BAŞKAN SEÇER, FOX TV’DE İLKER KARAGÖZ’LE “ÇALAR SAAT” PROGRAMINA KONUK OLDU

abdullah - 24 Ocak 2023 Salı

BAŞKAN SEÇER, FOX TV’DE İLKER KARAGÖZ’LE “ÇALAR SAAT” PROGRAMINA KONUK OLDU

BAŞKAN SEÇER

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, FOX TV ek­ran­la­rın­dan ya­yın­la­nan ga­ze­te­ci İl­ker Ka­ra­göz’ün ha­zır­la­yıp sun­du­ğu “Ça­lar Saa­t” prog­ra­mı­nın ko­nu­ğu ol­du. Ga­ze­te­ci Ka­ra­göz’ün so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Baş­kan Se­çer; 2023 yı­lın­da ya­pı­la­cak olan ge­nel se­çim­ler, Mer­sin Met­ro­su ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len sos­yal pro­je­ler hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. Ga­ze­te­ci Ka­ra­göz’ün “CHP’li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı ola­rak mem­le­ke­ti ge­zi­yor­su­nuz. Dün de İs­tan­bul’day­dı­nı­z” sö­zü üze­ri­ne Baş­kan Se­çer, “Bi­zim ge­le­nek­sel top­lan­tı­lar­dan bi­riy­di an­cak ta­bi İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın İma­moğ­lu'nun da özel bir gün­de­mi var. Son ay­lar­da kıs­men be­nim­le ilin­ti­li de ba­zı olay­lar, ge­liş­me­ler ol­du. Hem ona bir des­tek ola­rak ‘Be­le­di­ye­de zi­ya­ret ede­lim, top­lan­tı­mı­zı ora­da ger­çek­leş­ti­re­lim’, hem de ‘Mem­le­ket me­se­le­le­ri­ni ko­nu­şa­lım, be­le­di­ye­le­ri­mi­zi ko­nu­şa­lım’ is­te­dik. Bu top­lan­tı­lar ga­yet iyi olu­yor. Ta­bi bir ara­da ol­mak, gün­de­mi or­tak de­ğer­len­dir­mek, or­tak pro­je­le­ri ko­nuş­mak ya da ‘Her­kes ne ya­pı­yor?’ onu din­le­mek, bun­dan son­ra­ki yol ha­ri­ta­mı­zın ne ola­ca­ğı­nı tar­tış­mak, bun­lar önem­li şey­ler. Biz ta­kım oyu­nu oy­nu­yo­ru­z” de­di. “Sos­yal po­li­ti­ka­lar ko­nu­sun­da çok önem­li ça­lış­ma­la­rı­mız va­r” Sık sık so­ka­ğa çık­tı­ğı­nı, es­naf ve va­tan­daş­la bir ara­ya gel­di­ği­ni ha­tır­la­tan Baş­kan Se­çer, en bü­yük prob­le­min iş­siz­lik ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Se­çer, “Be­le­di­ye ola­rak bi­zim an­la­yı­şı­mız; ön­ce bir top­lum­da acı­la­ra, ‘in­san­la­rın ta­lep­le­ri ne­dir?’ on­la­ra ba­ka­cak­sı­nız. Biz onun için de ön­ce­lik­li ola­rak sos­yal po­li­ti­ka­lar ko­nu­sun­da çok önem­li ça­lış­ma­la­rı­mı­zın ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ru­z” de­di. “Po­zi­tif ay­rım­cı­lık de­ğil, ada­let­li bir yak­la­şım is­ti­yo­ru­z” İl­ker Ka­ra­göz’ün “Ne­ler ya­pı­yor­su­nuz?” so­ru­su­na “Ne yap­mı­yo­ruz ki?” di­ye ce­vap ve­ren Baş­kan Se­çer, sos­yal pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çi­rir­ken en­gel­le­me­ler­le kar­şı­laş­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Çok da­ha ra­hat bir ça­lış­ma or­ta­mı­mız ol­sa çok da­ha faz­la şey­ler