ENGELSİZ YAŞAM PARKI’NDA HER BİREY İÇİN ETKİNLİK VAR

abdullah - 19 Ocak 2023 Perşembe

ENGELSİZ YAŞAM PARKI’NDA HER BİREY İÇİN ETKİNLİK VAR

MAKROME EĞİTİMİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si bün­ye­sin­de hiz­met ve­ren En­gel­siz Ya­şam Par­kı’nda, özel bi­rey­le­rin an­ne­le­ri­ne ‘Mak­ro­me Eği­ti­mi’ ve­ri­li­yor. Ka­dın­lar, yap­tık­la­rı el işi sa­ye­sin­de ço­cuk­la­rı­nı bek­ler­ken boş dur­mak ye­ri­ne hem bir­bi­rin­den gü­zel süs eş­ya­la­rı üre­ti­yor­lar, hem de sos­yal­le­şi­yor­lar. Bu Park’ta emek var Bü­yük­şe­hir’in En­gel­siz Ya­şam Par­kı’ndan içe­ri adım atan her bi­rey için hem fi­zik­sel, hem de men­tal ola­rak ra­hat­la­tı­cı bir­çok ak­ti­vi­te su­nu­lu­yor. Özel bi­rey­ler; be­den eği­ti­mi, re­sim, boc­ce, halk dans­la­rı gi­bi ak­ti­vi­te­ler­le tüm gün­le­ri­ni do­lu do­lu ge­çi­rir­ken, on­la­rın her an­la­rın­da yan­la­rın­da olan ai­le­le­ri için ya­pı­lan et­kin­lik­ler­den bi­ri de Pa­zar­te­si, Çar­şam­ba ve Cu­ma ol­mak üze­re haf­ta­nın 3 gü­nü ger­çek­leş­ti­ri­len Mak­ro­me Eği­ti­mi. Mak­ro­me ders­le­ri­ne uzun za­man­dır de­vam eden an­ne­ler; süs eş­ya­la­rın­dan sar­ka­ca, he­di­ye­lik ürün­ler­den çan­ta­ya ka­dar bir­çok ürün iş­li­yor. Ulaş­lı: “Ö­zel bi­rey­le­rin an­ne­le­ri mak­ro­mey­le, el be­ce­ri­le­ri­ni de ge­liş­ti­ri­yor­la­r” Ye­ni­şe­hir Halk Eği­tim’den Us­ta Öğ­re­ti­ci ola­rak gö­rev­len­di­ri­len Fun­da Ulaş­lı, “An­ne­le­ri­miz mak­ro­me der­sin­den çok mem­nun­lar, çün­kü ken­di­le­ri özel ço­cuk­la­rın an­ne­le­ri. Özel ço­cuk­la­rın an­ne­le­ri ol­duk­la­rı için, is­ter is­te­mez her­ke­sin ha­ya­tın­da stre­si, prob­le­mi var. Ama on­lar psi­ko­lo­jik ola­rak da­ha stres­li ol­duk­la­rı için, mak­ro­me ders­le­ri­ne gir­dik­le­rin­de o dert­le­ri­ni ka­pı­da at­tık­la­rı­nı söy­lü­yor­lar. El be­ce­ri­le­ri­ni de ge­liş­ti­ri­yor­lar. Hat­ta ken­di­le­ri bu iş­le­ri iler­let­tik­le­rin­de, is­te­dik­le­ri za­man bun­la­rın ken­di­le­ri için bir ge­çim kay­na­ğı ola­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor­lar. Bu ürün­ler sa­nal or­tam­lar­da ve­ya ba­zı yer­ler­de stant­lar ku­ru­la­rak sa­tı­lı­yor. On­lar da ken­di­le­ri­ne bir ge­çim kay­na­ğı ya­pa­bi­lir­le­r” de­di. “Bir şey­le­ri ba­şar­mak bi­ze o ka­dar çok mut­lu­luk ve­ri­yor ki­…” Ço­cuk­la­rı di­ğer et­kin­lik­ler­dey­ken, ken­di­le­ri­nin mak­ro­me kur­sun­da ra­hat­la­dık­la­rı­nı ve hu­zur bul­duk­la­rı­nı söy­le­yen Nur­do­ğan Ka­ra­du­man, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz bu an­lam­da çok ba­şa­rı­lı. Bi­ze bü­yük des­tek ve­ri­yor. İlk ön­ce du­var süs­le­rin­den baş­la­dık. Kü­çük kü­çük şey­ler ya­pa­rak be­ce­ri­le­ri­mi­zi ar­tır­dık. Şu an­da çan­ta­ya geç­tik. Mak­ro­me­ler, as­kı­lık­lar, du­var süs­le­ri, cüz­dan­la­r… Hep­sin­de ay­rı bir he­ye­can ya­şa­dık. Haf­ta­nın 3 gü­nü bu­ra­da­yız. Di­ğer gün­ler de ders olun­ca ge­lip, der­se ka­tı­lıp gi­di­yo­ruz. Ör­ne­ğin pi­la­te­se gi­di­yo­rum, kı­zım da o ara­da dra­ma­ya gi­ri­yor. Ta­kı ta­sa­rı­mı var, bir de Ne­fes Te­ra­pi­si. O ka­dar gü­zel ders­ler ki an­la­ta­mam. Ya­ni ora­dan çık­tı­ğı­mız­da he­pi­miz san­ki bu­lut­la­rın üze­rin­de­yiz, çok iyi ge­li­yor bi­ze­” de­di.