MİLLİ YOL PARTİSİ MERSİN İL BAŞKANI  HASAN KÖSE, MEDYAD’I ZİYARET ETTİ

abdullah - 23 Ocak 2023 Pazartesi

MİLLİ YOL PARTİSİ MERSİN İL BAŞKANI HASAN KÖSE, MEDYAD’I ZİYARET ETTİ

HASAN KÖSE

Mil­li Yol Par­ti­si Mer­sin İl Baş­ka­nı Ha­san Kö­se ve Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Nu­ra­noğ­lu ile İl­çe Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ay­nur Se­vinç, MED­YAD’ı zi­ya­ret ede­rek gün­de­mi de­ğer­len­dir­di. MED­YAD Baş­ka­nı Okan Ça­lış­kan’ın ko­nu­ğu olan MYP İl ve İl­çe yö­ne­ti­ci­le­ri, MYP’nin ge­çen yıl ku­ru­lan en genç par­ti­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu ve 45 il kon­gre­si­ni ya­pa­rak se­çi­me gir­me hak­kı­nı Ni­san ayı iti­ba­riy­le el­de ede­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler. “Biz Şe­hit li­de­ri­miz Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu’nun fi­kir­le­ri­ni ya­şat­mak ve yo­lun­dan git­mek için MYP’yi ku­ran Al­pe­ren­le­ri­z” di­yen MYP Mer­sin il baş­ka­nı Ha­san Kö­se “Ge­nel baş­ka­nı­mız Rem­zi Ça­yır’ın ön­der­li­ğin­de kur­du­ğu­muz par­ti­mi­zin se­çim­le­re gir­me­si ile Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti, bay­ra­ğı ve bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­mak ve güç­len­dir­me­yi he­def­li­yo­ruz.Biz her doğ­ru­yu her yer­de söy­le­yen si­ya­set­çi­le­ri­z” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)