TARSUSLULAR YARIN NERGİS  FESTİVALİ'NDE BULUŞACAK…

abdullah - 20 Ocak 2023 Cuma

TARSUSLULAR YARIN NERGİS FESTİVALİ'NDE BULUŞACAK…

NERGİS FESTİVALİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ha­ya­ta ge­çir­di­ği pro­je­ler­le üre­ti­mi ve üre­ti­ci­yi des­tek­le­me­ye de­vam edi­yor. Atıl ara­zi­le­ri ta­rı­ma ka­zan­dır­mak için üre­ti­ci­ye ner­gis so­ğa­nı da­ğı­tı­mı ya­pan Bü­yük­şe­hir, bu kez de tar­la­lar­da ye­ti­şen ner­gis­le­ri Tür­ki­ye’ye ta­nıt­mak için şen­lik dü­zen­le­ye­cek. Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­rın ger­çek­leş­ti­ri­le­cek 1. Ner­gis Fes­ti­va­li ile üre­ti­ci­ler Bü­yük­şe­hir sa­ye­sin­de ka­zanç ka­pı­sı­na dö­nüş­tür­dük­le­ri ner­gis­le­ri ta­nıt­ma fır­sa­tı ya­ka­la­ya­cak. Fes­ti­val hak­kın­da açık­la­ma ya­pan Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­ka­nı Sel­çuk Şa­hu­toğ­lu, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak ta­rı­ma el­ve­riş­siz, su­yun ol­ma­dı­ğı ara­zi­le­ri ta­rı­ma ka­vuş­tur­mak adı­ma ner­gis so­ğa­nı da­ğı­tım pro­je­si­ni ger­çek­leş­tir­miş­tik. Bu pro­je kap­sa­mın­da Mer­sin ge­ne­lin­de 350 bin Tar­sus'ta da 100 bin adet ner­gis so­ğa­nı­nı üre­ti­ci­ler­le bu­luş­tur­duk. Ner­gis so­ğan­la­rı­nı üre­ti­ci­le­ri­miz ek­ti, ürün­le­ri­miz ha­sa­da gel­di ve böl­ge­de gi­de­rek ya­yı­lı­yo­r.” Ner­gi­sin pa­zar alan­la­rı­nı ar­tır­mak, Mer­sin'e son­ra da Tür­ki­ye'ye du­yur­mak adı­na Ner­gis Fes­ti­va­li’ni ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Şa­hu­toğ­lu, “Ner­gis Fes­ti­va­li’nde üre­ti­ci­le­rin ha­sat ya­pa­bi­le­ce­ği im­kan­lar ola­cak. Ay­nı za­man­da ner­gis ile il­gi­li söy­le­şi­le­rin ola­ca­ğı, ner­gi­sin kul­la­nım alan­la­rı­nın gös­te­ri­le­bi­le­ce­ği; bu­na re­çel, sa­bun, ko­lon­ya da da­hil ol­mak üze­re; gü­zel bir şen­lik ge­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Şen­li­ği de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin or­kes­tra­sıy­la ta­mam­la­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz. Mis ko­kan fes­ti­va­li­mi­ze tüm Mer­sin­li­le­ri bek­li­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. “Fes­ti­va­li­miz çok gü­zel ola­ca­k” Fes­ti­val­de ye­ri­ni ala­cak ner­gis üre­ti­ci­le­rin­den Ay­şe Sa­rı­oğ, fes­ti­val için çok he­ye­can­lı ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “7 kö­yün muh­ta­rı­nın ön­cü­lü­ğün­de; üre­ti­ci­le­ri­miz, köy­lü­le­ri­miz­le bir­lik­te bir şen­lik dü­zen­le­me­ye ka­rar ver­dik. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na baş­vur­duk, on­lar da onay ver­di­ler. Böy­le bir şey yap­tık. Stant­lar ku­ru­la­cak, ner­gis­le­ri­miz sa­tı­la­cak, köy­de olan ürün­le­ri­miz sa­tı­la­cak, üre­ti­ci­le­ri­miz fay­da­la­na­ca­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ken­di­si­nin de ner­gis­ten yap­tı­ğı re­çel­le­ri sa­tı­şa su­na­ca­ğı­nı ve bu sa­ye­de ek ge­lir el­de ede­ce­ği­ni söy­le­yen Sa­rı­oğ, “Şen­lik­te sık­ma­lar, bö­rek­ler ola­cak. Kon­ser­ler, eşek ya­rı­şı, ner­gis de­met­le­me ya­rış­ma­sı ola­cak, böy­le de­vam ede­ce­ğiz, eğ­le­ne­ce­ğiz in­şal­la­h” de­di. Şen­lik­le bir­lik­te ner­gi­si ta­nıt­ma fır­sa­tı ya­ka­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­yen Sa­rı­oğ, “Ner­gi­sin sa­tış­tı da ar­ta­cak in­şal­lah. Bü­tün ta­nı­dık ta­nı­ma­dık, gö­ren, du­yan, duy­ma­yan, her­ke­si bek­li­yo­ruz. Fes­ti­va­li­miz çok gü­zel ola­ca­k” di­ye ko­nuş­tu.   Üre­ti­ci­ler­den Na­ci­ye Rey­han Ateş ise, “21 Ocak’ta Tar­sus Pi­rö­mer­li Kö­yü’nde Ner­gis Fes­ti­va­li ya­pı­la­cak, tüm hal­kı­mı­zı bek­li­yo­ruz. Şen­li­ği­miz­de ner­gis­le­ri­miz, ner­gis re­çe­li, ner­gis su­yu ve çe­şit­li fa­ali­yet­ler de ola­cak. Ge­le­bi­len her­ke­si 21 Ocak­ta bek­li­yor ola­ca­ğı­z” de­di. Ay­şe Ateş ise, Mer­sin­li­le­ri şen­li­ğe da­vet ede­rek, “Bu sa­ye­de ner­gi­si de her­ke­se ta­nıt­mış ola­ca­ğız. Bü­tün her­ke­si bek­li­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)