“TARSUS TARIM KAMPÜSÜ”  AÇILIŞA HAZIR HALE GELDİ

abdullah - 23 Ocak 2023 Pazartesi

“TARSUS TARIM KAMPÜSÜ” AÇILIŞA HAZIR HALE GELDİ

TARSUS TARIM KAMPÜSÜ

Tar­sus İl­çe Ta­rım ve Or­man Mü­dür­lü­ğün­ce Say­köy Ma­hal­le­sin­de 58 de­kar­lık alan­da ku­ru­lan ‘Tar­sus Ta­rım Kam­pü­sü’ açı­lı­şa ha­zır ha­le gel­di. Tar­sus İl­çe Mü­dü­rü Hay­ri Er­do­ğan ile bir­lik­te Hint İn­ci­ri Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı ve Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mus­ta­fa Te­ke kam­pü­sün ku­ru­la­ca­ğı ara­zi­de di­ken­li in­cir de­mos­tras­yon ala­nı­na fi­dan ekim­le­ri­ni ta­mam­la­dı­lar. En­de­mik bit­ki­ler ala­nı, bağ ala­nı, se­ra ala­nı, coğ­ra­fi işa­ret­li Tar­sus Sa­rı­ulak Zey­ti­ni fi­dan üre­tim ala­nı ile di­ken­li in­cir de­mos­tras­yon ala­nı­nın bu­lun­du­ğu Tar­sus Ta­rım Kam­pü­sü, uy­gu­la­ma­lı eği­tim­le­rin ya­pı­la­ca­ğı, AR­GE ça­lış­ma­la­rı­nın yön bu­la­ca­ğı yer­leş­ke ol­ma nok­ta­sın­da Tür­ki­ye bir ilk ola­rak fa­ali­ye­ti­ne ge­çe­cek. (Ha­ber Mer­ke­zi)