ÇUKUROVA 15. KİTAP FUARI’NDA,  TARSUS BELEDİYESİNİN STANDINA DAVETLİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

abdullah - 20 Ocak 2023 Cuma

ÇUKUROVA 15. KİTAP FUARI’NDA, TARSUS BELEDİYESİNİN STANDINA DAVETLİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

TARSUS BELEDİYESİ STANDINA İLGİ

Tar­sus Be­le­di­ye­si, Ada­na Çu­ku­ro­va 15. Ki­tap Fua­rı’nda Tar­sus ya­yın­la­rı ve Tar­sus­lu ya­zar­lar ile Tar­sus'u tem­sil edi­yor. 14-22 Ocak ta­rih­le­ri ara­sın­da her gün fark­lı bir Tar­sus­lu ya­za­rın ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı fu­ar­da, 711 D nu­ma­ra­lı stant­ta bu­lu­nan Tar­sus Be­le­di­ye­si, Tar­sus’un ta­nı­tı­mı­na da kat­kı su­nu­yor. TÜ­YAP Ada­na Fu­ar­cı­lık A.Ş. ta­ra­fın­dan, Tür­ki­ye Ya­yın­cı­lar Bir­li­ği iş bir­li­ği ile Çu­faş Çu­ku­ro­va Fu­ar­cı­lık A.Ş. Ada­na Va­li­li­ği ve Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin des­te­ği ile dü­zen­le­nen Çu­ku­ro­va Ki­tap Fua­rı, 1422 Ocak 2023 ta­rih­le­ri ara­sın­da TÜ­YAP Ada­na Ulus­la­ra­ra­sı Fu­ar ve Kon­gre Mer­ke­zi'nde Çu­ku­ro­va­lı okur­lar­la bu­lu­şu­yor. Böl­ge­nin kül­tü­rel ya­şa­mı­na önem­li kat­kı­lar su­nan Çu­ku­ro­va Ki­tap Fua­rı, pa­nel, söy­le­şi, atöl­ye ça­lış­ma­la­rı ve ço­cuk et­kin­lik­le­rin­den olu­şan bir di­zi kül­tür et­kin­li­ği­ne ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. 9 gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalıyor. Tarsus Belediyesi de Tarsus Belediye yayınları, Tarsus içerikli yayınlar, Tarsus yayınevleri ve Tarsuslu yazarlar ile 9 gün boyunca Çukurovalı okurlarla buluşuyor. Adana Çukurova 15. Kitap Fuarında 711 D nolu stantta bulunan Tarsus Belediyesi, Tarsuslu yazarlar ve Tarsus yayınları ile fuarda yoğun ilgi görüyor. Fuar, hergün saat 10:00 ile 20:00 arası 10 bin yıllık tarihiyle Çukurova tarihinin merkezi olan Tarsus'un, araştırmacılar ve yazarların özel ilgisiyle karşılandığını belirten Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Çukurova Kitap Fuarı’nda Tarsus'un ve Tarsus'a dair yazılı kaynakların yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Kentin tarih boyunca Çukurova’nın merkezi olduğunu dile getiren Başkan Bozdoğan, konum itibariyle, yapılan yeni yatırımlarla Tarsus'un yeniden Çukurova’nın merkezi haline geleceğini, özellikle il olduktan sonra da daha hızlı gelişeceğini ve Tarsusluların artık hak ettiği değeri göreceğini ifade etti.   (Tarsus  Belediyesi)