MERSİN EDEBİYAT FESTİVALİ DOLU DOLU GEÇTİ

abdullah - 19 Ocak 2023 Perşembe

MERSİN EDEBİYAT FESTİVALİ DOLU DOLU GEÇTİ

EDEBİYAT FESTİVALİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ‘Kar­şı­laş­ma­lar’ te­ma­sıy­la il­ki­ni ger­çek­leş­tir­di­ği ‘Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’nin ikin­ci gü­nü de do­lu do­lu geç­ti. Söy­le­şi­ler, atöl­ye­ler­le ge­çen ikin­ci gün­de bir­bi­rin­den de­ğer­li ya­zar ve şa­ir­ler her yaş­tan ede­bi­yat­se­ver­le bir ara­ya gel­di. Tüm gün ede­bi­yat rüz­ga­rı es­ti Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz, Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Ko­or­di­na­tö­rü ve Ope­ra Sa­nat­çı­sı Ben­gi İs­pir Öz­dül­ger ve Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li Ko­or­di­na­tö­rü Prof. Dr. Ce­mal Sa­kal­lı’nın da ka­tıl­dı­ğı prog­ra­mın ilk bö­lü­mün­de; Ya­zar Gül­se­vin Kı­ral, ‘Ço­cuk­lar­la Öy­kü Oku­ma Atöl­ye­si’, Şa­ir ve Ya­zar Nec­det Ney­dim,  ‘Ço­cuk­lar­la Şi­ir Oku­ma Atöl­ye­si’ ger­çek­leş­tir­di. Ço­cuk­lar atöl­ye­ler­de ya­zar­lar­la bir ara­ya gel­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şar­ken, ya­zar­lık­la, şi­ir ve ro­man ya­zı­mıy­la il­gi­li önem­li bir­çok bil­gi edin­di. Ya­zar Ba­rış İn­ce de ‘Ro­ma­nÖy­kü Atöl­ye­si’ ile ye­tiş­kin ede­bi­yat­se­ver­ler­le bu­luş­tu. Mer­sin Üni­ver­si­te­si, Çağ Üni­ver­si­te­si ve Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si Yük­sek Li­sans öğ­ren­ci­le­ri de ‘E­de­bi Ya­pıt­lar­da Okur Ne­ler­le Kar­şı­la­şır’ isim­li Mer­sin Ede­bi­yat Ça­lış­ta­yı­nı ger­çek­leş­tir­di. Şeb­nem İşi­gü­zel, ‘Ye­ni Za­man­lar­da Ede­bi Va­at­ler’, Gür­sel Ko­rat ‘Ka­pa­dok­ya ve Ede­bi­ya­tım’, Ke­mal Va­rol ‘Bir Ana­do­lu Üç­le­me­si : Ucun­da Ölüm Var, Aşık­lar Bay­ra­mı, Ba­ba­mın Bağ­la­ma­sı’, Ne­şe Ya­şın ile Me­tin Cen­giz ise ‘Geç­miş­ten Gü­nü­mü­ze Şi­iri­miz’ söy­le­şi­le­riy­le prog­ra­mın ikin­ci bö­lü­mün­de Mer­sin­li­le­re ede­bi­yat zi­ya­fe­ti sun­du. Söy­le­şi­le­rin ar­dın­dan ka­tı­lım­cı­la­rın so­ru­la­rı da ya­nıt bul­du. Atöl­ye­le­rin ar­dın­dan ço­cuk­la­ra Cum­hu­ri­yet Ya­yın­la­rı, ye­tiş­kin­le­re de Kül­tür Ya­yın­la­rı’nın ki­tap­la­rı he­di­ye edil­di. Ka­tı­lım­cı­la­ra ay­rı­ca Mer­sin’e öz­gü bir lez­zet olan kay­nar ik­ra­mı da ya­pıl­dı. ‘Mer­sin­li Ya­zar ve Şa­ir­le­rin Ki­tap Ka­pak­la­rı Ser­gi­si’ 1 haf­ta de­vam ede­cek Ede­bi­yat Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da