EMEKLİYE AYRILAN POLİS  MEMURU HASAN SAY’A  ‘VEDA YEMEĞİ’ VERİLDİ

abdullah - 23 Ocak 2023 Pazartesi

EMEKLİYE AYRILAN POLİS MEMURU HASAN SAY’A ‘VEDA YEMEĞİ’ VERİLDİ

VEDA YEMEĞİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la İl­çe Em­ni­yet Amir­li­ği’nde gö­rev­liy­ken emek­li­ye ay­rı­lan em­ni­yet per­so­ne­li Ha­san Say için ve­da ye­me­ği dü­zen­len­di. İl­çe es­naf­la­rı ta­ra­fın­dan At­da­ğı Res­ta­runt’ta dü­zen­le­nen ve­da ye­me­ği­ne Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Çam­lı­yay­la İl­çe Em­ni­yet Ami­ri Bay­ram Ali Ba­sır, AK Par­ti İl­çe Baş­ka­nı Dur­muş Ka­ra­taş, Çam­lı­yay­la Es­naf ve Sa­nat­kâr­lar Oda­sı Baş­ka­nı M. Emin Sa­kal­lı, Tar­sus ve Çam­lı­yay­la Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Na­ci Gül­lü, Çam­lı­yay­la Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Feh­mi Tan­rı­ver­di, ma­hal­le muh­tar­la­rı ve il­çe es­naf­la­rı ka­tıl­dı. Emek­li­ye ay­rı­lan po­lis me­mu­ru Ha­san Say, ken­di­si için dü­zen­le­nen ve­da ye­me­ğin açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, 25 yıl­lık mes­lek ha­ya­tın­da ka­nun­la­ra uy­du­ğu­nu, gö­re­vi­ne bak­mak­sı­zın her­ke­si ken­dim­den da­ha kıy­met­li gör­dü­ğü­nü ve kim­se­yi in­cit­me­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Çamlıyayla İlçe Emniyet Amiri Bayram Ali Basır ise, mesleğine aşık polis memuru Hasan Say ile birlikte çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu, kendisine sivil yaşamında başarılar dilediğini söyledi. Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı da, emekli olan polis memuru Hasan Say’a, Emniyet Teşkitlatı’na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, sağlıklı ve mutlu bir emeklilik hayatı diledi. Başkan Tepebağlı, Çamlıyayla ilçesinde yaklaşık 2.5 yıldır göreve yapan polis memuru Hasan Say’ı kendi içlerinden biri olarak gördüklerini ve her zaman kendisini Çamlıyayla ilçesinde görmekten mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi. Yapılan konuşmalardan sonra Belediye Başkanı Tepebağlı, Emniyet Amiri Basır, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sakallı ile Tarsus-Çamlıyayla Muhtarlar derneği Başkanı Güllü, 25 yıllık meslek hayatını tamamlayan ve emekliye ayrılan polis memuru Hasan Say’a çeşitli hediyeler takdim etti. Tarsus ve Mersin’den de birçok davetlinin katıldığı veda yemeğinde, Tarsuslu yerel sanatçılar davetlilere unutulmaz bir gece yaşattılar.