ya­pa­bi­li­riz. Siz ik­ti­da­rın tu­tu­mu­nu bi­li­yor­su­nuz. Or­ta­ya çı­kan hu­kuk dı­şı uy­gu­la­ma­lar, an­ti de­mok­ra­tik ta­vır­lar, ay­rım­cı­lık, bun­la­rı gör­me­mek müm­kün mü? Be­nim be­le­di­ye­min ik­ti­da­rın be­le­di­ye­si gi­bi mu­ame­le gör­dü­ğü­mü söy­le­ye­bi­lir mi­si­niz? Ay­rım is­te­mi­yo­ruz ya da po­zi­tif ay­rım­cı­lık is­te­mi­yo­ruz. Ada­let­li dav­ra­nıl­dı­ğı­nı gör­dü­nüz mü? Biz bun­dan da son de­re­ce muz­da­ri­bi­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Bu du­ru­mun sa­de­ce Mer­sin için de­ğil, CHP’li di­ğer be­le­di­ye­ler için de ge­çer­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Se­çer, “Biz şu an­da ade­ta şap­ka­dan tav­şan çı­kar­tı­yo­ruz ade­ta ve ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­mu­zu da    dü­şü­nü­yo­ru­m” de­di. CHP’li be­le­di­ye baş­kan­la­rı ola­rak sü­rek­li so­ka­ğa çık­tık­la­rı­nı ve va­tan­daş­la iç içe ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Az ön­ce sor­du­nuz ‘So­ka­ğa çı­kı­yor mu­su­nuz?’ Evet çı­kı­yo­rum. Pe­ki, yan kom­şum Zey­dan Ka­ra­lar so­ka­ğa çı­ka­mı­yor mu? El­bet­te ki çı­kı­yor. Ya da bu­gün İs­tan­bul'day­dım Ek­rem Bey so­ka­ğa çı­ka­mı­yor mu?  El­bet­te ki çı­kı­yor. An­ka­ra'da Man­sur Bey so­ka­ğa çı­ka­mı­yor mu, Tunç Bey so­ka­ğa çı­ka­mı­yor mu? He­pi­miz çı­kı­yo­ruz so­ka­ğa. Bir de Cum­hur İt­ti­fa­kı’na men­sup si­ya­set­çi­ler çık­sın da gö­re­lim ba­ka­lım. Se­çim­le­re gi­di­yo­ruz, 2018 ko­şul­la­rı ar­tık yok. Siz bak­ma­yın ‘Son bir­kaç ay­dır Cum­hur İt­ti­fa­kı to­par­lan­dı, oy ara­nı art­tı’ de­nil­me­si­ne, emin olun bun­lar al­gı yö­ne­ti­mi­” di­ye ko­nuş­tu. Se­çer, Mer­sin Met­ro­su’na iliş­kin ko­nuş­tu: “Öz kay­nak­lar­la bu­nu sür­dü­rü­yo­ru­z” Ga­ze­te­ci İl­ker Ka­ra­göz’ün Mer­sin Met­ro­su’nun 17 ay­dır Ba­kan’dan onay bek­le­di­ği­ni anım­sa­tıp, “Gö­rüş­mü­yor mu­su­nuz? Ara­da hiç mi denk gel­mi­yor­su­nuz? Sa­yın Ba­kan Mer­sin’e uğ­ra­mı­yor mu?” di­ye sor­ma­sı üze­ri­ne açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­kan Se­çer, “Geç­tik Sa­yın Ba­kan’ı, Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı ile de ko­nuş­tum. Git­tim, ri­ca et­tim, an­lat­tım. Za­ten 2019 yı­lın­da Mer­sin Met­ro Pro­je­si, Ya­tı­rım Prog­ra­mı’na alın­mış. Bu­nun im­za­sı­nı atan Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı. Biz te­me­li­ni at­mı­şız, 1 yıl gi­bi bir sü­re geç­miş üze­rin­den. İha­le­si ya­pıl­mış, her şe­yi ta­mam, in­şa­atı baş­lat­mı­şız. Öz kay­nak­lar­la bu­nu sür­dü­rü­yo­ruz. Pe­ki, siz kre­di bu­la­maz­sa­nız, bu in­şa­atı sü­rat­le sür­dü­re­bi­lir mi­si­niz? Sür­dü­re­mez­si­niz. Do­ğal ola­rak bu­nun için si­zin kre­di­ye