ku­ru­lan Mer­sin’de adı­nı du­yur­muş, en az 3 ki­tap ya­yın­la­mış ya­zar ve şa­ir­le­rin ki­tap ka­pak­la­rın­dan olu­şan “Mer­sin­li Şa­ir ve Ya­zar­la­rın Ki­tap Ka­pak­la­rı­” ser­gi, Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı’nda bir haf­ta bo­yun­ca açık ka­la­cak. Mer­sin­li ede­bi­yat­se­ver­ler fes­ti­val bi­ti­min­de de ser­gi­yi zi­ya­ret ede­bi­le­cek. ME­DE­KA Ede­bi­yat Ku­ru­lu Üye­si F. Saa­det Bi­lir, Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’nin Mer­sin’e ay­rı bir renk ve ha­va kat­tı­ğı­nı an­la­ta­rak, kent­te adı­nı du­yur­muş ya­zar­la­rın ki­tap ka­pa­ğın­dan olu­şan ser­gi aç­tık­la­rı­nı söy­le­di. Bi­lir, “Bu ne ka­dar gü­zel bir şey ki 50’nin üs­tün­de ya­zar ve şa­iri­mi­zin şu an­da ki­ta­bı ser­gi­le­ni­yor bu­ra­da. Bir haf­ta açık, her­ke­si de bek­li­yo­ruz. Gel­sin­ler ya­zar­la­rı­mı­zı ta­nı­sın­la­r” de­di. ME­DE­KA Ede­bi­yat Ku­ru­lu Üye­si Ja­na Med İnanç ise “Fes­ti­va­le da­ir ne­ler ya­pı­la­bi­lir tar­tı­şı­lır­ken or­ta­ya böy­le bir şey çık­tı. Bil­me­yen­le­rin, duy­ma­yan­la­rın da­ha çok du­ya­ca­ğı, oku­ya­ca­ğı et­kin­lik ol­sun is­te­di­k” di­ye ko­nuş­tu. “Bu prog­ra­mın bir par­ça­sı ol­du­ğum için çok mut­lu ol­du­m” Ya­zar Gül­se­vin Kı­ral, Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’ne da­hil ol­du­ğu için mem­nu­ni­ye­ti­ni di­le ge­ti­re­rek, “Çok do­lu do­lu bir prog­ram ha­zır­lan­mış. Ben de bu prog­ra­mın bir par­ça­sı ol­du­ğum için çok mut­lu ol­dum. Ço­cuk­la­rı gö­rün­ce da­ha da mut­lu ol­du­m” de­di. Kı­ral, Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’ne bir­çok önem­li ya­zar ve şai­rin da­vet edil­di­ği­ni ifa­de ede­rek, “Ger­çek­ten çağ­rı­lan ya­zar­lar, şa­ir­ler çok do­lu, çok kap­sam­lı ol­muş, bun­dan son­ra da di­le­rim ki de­va­mı ge­li­r” de­di. “E­de­bi­yat Fes­ti­va­li bu şe­kil­de bir kent­te ger­çek­le­şi­yor ol­ma­sı mut­lu­luk ve­ri­ci­” Ya­zar Nec­det Ney­dim, Ede­bi­yat Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da ço­cuk­lar­la bir ara­ya gel­di. Ço­cuk­lar­la il­gi­li bir şey­ler yap­ma­nın öne­mi­ne vur­gu ya­pan Ney­dim, “Ço­cuk­la­rın hem ede­bi­yat üze­rin­den dış dün­ya­ya ve ha­ya­ta ulaş­ma­sı, do­kun­ma­sı, ha­ya­tın far­kın­da ol­ma­sı ama bu­nu es­te­tik bir kur­gu üze­rin­den de yap­ma­sı çok gü­zel bir şey. Fark et­me­ye baş­la­dı­ğı­nız za­man, ona do­ku­nup his­set­me­ye baş­la­dı­ğı­nız za­man ta­nı­şır­sı­nız. Ta­nış­mak