MAHMUT ŞAHİN: “BİZLER HİZMETİ HER YÖNDEN EN  ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIK”

abdullah - 23 Ocak 2023 Pazartesi

MAHMUT ŞAHİN: “BİZLER HİZMETİ HER YÖNDEN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIK”

MAHMUT ŞAHİN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus 1 No­lu Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Mah­mut Şa­hin, gö­re­ve gel­dik­le­ri ilk gün­den bu ya­na es­naf ve sa­nat­kâ­rın ya­nın­da ol­mak için bü­yük gay­ret gös­te­rir­ken Or­tak­la­ra ver­dik­le­ri hiz­me­ti her yön­den en üst se­vi­ye­ye çı­kar­dık­la­rı­nı söy­le­di. Mah­mut Şa­hin, 4 Şu­bat 2023 Cu­mar­te­si gü­nü ya­pı­la­cak olan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı ön­ce­sin­de ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Tüm üye­le­ri­mi­zi kon­gre­mi­ze da­vet edi­yo­rum. Her za­man ol­du­ğu gi­bi bir­lik be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de bir kon­gre ge­çi­re­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­ru­m” de­di. Tür­ki­ye’de ön­der bir ko­ope­ra­tif ha­li­ne gel­me­nin hak­lı gu­ru­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Mah­mut Şa­hin “Tür­ki­ye ge­ne­lin­de en güç­lü ko­ope­ra­tif­ler ara­sın­da yer alan ku­ru­mu­muz es­naf ve sa­nat­kâ­rı­nın göz be­be­ği­dir. Gö­re­ve gel­di­ği­miz ilk gün­den bu ya­na sis­tem­li bir şe­kil­de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rü­te­rek es­naf ve sa­nat­kâ­rı­mı­za sa­hip çık­tık. 4 Şu­bat Cu­mar­te­si gü­nü hiz­met bi­na­mız­da ge­nel ku­ru­lu­mu­zu ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Her za­man ol­du­ğu gi­bi bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de bir kon­gre ge­çi­re­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum. Sa­at 10.00’da baş­la­ya­cak kon­gre­mi­ze bü­tün üye­le­ri­mi­zi da­vet edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.