ROBOTİK KODLAMAYI MERSİN BÜYÜKŞEHİR’LE ÖĞRENİYORLAR

abdullah - 19 Ocak 2023 Perşembe

ROBOTİK KODLAMAYI MERSİN BÜYÜKŞEHİR’LE ÖĞRENİYORLAR

ROBOTİK KODLAMA

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren Tar­sus Ka­dın ve Ço­cuk Bi­lim, Tek­no­lo­ji Atöl­ye­si’nde, ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ve­ri­len ‘Ro­bo­tik Kod­la­ma’ eği­ti­mi ile ge­le­ce­ğin di­li ve mes­le­ği öğ­re­ti­li­yor. Eği­tim sa­ye­sin­de mo­tor be­ce­ri­le­ri baş­ta ol­mak üze­re, ana­li­tik dü­şün­me ve ya­ra­tı­cı­lık ka­za­nan ço­cuk­lar, ge­le­ce­ğin mes­lek­le­ri için de çe­kir­dek­ten ye­ti­şi­yor. Aş­kın: “Er­ken yaş­ta ço­cuk­la­ra ro­bot­la­rın man­tı­ğı­nı aşı­la­ma­yı he­def­le­di­k” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ço­cuk Bi­lim, Tek­no­lo­ji Atöl­ye­si So­rum­lu­su Em­re Aş­kın eği­ti­min içe­ri­ğin­den bah­se­de­rek, “Öğ­ren­ci­le­ri­miz ro­bot ta­sar­la­ma­yı öğ­re­ni­yor­lar. Me­ka­nik par­ça­la­rı bir­leş­ti­re­rek bir ya­pı in­şa edip, bu­nu ha­re­ket et­tir­me­yi öğ­re­ne­cek­ler. Gün­lük ha­yat­ta ro­bot­la­rın öne­mi­ni ar­tık he­pi­miz gö­rü­yo­ruz ve bu ha­ya­tı­mı­zın ger­çe­ği ha­li­ne dö­nüş­tü. Biz de er­ken yaş­ta, ço­cuk­la­ra ro­bot­la­rın man­tı­ğı­nı aşı­la­ma­yı he­def­le­dik. Bu açı­dan ge­rek­li olan sen­sör­le­ri ve elek­tro­nik par­ça­la­rı kul­la­na­rak, öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze pro­to­tip ro­bot­lar ge­liş­ti­ri­yo­ru­z” de­di. Eği­ti­min üç ay sür­dü­ğü­nü söy­le­yen Aş­kın, “Ge­len her baş­vu­ru­yu de­ğer­len­di­re­rek, ço­cuk­la­ra hiz­met sağ­lı­yo­ruz. Üç ay­lık eği­tim­den son­ra uy­gu­la­ma­lı ve teo­rik sı­nav uy­gu­la­ya­rak, ço­cuk­la­rı be­ce­ri­le­ri­ne gö­re grup­lan­dı­rı­yo­ruz ve bu grup­lan­dır­ma so­nu­cun­da da ro­bo­tik tur­nu­va­la­ra ha­zır­lık sağ­la­ya­cak öğ­ren­ci grup­la­rı­nı be­lir­li­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Bu­ra­yı bir ha­yal oku­lu ola­rak dü­şü­ne­bi­li­ri­z” Atöl­ye­yi ku­rar­ken ilk he­def­le­ri­nin ço­cuk­la­ra ha­yal et­me­yi öğ­ret­mek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Aş­kın, “Er­ken yaş­ta­ki, özel­lik­le il­ko­kul ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın ha­yal gü­cü çok yük­sek. On­la­rın ha­yal gü­cü­nü kul­la­na­rak, bu­ra­da ye­ni ye­ni ürün­ler or­ta­ya çı­kar­tı­yo­ruz ve on­lar ha­yal edi­yor biz ta­sar­lı­yo­ruz, on­lar­la bir­lik­te üre­ti­yo­ruz. O yüz­den bu­ra­yı, as­lın­da bir ha­yal oku­lu ola­rak