MERSİN’İ EDEBİYAT RÜZGARI SARDI

abdullah - 19 Ocak 2023 Perşembe

MERSİN’İ EDEBİYAT RÜZGARI SARDI

EDEBİYAT RÜZGARI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’nin son gü­nün­de de bir­bi­rin­den de­ğer­li bir­çok ya­zar ve şa­ir ede­bi­yat­se­ver­ler­le bir ara­ya gel­di. ‘Kar­şı­laş­ma­lar’ te­ma­sıy­la bu yıl il­ki dü­zen­le­nen ve 1315 Ocak ta­rih­le­ri ara­sın­da 3 gün bo­yun­ca sü­ren fes­ti­val hem va­tan­daş­lar­dan hem de ka­tı­lım­cı ya­zar ve şa­ir­ler­den tam not al­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ha­san Gök­bel ve Ser­dal Gö­ka­yaz, Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Ko­or­di­na­tö­rü ve Ope­ra Sa­nat­çı­sı Ben­gi İs­pir Öz­dül­ger, Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li Ko­or­di­na­tö­rü Prof. Dr. Ce­mal Sa­kal­lı ve bir­çok ede­bi­yat­se­ve­rin ka­tıl­dı­ğı fes­ti­va­lin 3. gü­nün­de; Şa­ir Hay­dar Er­gü­len ‘Şi­ir Atöl­ye­si’ ger­çek­leş­ti­ri­ken, Ya­zar Mü­ge İp­lik­çi ‘Kut­sal Sı­ğı­na­ğım: Ya­zı’ ve Ya­zar Nur­sel Du­ru­el ‘Öy­kü­müz, Öy­kü­cü­le­ri­miz’ ko­nu­lu söy­le­şi­ler ile va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­di. Na­zım Hik­met şi­ir­le­riy­le anıl­dı Şa­ir ve Ya­zar Mah­mut Te­miz­yü­rek, Ya­zar Ah­met Eroğ­lu, Şa­ir ve Ya­zar Oğuz Tüm­baş ‘İ­yi ki Doğ­dun Na­zım Hik­met’ te­ma­sıy­la ölüm­süz şa­ir Na­zım Hik­met’i fes­ti­va­lin son gü­nü­ne denk ge­len ve do­ğum gü­nü ta­ri­hi olan 15 Ocak’ta ölüm­süz eser­le­riy­le an­dı. Prog­ra­mın so­nun­da Şa­ir ve Ya­zar Me­tin Cen­giz, Şa­ir ve Ya­zar Ne­şe Ya­şın, Şa­ir Hay­dar Er­gü­len, Şa­ir ve Ya­zar Mah­mut Te­miz­yü­rek ‘Mer­sin Ak­şa­mı­na Şi­ir­ler’ isim­li şi­ir din­le­ti­si ger­çek­leş­tir­di. “Bir­bi­rin­den kıy­met­li ya­zar­la­rı­mız, şa­ir­le­ri­miz. 3 gün bo­yun­ca Mer­sin­li sa­nat­se­ver­le­re gü­zel an­lar ya­şat­tı­” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz, Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’nin önü­müz­de­ki yıl­lar­da da sü­re­ce­ği­ni ifa­de ede­rek, “Bir­bi­rin­den kıy­met­li ya­zar­la­rı­mız, şa­ir­le­ri­miz çok gü­zel kat­kı­lar­da bu­lun­du­lar. 3 gün bo­yun­ca Mer­sin­li sa­nat­se­ver­le­re ger­çek­ten gü­zel an­lar ya­şat­tı­lar. Biz de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak ger­çek­ten bü­yük bir mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Bir fes­ti­va­li da­ha bu an­lam­da ge­ri­de bı­rak­mış olu­yo­ruz. Umu­yo­ruz ki önü­müz­de­ki sü­reç­ler­de hem bu fes­ti­va­li­mi­zin hem di­ğer fes­ti­val­le­ri­mi­zin da­ha fark­lı ze­min­de, da­ha yo­ğun da­ha gü­zel bir şe­kil­de de­va­mı­nı sağ­la­ya­ca­ğı­z” de­di. “Mer­si­ni­miz, sa­nat­sal de­ğer­le­ri an­la­mın­da ger­çek­ten çok zen­gi­n” Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Ko­or­di­na­tö­rü