TARSUS MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ  BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU  ÜYELERİNDEN, BORSAYA ZİYARET

abdullah - 20 Ocak 2023 Cuma

TARSUS MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN, BORSAYA ZİYARET

TARSUS MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ

Tar­sus Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Ra­sim Yu­var­la­koğ­lu ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nı zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da, Bor­sa­nın şe­hit ya­kın­la­rı ve ga­zi­le­re gös­ter­di­ği ya­kın­lık­tan ötü­rü te­şek­kür­le­ri­ni ile­te­rek ye­ni se­çi­len mec­lis üye­le­ri­ni teb­rik et­ti­ler. Bor­sa Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Se­çer, “Bu top­rak­lar yer­yü­zü­nün en kıy­met­li top­ra­ğı. Çün­kü her ka­rı­şın­da şe­hit var. De­ğe­ri pa­ha bi­çi­le­me­yen top­rak­la­ra sa­hi­biz. Bu top­rak­lar ka­dar her met­re­ka­re­si­ne bu ka­dar be­del öde­nen yer­yü­zün­de baş­ka bir top­rak, yer­yü­zün­de baş­ka bir ül­ke yok. Bu­nun kıy­me­ti­ni bi­le­ce­ğiz. Siz­le­rin gös­ter­di­ği fe­da­kar­lı­ğın kıy­me­ti­ni bi­le­ce­ğiz. Ül­ke­mi­zin bu­gün gel­miş ol­du­ğu me­de­ni­yet se­vi­ye­sin­de en bü­yük pay, can­la­rı pa­ha­sı­na mü­ca­de­le ve­ren ve bu top­rak­la­rı biz­le­re ema­net eden şe­hit ve ga­zi­le­ri­mi­zin­dir. Bu de­ğer­le­re sa­hip çık­mak ve on­la­rı yü­celt­mek bi­zim gö­re­vi­miz­di­r” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)