dü­şü­ne­bi­li­ri­z” di­ye ko­nuş­tu. Ço­cuk­la­rın eği­ti­mi çok sev­di­ği­ni ve atöl­ye­ye gel­mek için ya­rış ha­lin­de ol­duk­la­rı­nı da vur­gu­la­yan Aş­kın, “Bu­ra­nın da­ha da bü­yü­me­si­ni is­ti­yor­lar. Bu­ra­da ha­yal et­tik­le­ri şey­le­ri, sü­rek­li biz­ler­le pay­la­şı­yor­lar. Biz de bu­nu, il­gi­li ki­şi­le­re ak­ta­rı­yo­ruz. On­lar ha­yal et­me­yi se­vi­yor­lar, bu­ra­da mal­ze­me­ler­le ça­lış­ma­yı çok se­vi­yor­lar. Çün­kü teo­rik eği­ti­min ya­nı sı­ra, uy­gu­la­ma­lı eği­tim­le be­ra­ber ço­cuk­lar bu­ra­da ça­lış­mak için sü­rek­li is­tek ha­lin­de­le­r” de­di. Ço­cuk­lar eğ­le­ne­rek öğ­re­ni­yor Ço­cuk­lar­dan Be­ri­a Ce­lep, atöl­ye­de çok eğ­len­di­ği­ni söy­le­ye­rek, “Bu­ra­da ro­bot ya­pı­yo­ruz, bil­gi­sa­yar­dan bir şey­ler öğ­re­ni­yo­ruz. Baş­la­dı­ğın­dan be­ri ge­li­yo­rum. De­ği­şik oyun­lar oy­nu­yo­ruz. Çok eğ­len­ce­li, eğ­le­ni­yo­ruz bu­ra­da. İle­ri­de bu­ra­dan iler­le­mek is­ti­yo­ru­m” de­di. Eği­ti­me ilk kez ka­tı­lan Ömer Tan­rı­ver­di ise, “Bu­ra­da ro­bot­lar ya­pı­yo­ruz, eğ­len­ce­li şey­ler yap­ma­yı öğ­re­ni­yo­ruz. Bir­leş­ti­ri­yo­ruz bun­la­rı, ro­bot­lar ve ara­ba­lar olu­yor. Bu­ra­ya gel­mek is­ti­yo­rum, bu­ra­sı çok eğ­len­ce­li­” der­ken, bu­ra­da ar­ka­daş­lık da kur­du­ğu­nu söy­le­yen Ey­lül Tur­gut, “Bu­ra­da ro­bot ya­pı­yo­ruz, ta­sa­rım­lar ya­pı­yo­ruz. Ar­ka­daş­la­rım­la da aram iyi, an­la­şı­yo­ruz. Çok eğ­len­ce­li ge­çi­yor. Ro­bot ta­sar­la­mak çok gü­ze­l” di­ye ko­nuş­tu. “Ço­cu­ğu­mun dik­ka­ti, odak­lan­ma­sı, ba­kış açı­sı de­ğiş­ti­” Ço­cu­ğu eği­ti­me ka­tı­lan Fer­da Ce­lep isim­li va­tan­daş da, yak­la­şık bir yıl­dır eği­ti­me gel­dik­le­ri­ni ve bu sü­re zar­fın­da ço­cu­ğu­nun dik­ka­ti, odak­lan­ma­sı ve çev­re­ye ba­kış açı­sı­nın çok de­ğiş­ti­ği­ni be­lirt­ti. Eği­ti­min fay­da­lı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ce­lep, “Bu­ra­ya bir ar­ka­da­şı­mız ge­li­yor­du, onun tav­si­ye­siy­le gel­dik. Son­ra­sın­da bı­ra­ka­ma­dık. Ho­ca­la­rı­mız ço­cuk­la­rı­mız­la çok il­gi­le­ni­yor­lar, çok se­ve­cen yak­la­şı­yor­lar. Za­ten on­la­rın yak­la­şı­mı bu ka­dar iyi ol­ma­say­dı, ço­cuk­lar bu­ra­ya de­vam et­mez­ler­di. Ço­cuk­la­ra ve eği­ti­me ver­di­ği des­tek­ten do­la­yı Baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ruz. Her za­man hem ka­dın­la­rın, hem de ço­cuk­la­rın ya­nın­da bir Baş­kan ol­ma­sın­dan do­la­yı, so­nu­na ka­dar des­tek­çi­si­yi­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.