BAŞKAN HALUK BOZDOĞAN,  ‘KURAKLIĞA’ DİKKAT ÇEKTİ

abdullah - 23 Ocak 2023 Pazartesi

BAŞKAN HALUK BOZDOĞAN, ‘KURAKLIĞA’ DİKKAT ÇEKTİ

KURAKLIK

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, böl­ge­miz­de de bek­le­nen ya­ğış­la­rın bir tür­lü yağ­ma­ma­sı ne­de­niy­le ku­rak­lı­ğa dik­kat çe­ker­ken, su­yu kul­la­nır­ken da­ha dik­kat­li ve da­ha ta­sar­ruf­lu ol­ma­mız ge­rek­ti­ği­ne vur­gu yap­tı. Baş­kan Boz­do­ğan, sos­yal med­ya he­sa­bın­dan ‘Ku­rak­lı­ğa Ön­lem Alı­yo­ruz! Baş­lı­ğı al­tın­da­ki pay­la­şı­mın­da “De­ğer­li Tar­sus­lu hem­şe­ri­le­rim, ik­lim de­ği­şik­li­ği­nin ar­tık ev­den tar­la­ya her yer­de his­se­dil­di­ği bir dö­ne­mi ya­şı­yo­ruz. Siz­le­re ver­di­ği­miz hiz­met sü­re­sin­ce çev­re­yi de bir can­lıy­mış gi­bi dik­ka­te alan Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak siz­le­ri ku­rak­lık ko­nu­sun­da uyar­mak is­ti­yo­ruz. Tar­sus’umu­zun te­mel di­re­ği olan ta­rım şu an çok bü­yük teh­dit al­tın­da ol­du­ğu he­pi­mi­zin ma­lu­mu. Be­le­di­ye­mi­zin çev­re, ta­rım ve ik­lim uz­man­la­rı ile ya­pı­lan acil top­lan­tı son­ra­sın­da siz­ler­le bir­kaç ön­le­mi pay­laş­mak is­te­dik. Bu ne­den­le yağ­mur­la ge­len su­yun tar­la­lar­dan akıp git­me­si­nin en­gel­len­me­si için eğim­li ara­zi­ler­de eği­me dik sü­rüm ya­pıl­ma­sı, bu­da­ma ar­tık­la­rı­nın bah­çe­ler­de top­ra­ğa sü­rü­le­rek ka­rış­tı­rıl­ma­sı­nı, bah­çe­ler­de ağaç al­tı­na ta­va ya­pı­la­rak su­yun tu­tul­ma­sı­nı öne­ri­yo­ru­z” de­di. Tar­sus­lu­la­ra su­yun ta­sar­ruf­lu kul­la­nıl­ma­sı çağ­rı­sın­da bu­lu­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan “Ya­kın­da ku­rak­lık ne­de­niy­le baş­la­ma­sı­nı bek­le­di­ği­mi­zin su­la­ma­la­rın su­la­ma sı­ra­sın­da tar­la ve bah­çe­niz­de su­yun in­di­ği de­rin­li­ğin kon­trol edi­le­rek su­la­ma­nın plan­lan­ma­sı su ta­sar­ru­fu için çok kri­tik­tir. İkin­ci ürün mı­sır, pa­muk ve so­ya eki­mi ya­pa­cak çift­çi­le­ri­mi­zin gün­düz ye­ri­ne ge­ce sa­at­le­rin­de su­la­ma­la­rı­nı plan­la­ma­sı, sal­ma su­la­ma­dan ka­çı­nıl­ma­sı ile su­la­ma­da %50’inin üze­rin­de ta­sar­ruf sağ­la­ya­cak­tır. Köy­le­ri­miz­de­ki ku­yu ve sar­nıç­la­rın­da te­miz tu­tul­ma­sı da son de­re­ce önem­li­dir. Si­te­ler­de çok su tü­ke­ten çim alan­la­rın yıl müm­kün­se azal­tıl­ma­sı hat­ta ip­tal edil­me­si, si­te içi su­la­ma­la­rın gün­düz de­ğil ak­şam sa­at­le­rin­de ya­pıl­ma­sı­nı siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­ruz. Biz de Be­le­di­ye ola­rak park ve bah­çe su­la­ma­la­rı­mı­zı son de­re­ce dik­kat­li ve prog­ram­lı yap­mak­ta­yız. Ye­şil alan­lar­da ku­rak­lı­ğa da­ya­nık­lı pey­zaj bit­ki­le­ri­ni ye­tiş­ti­rip uy­gu­lu­yo­ruz. Bu uy­gu­la­ma­la­rın si­te­le­ri­mi­ze de yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­nı ri­ca edi­yo­ruz. Ev­ler­de bo­zuk çeş­me­le­rin kon­trol edil­me­si, mus­luk­lar­dan bo­şa su akı­tıl­ma­ma­sı ufak ama top­lam­da çok bü­yük et­ki ya­pa­cak uy­gu­la­ma­lar ola­cak­tır. Ku­rak­lık­la mü­ca­de­le için so­ru­la­rı­nız için Be­le­di­ye­mi­zin hiz­me­ti­niz­de ol­du­ğu be­lirt­mek is­te­rim. Tar­sus ola­rak ku­rak­lık­la mü­ca­de­le­de hep bir­lik­te ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­mı­za inan­cı­mız siz­le­rin des­te­ğiy­le tam­dı­r” ifa­de­si­ne yer ver­di.