ih­ti­ya­cı­nız var. Bah­set­ti­ğim im­za o. İn­şa­at de­vam edi­yor. Be­nim bu pro­je­yi sü­rat­li ta­mam­la­ya­bil­mem için bu­na fi­nans­man bul­mam la­zım. Onun im­za­sı bek­li­yor. Ya­ni şu an­lam çı­kı­yor; ‘E­li­ni, aya­ğı­nı bağ­la­ya­lım, halk kar­şı­sın­da iti­bar yi­tir­sin. Bak bir pro­je­ye baş­la­dı bi­ti­re­me­di’ den­sin. Bü­tün me­se­le o” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Tür­ki­ye nor­mal­leş­sin; her bi­rim hiz­me­tin çar­pı 3, çar­pı 4 ka­tı­nı ya­pa­ca­ğı­mı id­di­a edi­yo­ru­m” 4 yıl­lık gö­rev sü­re­sin­ce Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne güç­lü bir ma­li tab­lo ka­zan­dır­dık­la­rı­nı be­lir­ten Se­çer, ül­ke­de ya­pı­la­cak ge­nel se­çim­le­re dik­kat çe­ke­rek, “On­dan son­ra her­hal­de Tür­ki­ye'de her şey de­ği­şe­cek. Biz de ra­hat­la­ya­ca­ğız. Sü­rat­le bu kre­di­ler de ge­le­cek, im­za­lar da ge­le­cek, en­gel­le­me­ler de or­ta­dan kal­ka­cak. Bu­gün emin olun, bak bu­nu çok id­di­alı söy­lü­yo­rum; 4 yıl­dır Be­le­di­ye Baş­ka­nı’yım. Tür­ki­ye nor­mal­leş­sin; Mer­sin'e yap­tı­ğım her bi­rim hiz­me­tin çar­pı 3, çar­pı 4 ka­tı­nı ya­pa­ca­ğı­mı id­di­a edi­yo­ru­m” de­di. Son ola­rak ise Ga­ze­te­ci İl­ker Ka­ra­göz’ün so­ru­su üze­ri­ne ye­rel yö­ne­tim­ler­le il­gi­li bir me­saj ve­ren Baş­kan Se­çer, “Bu­gün Mer­sin'de bi­ze kar­şı ba­zı iş­te en­gel­le­me­ler olu­yor ya da bi­zim­le il­gi­li ba­zı hu­kuk dı­şı iş­te ope­ras­yon­lar ya­pıl­dı, suç­la­ma­lar ya­pıl­dı. Bir­çok al­gı yö­ne­tim­le­ri ya­pıl­dı. Ta­ma­men me­se­le şu­dur; be­le­di­ye­ler son de­re­ce iyi ça­lı­şı­yor, be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın halk in­din­de iti­ba­rı hat saf­ha­da­dır. Da­ha ön­ce ken­di­le­ri­nin yö­ne­ti­min­de olan bu be­le­di­ye­ler ken­di­le­ri için çok önem­li güç kay­nak­la­rıy­dı, par­ti­le­ri için önem­li mev­zi­ler­di. Bun­la­rı kay­bet­me­nin sı­kın­tı­sı­nı, acı­sı­nı ya­şı­yor­lar. Ta­ma­men bun­dan kay­nak­la­nan ref­leks­le bu­gün be­le­di­ye­ler­le, be­le­di­ye baş­kan­la­rı ile uğ­ra­şı­lı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. “Ye­ter, söz mil­le­tin­di­r” Ga­ze­te­ci Ka­ra­göz’ün se­çim ta­ri­hi üze­ri­ne yö­nelt­ti­ği so­ru­la­rı de­ğer­len­di­ren Se­çer, bir se­çim sat­hı mai­lin­de olun­du­ğu­nu be­lirt­ti. “Ha­ni dün Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı, 14 Ma­yıs'ı ilan eder­ken; ‘Ye­ter, söz de ka­rar da mil­le­tin’ de­di ya; çok ka­tı­lı­yo­ru­m” di­yen Baş­kan Se­çer, “Za­ten biz de onu söy­lü­yo­ruz. Ye­ter, söz mil­le­tin­dir. Dev­le­tin ka­de­ri, top­lu­mun ge­le­ce­ği bir ki­şi­nin ağ­zın­dan çı­ka­cak söz­ler­le be­lir­len­me­me­li. İş­te ben par­la­men­to­dan