TEPEBAĞLI, ÖĞRENCİLERİMİZİN  KARNE SEVİNCİNE ORTAK OLDU

abdullah - 23 Ocak 2023 Pazartesi

TEPEBAĞLI, ÖĞRENCİLERİMİZİN KARNE SEVİNCİNE ORTAK OLDU

SEVİNCE ORTAK OLDU

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, 2022-2023 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın bi­rin­ci dö­nem ka­pa­nı­şın­da öğ­ren­ci­le­rin kar­ne se­vin­ci­ne or­tak ol­du. Ba­şa­rı­lı bir dö­ne­mi ge­ri­de bı­ra­ka­rak din­len­me­yi faz­la­sıy­la hak eden öğ­ren­ci­le­ri kut­la­yan Baş­kan Te­pe­bağ­lı “Öğ­ren­ci­le­ri­miz dört göz­le bek­le­dik­le­ri ya­rı­yıl ta­til­le­ri baş­la­dı. Biz­ler­de, Ata­türk İl­ko­ku­lu’nda öğ­ren­ci­ler için dü­zen­le­nen Oku­ma Bay­ra­mı ve kar­ne da­ğı­tım tö­re­ni et­kin­li­ği­ne ka­tıl­dık ve mi­nik öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze kar­ne­le­ri­ni da­ğı­ta­rak, on­la­rın mut­lu­luk­la­rı­na or­tak ol­duk. Hep­si bir­bi­rin­den de­ğer­li bu öğ­ren­ci­le­ri­miz Çam­lı­yay­la’mız ve Tür­ki­ye’mi­zin ge­le­cek­le­ri. Hep­si­ni ca­nı gö­nül­den teb­rik edi­yo­rum. Kar­ne se­vin­ci ya­şa­yan ço­cuk­la­rı­mı­zın ya­rı­yıl ta­ti­lin­de gü­zel­ce din­len­me­le­ri­ni tav­si­ye edi­yor, tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ve de­ğer­li öğ­ret­men­le­ri­mi­ze mut­lu bir ya­rı­yıl ta­ti­li di­li­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.