ve Ope­ra Sa­nat­çı­sı Ben­gi İs­pir Öz­dül­ger, Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’nin ken­te ya­ra­şır bir et­kin­lik ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Mer­si­ni­miz, sa­nat­sal de­ğer­le­ri an­la­mın­da ger­çek­ten çok zen­gin, çok de­ğer­li sa­nat­çı­la­ra ev sa­hip­li­ği ya­pan, bu top­rak­lar­da bü­yü­yen sa­nat­çı­la­ra sa­hip bir şe­hir, çok şans­lı­yız. Yap­tı­ğı­mız bu ça­lış­ma­da onun bir gös­ter­ge­si ade­ta. Çün­kü biz şeh­ri­mi­zin ede­bi­yat­la da anıl­ma­sı­nı çok ar­zu edi­yo­ruz. ‘Fes­ti­val­le­rin bir­leş­ti­ri­ci gü­cü­nün far­kın­da­yız’ de­miş­tik, Tür­ki­ye'nin ön­de ge­len ya­zar ve şa­ir­le­riy­le Mer­sin­li sa­nat­se­ver­le­rin bir ara­da ol­ma­sı­nı he­def­le­miş­tik ve he­de­fi­mi­ze de ulaş­tık. Do­lu do­lu geç­ti. Her söy­le­şi, atöl­ye ça­lış­ma­sı, din­le­ti­ler, hep­sin­de ka­tı­lım çok yük­sek­ti. Şe­hir­de yan­kı­la­rı­nı du­yu­yo­ruz, et­ki­si­ni gö­rü­yo­ruz ve bun­dan do­la­yı da çok bü­yük mut­lu­luk, gu­rur ya­şı­yo­ruz. Önü­müz­de­ki yıl­lar­da yi­ne sev­gi­li sa­nat­se­ver­le­ri­miz­le bir ara­da ol­mak bi­zim en bü­yük di­le­ği­miz. Sa­na­tın her ko­lun­da do­lu do­lu et­kin­lik­ler, gös­te­ri­ler, ça­lış­ma­lar, fes­ti­val­ler yap­mak üze­re bi­zi ta­kip et­sin­ler is­ti­yo­ruz. Biz, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak bu ça­lış­ma­la­rın de­va­mı­nı ge­ti­re­ce­ği­mi­zin sö­zü­nü de ve­ri­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.   “E­de­bi­yat Fes­ti­va­li Mer­sin'e çok ya­kış­tı­” Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li Ko­or­di­na­tö­rü Prof. Dr. Ce­mal Sa­kal­lı, fes­ti­va­lin do­lu do­lu geç­ti­ği­ni ve ka­tı­lım­cı­la­rın mem­nun ay­rıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ka­tı­lım­cı­lar Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’ni be­nim­se­di çün­kü Mer­sin bu fes­ti­va­le sa­hip çık­tı,  be­nim­se­di. Fes­ti­va­lin ba­şa­rı­lı geç­me­si­ni sağ­la­yan bir şey da­ha var o da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­te­ği ve kat­kı­la­rı­dır. Bü­yük­şe­hir Mer­sin’e ve de­ğer­le­ri­ne sa­hip çık­tı, hem de Tür­ki­ye’nin gün­de­mi­ne oturt­tu­” de­di. Mer­sin’de bir Ede­bi­yat Rö­ne­sans’ı ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­yen Sa­kal­lı, “Mer­sin bun­dan son­ra en­te­lek­tü­el, kül­tü­rel ve sa­nat­sal bo­yu­tuy­la çok da­ha baş­ka bir nok­ta­ya ge­le­cek. İlk de­fa bir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si böy­le bir or­ga­ni­zas­yon ya­pıl­ma­sı­na tam des­tek ver­di. Or­ga­ni­zas­yon da ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de geç­ti, çok ke­yif al­dık. Ge­len şa­ir ve ya­zar­la­rı­mız bü­yük bir kı­vanç­la ge­ri