KÜLTÜR PARK SAHİLDE YER ALAN  ‘SURVİVOR EĞLENCE PARKI’NDAKİ  YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

abdullah - 24 Ocak 2023 Salı

KÜLTÜR PARK SAHİLDE YER ALAN ‘SURVİVOR EĞLENCE PARKI’NDAKİ YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

KÜLTÜR PARK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, Kül­tür Park içe­ri­sin­de, sa­hil­de yer alan ço­cuk­la­ra öz­gü ‘Sur­vi­vor Eğ­len­ce Par­kı’nda­ki ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı. Park, 23 Ocak Pa­zar­te­si gü­nü (bu­gün) ye­ni­den Mer­sin­li­le­rin hiz­me­tin­de ola­cak. Ya­rı­yıl ta­ti­li­ne kı­sa bir sü­re ka­la ta­mam­la­nan ça­lış­ma­la­rın ar­dın­dan Mer­sin­li ço­cuk­lar sö­mestr bo­yun­ca park­ta ai­le­le­riy­le be­ra­ber gü­zel va­kit ge­çir­me fır­sa­tı bu­la­cak. Ço­cuk­lar, Pa­zar­te­si gü­nü tek­rar hiz­met ver­me­ye baş­la­yan alan­da ta­til­le­ri­ni do­lu do­lu ge­çi­re­bi­le­cek.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ça­lış­ma­la­rı baş­la­tı­lan ve yak­la­şık 1 ay­dır hiz­me­te ka­pa­lı olan park­ta ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si,ye­ni­le­di­ği park ile Mer­sin­li­le­re da­ha ka­li­te­li hiz­met ver­me­yi amaç­la­nı­yor. Kül­tür Park içe­ri­sin­de yer alan Sur­vi­vor Eğ­len­ce Par­kı’nda ilk ola­rak dre­naj ya­pı­la­rak, ya­şa­nan su bi­ri­kin­ti­le­ri­nin önü­ne ge­çil­di. Ar­dın­dan ya­pı­lan ru­lo çim se­ri­mi ile ala­nın ta­ma­mı ka­li­te­li bir şe­kil­de çim ala­na dö­nüş­tü­rül­dü. Top­lam ala­nı 3 bin 330 met­re­ka­re olan par­kın 2 bin 830 met­re­ka­re­lik kıs­mın­da ru­lo çim se­ri­mi ya­pı­la­rak 75 adet de sprink yer­leş­ti­ril­di. Alan­da bu­lu­nan Sur­vi­vor Ka­fe için de çim ta­şıy­la yaz­kış kul­la­nı­la­bi­le­cek otur­ma ala­nı ya­pıl­dı ve ka­fe gi­ri­şi­nin pey­zaj dü­zen­le­me­si ya­pıl­dı. Alan­da kü­çük ço­cuk­lar ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lan kum oyun gru­bu ge­niş­le­ti­lir­ken, par­ka ge­len ebe­veyn­le­rin ço­cuk­la­rı­nı bek­ler­ken otu­rup, din­le­ne­bil­me­le­ri için de ala­na hem de­ni­zi hem de par­kı gö­re­cek şe­kil­de çift ta­raf­lı bank­lar yer­leş­ti­ril­di. Ay­rı­ca kı­sa sü­re ön­ce de ‘Sur­vi­vor Eğ­len­ce Par­kı’nda yer alan oyun grup­la­rı­nın da ba­kım ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­mış­tı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nda Zi­ra­at Yük­sek Mü­hen­di­si ve Kül­tür Park Sa­ha So­rum­lu­su ola­rak gö­rev ya­pan Ke­rem Açı­kel, park­ta ya­pı­lan dü­zen­le­me­le­ri an­la­ta­rak, “Bu­ra­sı 3 bin 330 met­re­ka­re olup, bu­nun yak­la­şık 2 bin 830 met­re­ka­re­si­ne geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir ru­lo çim ça­lış­ma­sı yap­tık. Özel­lik­le yıl­ba­şın­dan ön­ce baş­lat­tı­ğı­mız bu ça­lış­ma ile sö­mest­rda ço­cuk­la­ra bir kar­ne he­di­ye­si ola­cak şe­kil­de ça­lış­ma­mı­zı bi­tir­dik. Bu ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da; dre­naj ça­lış­ma­la­rı­nı, sprink su­la­ma sis­tem­le­ri­ni ve en önem­li­si ru­lo çim ça­lış­ma­mı­zı ta­mam­la­dık. Bu­lun­du­ğu­muz alan­da bü­tün bi­rim­le­ri­miz­le be­ra­ber yak­la­şık 1 ay sü­ren bir ça­lış­ma­yı ta­mam­la­dık. Bu ça­lış­ma­lar sa­ye­sin­de sö­mest­rda ço­cuk­la­rı­mız ai­le­le­riy­le be­ra­ber çok gü­zel va­kit ge­çi­re­bi­le­cek­ler. Bu­nun ya­nı sı­ra ço­cuk­la­rı­nı ge­ti­ren ebe­veyn­le­ri­mi­zin din­len­me­le­ri için din­le­nir­ken ço­cuk­la­rı­nı gö­zet­le­me­le­ri, ki­tap oku­ma­la­rı için 5 ta­ne bank koy­duk. Bu bank­lar da hem de­ni­ze na­zır hem de ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı park­ta gö­re­bi­le­ce­ği şe­kil­de yer­leş­ti­ril­di. Bu ça­lış­ma ile Mer­sin­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın Sur­vi­vor Park’ta ço­cuk­la­rıy­la be­ra­ber çok da­ha gü­zel ve ka­li­te­li za­man ge­çir­me­le­ri­ni amaç­la­dı­k” de­di.