BAŞKAN BEKTAŞ ASLAN VE  YÖNETİMİ GÜVEN TAZELEDİ

abdullah - 20 Ocak 2023 Cuma

BAŞKAN BEKTAŞ ASLAN VE YÖNETİMİ GÜVEN TAZELEDİ

BEKTAŞ ASLAN

Tar­sus Ye­ni Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi’nin ola­ğan ge­nel ku­ru­lu ya­pıl­dı. Se­çim­li ge­nel ku­rul­da mev­cut Baş­kan Bek­taş As­lan ve yö­ne­ti­mi gü­ven ta­ze­le­di. Aşi­yan 1 Dü­ğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan ge­nel ku­ru­la Oda, Der­nek, Ko­ope­ra­tif ve di­ğer si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ile üye­ler ka­tı­lım gös­ter­di. Di­van Baş­kan­lı­ğı­nı Böl­ge Bir­lik Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­bit Yel­ko­van’ın yap­tı­ğı ola­ğan ge­nel ku­rul, say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­dı. Gün­dem mad­de­le­ri­nin tek tek gö­rü­şül­dü­ğü ve ib­raz edil­di­ği top­lan­tı­da, ye­ni dö­nem­de Ko­ope­ra­ti­fe ye­ni ve ba­ğım­sız bir bi­na ka­zan­dı­rıl­ma­sı için Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na yet­ki ve­ril­di. Ge­nel Ku­rul’da ko­nu­şan Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Bek­taş As­lan, “Biz­le­ri bu­gün­le­re ka­dar ta­şı­yan es­naf­la­rı­mı­za, de­ğer­li üye­le­ri­mi­ze ne ka­dar te­şek­kür et­sek az­dır. En zor dö­nem­le­ri­miz­de da­hi biz­ler­den des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen de­ğer­li or­tak­la­rı­mız, bu­gün­de des­tek­le­ri­ne de­vam et­mek­te­dir­ler. Al­dı­ğı kre­di­le­ri­ni za­ma­nın­da ge­ri öde­yen, ko­ope­ra­ti­fin ayak­ta dur­ma­sı adı­na biz­le­re omuz ve­ren, di­na­mik ol­ma­mı­zı sağ­la­yan or­tak­la­rı­mı­za ay­rı ay­rı te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum. Ge­ri­de ka­lan 2022 yı­lı içe­ri­sin­de 898 or­ta­ğı­mı­za 195 mil­yon TL kre­di kul­lan­dır­dık. 1 Ocak 2022 ta­ri­hi ile 163 mil­yon TL olan plas­man tu­ta­rı­mız, 31 Ara­lık ta­ri­hi iti­ba­riy­le 293 mil­yon TL’ye ulaş­mış du­rum­da­dır. Yap­tık­la­rı­mız ya­pa­cak­la­rı­mı­zın te­mi­na­tı­dır dü­şün­ce­siy­le, ye­ni dö­nem­de Ko­ope­ra­ti­fi­mi­ze, ken­ti­mi­ze ya­kı­şır, ba­ğım­sız fi­zi­ki ya­pı­sı olan bir hiz­met bi­na­sı ka­zan­dır­ma­yı he­def­li­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Tar­sus Ye­ni Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi’nin yö­ne­tim ku­ru­lu şu şe­kil­de oluş­tu. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Asil: Bek­taş As­lan, Bi­rol Ak­şan­lı, Asaf Ak­çi­çek, Ok­tay Yıl­maz, Ad­nan Gün­yıl­dız Yö­ne­tim Ku­ru­lu Ye­dek: İb­ra­him Ak­soy, Meh­met Tı­raş, Yu­suf As­lan, Yu­suf Bi­çer, Le­vent Le­vent De­ne­tim Ku­ru­lu Asil:Meh­met Yıl­maz, Tü­lay Öz­kan De­ne­tim Ku­ru­lu Ye­dek: Ül­ki­ye Yal­çın, Hü­se­yin Bi­çer  (Ha­ber Mer­ke­zi)