dön­dü­ler, ‘Mer­sin bu işi ba­şar­dı’ de­di­ler. Ge­len şa­ir ve ya­zar­la­rı­mı­zın da or­tak dü­şün­ce­si şu ol­du; Ede­bi­yat Fes­ti­va­li Mer­sin'e çok ya­kış­tı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Şa­ir Hay­dar Er­gü­len, Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’nin yurt­dı­şın­da anı­lan fes­ti­val­ler­den bi­ri­si ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­ye­rek, “Kut­lu­yo­rum, Ede­bi­yat Fes­ti­va­li ola­rak bil­di­ğim ka­da­rıy­la Mer­sin’de ilk kez ya­pı­lan bir fes­ti­val. Pek çok Ak­de­niz ül­ke­siy­le kom­şu olan bir il bu­ra­sı. Coğ­raf­ya­sı da uy­gun, in­san ya­pı­sı da uy­gun. Pek çok şa­ir ve ya­za­rı olan bir yer. O ne­den­le ulus­la­ra­ra­sı bo­yu­tu­nun ge­le­cek yıl­dan baş­la­ya­rak ya­pıl­ma­sı iyi ola­cak­tır. Kül­tür ve tu­rizm açı­sın­dan da iyi ola­cak­tır. Bu tip et­kin­lik­ler, özel­lik­le yurt­dı­şın­da, ba­zı kent­ler fes­ti­val­ler­le anı­lır. Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li ne­den bun­lar­dan bi­ri ol­ma­sı­n” di­ye ko­nuş­tu. “Bu fes­ti­val Mer­sin’e çok ya­kış­tı­” Ya­zar Mü­ge İp­lik­çi, Ede­bi­yat Fes­ti­va­li do­la­yı­sıy­la Mer­sin’de ol­mak­tan do­la­yı çok mut­lu ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Mer­sin’in hak et­ti­ği bir fes­ti­val­di. Her da­im bu­ra­ya gel­di­ğim­de şu his­si du­yu­yo­rum; tu­runç ve por­ta­kal ko­ku­la­rı ara­sın­da ede­bi­yat her da­im fark­lı bir şey­dir. Coğ­raf­ya­nın be­re­ke­ti­ne ede­bi­yat­ta ek­len­di­ğin­de her­hal­de ta­dın­dan yen­mez olur. Bu fes­ti­val Mer­sin’e çok ya­kış­tı. Di­le­rim çok uzun sü­re bü­tün be­re­ke­tiy­le de­vam eder o por­ta­kal ve tu­runç ko­ku­la­rı eş­li­ğin­de­” de­di. “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yap­tı­ğı bu fes­ti­val ger­çek­ten çok de­ğer­li­” Ya­zar, Nur­sen Du­ru­el, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yap­tı­ğı bu fes­ti­val ger­çek­ten çok de­ğer­li. Ül­ke­miz­de­ki çok de­ğer­li ya­zar­la­rı bir ara­ya top­la­dı ve ya­zar­lar ko­nu­şur­lar­ken sa­lon dai­ma do­lu ol­du. Bu ha­ri­ka bir şey. Her yer­de böy­le ol­maz. Ede­bi­ya­ta, ya­zar­la­ra il­gi çok gü­zel ve Be­le­di­ye bu­nun alt ya­pı­sı­nı son de­re­ce iyi ha­zır­la­mış. O ba­kım­dan keş­ke baş­ka­la­rı da bu­nu ör­nek al­sa da Tür­ki­ye’de yay­gın ha­le gel­se­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Bu fes­ti­va­lin ör­nek ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ru­m” Şa­ir ve Ya­zar Oğuz Tüm­baş ise fes­ti­va­lin ye­rel yö­ne­tim­le­re ör­nek ol­ma­sı­nı is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ge­nel­de bu tür top­lan­tı­la­ra çok az in­san ge­lir ve er­ken­den de gi­der ama bu­ra­da ba­kı­yo­rum so­nu­na ka­dar çok il­gi­li iz­le­yen­ler. O