çık­mış, Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­muş bir si­ya­set­çi­yim. Par­la­men­ter sis­tem mi hal­kın ira­de­si­ni yan­sı­tı­yor, yok­sa şu an­ki dün­ya­da da­ha adı, ben­ze­ri du­yul­ma­mış sis­tem olan Baş­kan­lık Sis­te­mi mi hal­kın ira­de­si­ni yan­sı­tı­yor? Tür­ki­ye'nin sü­rat­le nor­mal, ya­ni ha­ni ‘fab­ri­ka ayar­la­rı’ de­di­ği­miz dü­ze­ni­ne dön­me­si la­zım dev­let yö­ne­ti­mi ola­ra­k” de­di. “Gön­lüm­de­ki aday, do­ğal ola­rak par­ti­min Ge­nel Baş­ka­nı’dı­r” Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için “Si­zin gön­lü­nüz­den ge­çen isim kim?” so­ru­su­na da Baş­kan Se­çer şu ya­nı­tı ver­di: “Ben, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si'nin Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yım. Do­ğal ola­rak el­bet­te ki par­ti­min Ge­nel Baş­ka­nı’dır. Bun­dan do­ğal bir şey ola­maz ama bu ya­nıt, so­nuç iti­ba­riy­le bağ­la­yı­cı bir ya­nıt de­ğil. Son ka­ra­rı Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu ve dâ­hi­li ol­du­ğu 6 ma­sa ve­re­cek. 6’lı ma­sa ve­re­cek, Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu da par­ti­si­ne ‘A­da­yı­mız şu. Ha­di ba­ka­lım, Vi­ra Bis­mil­la­h” di­ye­cek. Biz onun söy­le­dik­le­ri­ne bak­mak du­ru­mun­da­yız.” “E­ği­ti­me ya­pı­lan her şey çok de­ğer­li ve önem­li­” Prof. Dr. Sel­çuk Şi­rin ön­cü­lü­ğün­de “1 mil­yon ço­cu­ğun ilk ki­tap­lı­ğı­nı bir­lik­te ku­ru­yo­ru­z” mot­to­suy­la ger­çek­leş­ti­ri­len ve Bü­yük­şe­hir’in de des­tek sun­du­ğu ‘1 Mil­yon Ki­tap Des­tek Ge­ce­si’ hak­kın­da da gö­rüş­le­ri­ni pay­la­şan Baş­kan Se­çer, “Sel­çuk Ho­ca­mın bu pro­je­si­ni duy­du­ğum­da kat­kı yap­mış­tım. Bu ki­tap­la­rı biz ken­di be­le­di­ye­mi­zin pro­je­le­rin­de de kul­la­nı­yo­ruz. ‘Ha­mi­le sü­tü’ uy­gu­la­ma­mız var. Ha­mi­le ka­dın­la­ra ge­be­lik dö­ne­min­de süt ve­ri­li­yor. Son süt tes­lim edi­lir­ken, do­ğa­cak be­be­ğin ih­ti­yaç­la­rı­nı içe­ren bir pa­ket ve­ri­li­yor ve bu ki­tap­lar da için­de olu­yor. Çün­kü 03 yaş ço­cu­ğun ge­li­şi­min­de önem­li. Onun iyi o yaş ska­la­sı­nı iyi ge­çir­me­si ge­re­ki­yor. Bi­zim de böy­le bir kat­kı­mız olu­yor. De­ğer­li bir pro­je. Eği­ti­me ya­pı­lan her şey çok de­ğer­li ve önem­li­” de­di. “Mer­sin, Tür­ki­ye'de ya­ban­cı­la­rın en çok ko­nut al­dı­ğı ilk 3 il­den bir ta­ne­si­” Mer­sin’in göç­ler­le ku­rul­muş bir kent ol­du­ğu­nu da be­lir­ten Baş­kan Se­çer, Mer­sin’de ka­yıt­lı 250 bin ve ka­yıt dı­şı nü­fus­la bir­lik­te top­lam 400 bin Su­ri­ye­li­le­rin bu­lun­du­ğu­nu anım­sa­ta­rak, “Rus ya da Uk­ray­na uy­ruk­lu in­san­lar da ge­lip yer­le­şi­yor. Mer­sin, Tür­ki­ye'de ya­ban­cı­la­rın en çok ko­nut al­dı­ğı ilk 3 il­den bir ta­ne­si­” di­ye ko­nuş­tu.