ŞEHİR TİYATROSUNA YENİ SANATÇILAR DAHİL OLDU

abdullah - 19 Ocak 2023 Perşembe

ŞEHİR TİYATROSUNA YENİ SANATÇILAR DAHİL OLDU

MERSİN ŞEHİR TİYATROSU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su, 20222023 sa­nat se­zo­nun­da da bir­bi­rin­den gü­zel tem­sil­ler­le sa­nat­se­ver­le­rin kar­şı­sı­na çık­ma­yı sür­dü­rü­yor. Ekim ayın­da Hal­dun Ta­ner’in ‘Göz­le­ri­mi Ka­pa­rım Va­zi­fe­mi Ya­pa­rım’ ad­lı mü­zi­kal oyu­nuy­la per­de açan Şe­hir Ti­yat­ro­su, güç­lü sa­nat eki­biy­le, Mer­sin­li­le­re se­yir key­fi ya­şa­tı­yor. Kad­ro­su­nu da­ha da güç­len­di­ren Şe­hir Ti­yat­ro­su’nun ye­ni Sa­nat Yö­net­me­ni Hül­ya Sa­vaş ol­du. İz­mir Dev­let Ti­yat­ro­su’nda­ki oyun­cu­luk gö­re­vi­ne de­vam eden ve ay­nı za­man­da eğit­men olan Sa­vaş, Mer­sin Şe­hir Ti­yat­ro­su ile de bir­lik­te yol yü­rü­ye­cek. An­ka­ra Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si So­list Sa­nat­çı­sı Meh­met Yıl­maz ise, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin tüm sa­nat bi­rim­le­ri­nin or­tak ça­lış­ma­sı için Sa­nat So­rum­lu­lu­ğu gö­re­vi­ni üst­len­di. Şe­hir Ti­yat­ro­su, Ocak ayı bo­yun­ca Ben Mi­mar Si­nan, Buz­lar Çö­zül­me­den, Dün­ya­nın Es­ki Za­man­la­rın­da (Ço­cuk Oyu­nu), Gök­ku­şa­ğı’nın Al­tın­da (Ço­cuk Oyu­nu), Göz­le­ri­mi Ka­pa­rım Va­zi­fe­mi Ya­pa­rım, Vah­şet Tan­rı­sı gi­bi oyun­lar­la sa­nat­se­ver­le­rin kar­şı­sı­na çı­ka­cak. Sa­vaş: “Bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan­la­rın üze­ri­ne da­ha da ko­ya­rak yo­lu­mu­za de­vam ede­ce­ği­z”İz­mir Dev­let Ti­yat­ro­su oyun­cu­su olan ve oyun­cu­lu­ğun ya­nı sı­ra eğit­men­lik yap­tı­ğı­nı ifa­de eden Mer­sin Şe­hir Ti­yat­ro­su Sa­nat Yö­net­me­ni Hül­ya Sa­vaş, “Şim­di de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su’nun Sa­nat Yö­net­me­ni ola­rak, baş­ka bir yol­dan de­vam ede­ce­ğim. Baş­ta Sa­yın Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer'in sa­na­ta ve sa­nat­çı­ya yak­la­şı­mı ile eki­bi­nin viz­yo­nu o ka­dar ge­niş ve gü­zel ki. Bu­ra­da­ki sa­nat­çı ar­ka­daş­la­rı­mız­la, tek­nik ar­ka­daş­la­rı­mız­la ta­nış­tık. Gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la hep­si pı­rıl pı­rıl, ener­jik ve çok iyi şey­ler yap­mak is­te­yen sa­nat­çı­lar. O yüz­den de bir an ön­ce bir şey­ler ya­pa­lım ve bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan­la­rın üze­ri­ne da­ha da    ko­ya­rak yo­lu­mu­za de­vam ede­lim is­ti­yo­ru­m” de­di.