yüz­den çok hoş­nut kal­dım. Ye­rel yö­ne­tim­le­rin sa­nat, kül­tür ve ede­bi­yat et­kin­lik­le­ri­ne da­ha çok önem ver­me­le­ri­ni is­ti­yo­rum ve bu fes­ti­va­lin ör­nek ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ru­m” de­di. Sa­na­ta, ede­bi­ya­ta ve kül­tü­re da­ir ya­pı­la­bi­le­cek et­kin­lik­le­rin çok önem­li ol­du­ğu­na inan­dı­ğı­nı be­lir­ten Tüm­baş, “Bu­ra­sı be­ni çok mut­lu et­ti, bu­ra­yı bü­yük bir ka­za­nım sa­yı­yo­rum. İz­mir’e dön­dü­ğüm­de de ga­ze­tem­de­ki kö­şem­de bu­nu da ya­za­ca­ğım. İyi ki böy­le bir et­kin­li­ğe gel­dim ve iyi ki böy­le bir et­kin­lik­te ya­zın emek­çi­si dost­la­rım­la bu­luş­tum. Di­le­rim bu fes­ti­val­ler çok da­ha yay­gın bir bi­çim­de sür­sün sü­re­bil­sin ve Tür­ki­ye’nin her ye­rin­de ol­su­n” di­ye ko­nuş­tu. “Bu fes­ti­val Mer­sin’e çok ya­kış­tı­” “Mer­sin’in kül­tür ken­ti ol­ma yo­lun­da bir adım da­ha atıl­dı­” Ya­zar Ah­met Eroğ­lu, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ni, bağ­lı ku­rum­la­rı­nı, ME­DE­KA’yı eme­ği ge­çen bü­tün ar­ka­daş­la­rı­mı teb­rik edi­yo­rum. On­la­ra bir gö­nül bor­cu­muz var bi­zim böy­le­si bir et­kin­li­ğin dü­zen­len­me­si­ne or­tam ha­zır­la­dık­la­rı için. Son de­re­ce an­lam­lı ve de­ğer­li bu­lu­yo­rum. Mer­sin’in kül­tür ken­ti ol­ma yo­lun­da bir adım da­ha atıl­dı. Be­nim bek­len­tim bu­nun de­vam ede­rek ge­le­nek­sel ha­le gel­me­si­dir. İl dı­şın­dan, yurt dı­şın­dan ge­len ede­bi­yat­çı­mız, ko­nuk­la­rı­mız­la çok gü­zel söy­le­şi­ler yap­tık. Bil­gi­len­dik, bir­bi­ri­miz­den pek çok şey öğ­ren­dik. Bu an­lam­da Mer­sin ken­ti açı­sın­dan çok önem­li bir ka­za­nım­dır, kut­lu­yo­ru­m” de­di. Şa­ir ve Ya­zar Mah­mut Te­miz­yü­rek, fes­ti­va­lin do­lu do­lu geç­ti­ği­ni an­la­ta­rak, “Da­ha ön­ce de ede­bi­yat et­kin­lik­le­ri var­dı ama bu den­li yo­ğun bu den­li zen­gin, ge­niş prog­ram­lı bir fes­ti­va­le ilk kez ka­tı­lı­yo­rum, ilk kez ya­pı­lı­yor za­ten. Bu Mer­sin için ga­li­ba bü­yük bir baş­lan­gıç olu­yor. Hem or­tam hem in­san­la­rın il­gi­si, dost­lu­ğu, mi­sa­fir­per­ver­li­ği, Mer­sin­li­lik ko­nu­sun­da­ki yü­cel­ti­ci duy­gu­la­rı in­sa­nı et­ki­li­yor ve in­san Mer­sin­li ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Fes­ti­va­le ka­tı­lan va­tan­daş­lar­dan Ay­şe­gül Gök, fes­ti­va­li çok gü­zel bul­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “De­va­mı ge­lir in­şal­lah. Ki­tap fu­ar­la­rı­na da sü­rek­li gi­di­yo­rum ama ilk de­fa ol­du Ede­bi­yat Fes­ti­va­li. Gü­zel bir et­kin­li­k” der­ken, üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Bu­se Gök ise “Gü­zel söy­le­şi­ler ya­pı­lı­yor. Genç­le­re hi­ta­ben de. De­va­mı ge­lir uma­rı­m” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.