MECLİS BAŞKANI KAYA’DAN, ‘YARIYIL TATİLİ’ KUTLAMASI

abdullah - 23 Ocak 2023 Pazartesi

MECLİS BAŞKANI KAYA’DAN, ‘YARIYIL TATİLİ’ KUTLAMASI

TATİL KUTLAMASI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­lis Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, ge­le­ce­ği ve ya­rın­la­rı­mı­zı el­le­rin­de yük­sel­te­cek öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze sağ­lık­lı bir ya­rı­yıl ta­ti­li di­le­di. Ken­di­si de bir eği­tim­ci ca­mi­asın­dan ge­len Mec­lis Baş­ka­nı Ka­ya, 20222023 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın 1. dö­ne­mi­nin so­na er­me­si do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, öğ­ren­ci­le­re ya­rı­yıl ta­ti­li­ni iyi de­ğer­len­dir­me­le­ri tav­si­ye­sin­de bu­lun­du. Eği­ti­me ve ge­le­ce­ğin ha­zi­ne­si ço­cuk­la­rı­mız ile genç­le­ri­mi­ze bü­yük de­ğer ve­ren Mu­rat Ka­ya, “Ço­cuk­la­rı­mı­zın ba­şa­rı­la­rı­nı sa­de­ce kar­ne not­la­rın­dan iba­ret gör­me­me­li, on­la­rı dav­ra­nış ve tu­tum­la­rıy­la da de­ğer­len­dir­me­li­yiz. Ger­çek ba­şa­rı iki­si­ni bir­leş­ti­ren ba­şa­rı­dır. Bu ül­ke ve bu ge­le­cek ço­cuk­la­rı­mı­za ait­tir. Çün­kü bu ül­ke­nin asıl sa­hip­le­ri on­lar­dır. Bu ve­si­ley­le, 20222023 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­nın 1. dö­nem so­nun­da kar­ne­le­ri­ni alan tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi, ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı genç­le­ri­mi­zi ve on­la­rı ye­tiş­ti­ren tüm öğ­ret­men­le­ri­mi­zi ve de­ğer­li an­ne ba­ba­la­rı­nı kut­lu­yor, iyi ta­til­ler   di­li­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.