra­fik­te ve akan tra­fik­te hem teo­ri uy­gu­la­ma­sın­da hem de pra­tik­te tam an­la­mıy­la pro­fes­yo­nel ve li­ya­kat­li şo­för­ler ye­tiş­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ru­z” de­di. İle­ti­şim Yön­tem ve Tek­nik­le­ri ko­nu­sun­da­ki ders­le­ri ve­ren Us­ta Öğ­re­ti­ci Ay­nur Dö­lek de, “İ­le­ti­şim, he­pi­mi­zin çok ih­ti­ya­cı­nın ol­du­ğu ana bir baş­lık. Do­la­yı­sıy­la ne var, ne bu­lu­ruz, ne­re­le­re iler­le­riz, ne­re­ye ne ka­dar ta­şı­ya­bi­li­riz di­ye as­lın­da ce­va­bı­nı bul­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. İyi gi­di­yor, za­ten ders or­ta­mı­mız in­te­rak­ti­f” de­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde hem şo­för hem de şo­för eğit­me­ni ola­rak gö­rev ya­pan Nur­dan Be­zek, “Bu kurs­la­rın açıl­ma se­be­bi; şo­för­le­rin hal­ka da­ha iyi hiz­met et­me­si. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde şo­för­lük ya­pan ar­ka­daş­la­rı­mız da var, dı­şa­rı­dan şo­för ol­mak is­te­yen ar­ka­daş­lar da var. Biz ge­nel ola­rak ara­cın tek­nik, me­ka­nik özel­lik­le­ri­ni, tra­fik ku­ral­la­rı­nı, ara­cı ta­nıt­ma­yı, sü­rü­cü böl­me­si­ni, ne­le­re dik­kat et­me­si ge­rek­ti­ği­ni öğ­re­ti­yor ve en baş­ta da can ta­şı­dık­la­rı­nın bi­lin­cin­de ol­ma­sı için ça­ba sarf edi­yo­ruz. Hal­kı bi­linç­len­di­ri­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Uy­gu­la­ma­lı ders es­na­sın­da ne­le­re dik­kat et­tik­le­ri­ni an­la­tan Be­zek, “En son aşa­ma­mız­da da du­rak­la­ra ya­naş­ma­yı, yol­cu al­ma­yı, se­yir ha­lin­de na­sıl de­vam ede­cek­le­ri­ni, ge­len yol­cu­la­ra na­sıl dav­ran­ma­sı ge­rek­tik­le­ri­ni an­la­tı­yo­ruz. Yol­cu­la­rın her bi­ri­nin as­lın­da bi­rer mi­sa­fir ol­du­ğu­nu, ev­le­ri­ne ge­len mi­sa­fir­le­ri na­sıl kar­şı­la­ma­sı ge­re­ki­yor­sa top­lu ta­şı­ma kul­la­nan yol­cu­la­rın o şe­kil­de kar­şı­la­ma­sı nok­ta­sın­da bi­linç­len­di­ri­yo­ru­z” de­di. Bü­yük­şe­hir bün­ye­sin­de top­lu ta­şı­ma şo­fö­rü olan Ce­vat Erol, “25 se­ne­dir şe­hir içi ti­ca­ri araç sü­rü­yor­dum top­lu ta­şı­ma­da. Bu­ra­da­ki ek­sik­le­ri­mi ta­mam­la­yıp, va­tan­daş­la ile­ti­şi­mi da­ha iyi sağ­la­mak, da­ha iyi hiz­me­tin ça­ba­sın­da­yız. Onun eği­ti­min­de­yiz. Ken­di­mi­zi da­ha iyi ge­liş­tir­mek is­ti­yo­ruz.  Sa­mi­mi bir or­tam var. Ek­sik­le­ri­mi­zi gi­de­ri­yor­lar, bun­dan mem­nu­ni­yet du­yu­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de top­lu ta­şı­ma şo­fö­rü olan Bil­ge Anil­miş ise, “Hal MER­CEK’te­ki kurs­la­rı­mız­da teo­rik eği­tim­le­ri­mi­zi gö­rü­yo­ruz. Teo­rik eği­tim­ler­le il­gi­li, ya­ni bi­ze sağ­la­nan te­sis­ler ol­sun, bu­ra­da­ki öğ­ret­men ar­ka­daş­la­rı­mız ol­sun bi­ze çok yar­dım­cı olu­yor­lar. Teo­rik bil­gi­le­ri çok net öğ­re­ne­bi­li­yo­ruz. Bir di­ğer ko­nu­da da biz uy­gu­la­ma eği­tim­le­ri­ne de gi­ri­yo­ruz. Uy­gu­la­ma eği­tim­le­rin­de bi­ze ge­rek­li bil­gi­le­ri ve­rip, bi­zi ye­tiş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Bu­ra­da gör­dü­ğü­müz eği­tim­ler teo­rik ve uy­gu­la­ma­lı eği­tim­ler ol­du­ğu için ilk yar­dım­dan tu­tun, bir va­tan­daş­la söz­lü mu­hab­be­te ka­dar ya­ni in­sa­nın ken­di­si­ni ta­nı­ma­sın­dan en son ko­nuş­ma­sın­da­ki net­li­ğe ka­dar bu­ra­da bir­çok şe­yi gös­te­ri­yor­la­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.