SABİT YELKOVAN  YENİDEN SEÇİLDİ

abdullah - 24 Ocak 2023 Salı

SABİT YELKOVAN YENİDEN SEÇİLDİ

SABİT YELKOVAN

(HA­BER MER­KE­Zİ) S.S.Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Sa­bit Yel­ko­van gü­ven ta­ze­le­ye­rek ye­ni­den baş­kan se­çil­di. S.S.Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fin­de ola­ğan ge­nel ku­rul ya­pıl­dı. Say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan ge­nel ku­rul­da tek lis­te ile se­çi­me gi­dil­di. Bü­yük bir ka­tı­lı­mın ol­du­ğu se­çim­de mev­cut Baş­kan Sa­bit Yel­ko­van ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­nın kar­şı­lı­ğı­nı ala­rak ye­ni­den baş­kan se­çil­di. Ge­nel ku­rul son­ra­sı ye­ni­den baş­kan se­çil­me­sin­den do­la­yı ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür eden Baş­kan Sa­bit Yel­ko­van, “Biz es­na­fı­mı­zın ve sa­nat­ka­rı­mı­zın so­run­la­rı­nı bi­le­rek yo­la çık­tı. Bu so­run­la­rın çö­zü­mü nok­ta­sın­da da eli­miz­den ge­len her şe­yi yap­tık ve es­naf ve sa­nat­ka­rı­mı­zın her za­man ya­nın­da ol­duk. Ça­lış­ma­la­rı­mı­zın da kar­şı­lı­ğı­nı ala­rak es­naf ve sa­nat­ka­rı­mı­zı bi­zi tek­rar­dan baş­kan­lı­ğa la­yık gör­dü. Bu gü­ve­ni bo­şa çı­kar­ma­ya­rak ça­lış­ma­ya es­na­fı­mız ve sa­nat­ka­rı­mız için üret­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Biz so­run­la­rı çok iyi bi­li­yo­ruz ve bu so­run­la­rı kı­sa sü­re­de çöz­mek için­de tüm gay­re­ti­miz­le mü­ca­de­le­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz.” de­di.