ile­ti­şim de­mek­tir. İle­ti­şim var­sa ba­rış var­dır, an­la­ma var­dır. Bir ile­ti­şim ka­na­lı­nın bu şe­kil­de bir kent­te ger­çek­le­şi­yor ol­ma­sı çok hoş bir şey, mut­lu­luk ve­ri­ci­” di­ye ko­nuş­tu. “Şe­hir­le­rin ve in­san­la­rın ede­bi­ya­ta ih­ti­ya­cı va­r” Ya­zar Ba­rış İn­ce, fes­ti­va­lin çok ke­yif­li geç­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, “Şe­hir­le­rin ve in­san­la­rın ede­bi­ya­ta ih­ti­ya­cı var. Ki­ta­ba ulaş­mak za­ten çok zor, ya­za­ra ulaş­mak da­ha da zor­ken böy­le bir fes­ti­val çok iyi ol­du. Ka­tı­lı­mın da bu ka­dar yo­ğun ola­ca­ğı­nı bek­le­mi­yor­dum, o yüz­den çok se­vinç­li­yi­m” de­di. Da­ha ön­ce bir­kaç ke­re Mer­sin’e gel­di­ği­ni an­cak sa­de­ce ede­bi­yat ile il­gi­li bir fes­ti­va­le ilk kez gel­di­ği­ni söy­le­yen İn­ce, “Bu­ra­da ta­ma­men ede­bi­ya­ta odak­lan­dık. Bu çok da­ha ho­şu­ma git­ti. Atöl­ye­yi de uzat­tım çün­kü ka­tı­lım­cı­la­rın key­fi ye­rin­dey­di. 1 sa­at­lik atöl­ye­yi 2 saa­te çı­kart­tı­k” di­ye ko­nuş­tu. “E­de­bi­yat her za­man umut ve­rir, bir şey­le­ri ön­gö­rü­r” Ya­zar Şeb­nem İşi­gü­zel, Mer­sin’de ol­mak­tan, ede­bi­yat­se­ver­ler­le bir ara­ya gel­mek­ten son de­re­ce mut­lu ol­du­ğu­nu ifa­de eder­ken “Mer­sin, çok es­ki kül­tür­le­rin, Ak­de­niz uy­gar­lı­ğı­nın bir sem­bo­lü. Ede­bi­yat­tan da söz et­mek her za­man mut­lu­luk ve­ri­ci. Ede­bi­yat her za­man umut ve­rir, bir şey­le­ri ön­gö­rür. Çok gü­zel bir fes­ti­val­di. Ga­yet gü­zel geç­ti. Bu coğ­raf­ya za­ten Türk ede­bi­ya­tı­na kat­kı­la­rı olan ya­zar­la­rı ye­tiş­tir­miş bir coğ­raf­ya. Ede­bi­ya­tı ko­nuş­mak, in­san­la­rın il­gi­si­nin yö­nel­me­si el­bet­te gü­zel bir şey. Bu fes­ti­val bun­la­rın üze­ri­ne dü­şün­me­ye yol aç­tı­ğı için çok gü­zel bir fır­sat­tı­” de­di. “Mer­sin’de biz de öz­le­miş­tik as­lın­da böy­le et­kin­lik­le­ri­” Ya­zar Ke­mal Va­rol da “Mer­sin’de biz de öz­le­miş­tik as­lın­da böy­le et­kin­lik­le­ri. Mer­sin de öz­le­miş­ti ba­na ka­lır­sa. Bu ye­ni dö­nem­de ye­ni­den Mer­sin’de bir ‘E­de­bi­yat Fes­ti­va­li’nin ya­pı­lı­yor ol­ma­sı, ede­bi­ya­ta aç Mer­sin­li­ler­le tek­rar ko­nu­şu­yor ol­ma­mız çok bü­yük bir ni­met bi­zim için. Uma­rım bu et­kin­lik­ler ge­le­nek ha­li­ni alır, de­vam eder, her yıl ya­pı­lır ve böy­le­ce Mer­sin sa­de­ce tu­rizm de­ğil ede­bi­ya­tın da önem­li bir şeh­ri ha­li­ne ge­li­r” ifa­de­le­riy­le duy­gu­la­rı­nı ak­tar­dı. Ya­zar Gür­sel Ko­rat ise, “Çok ya­rar­lan­dı­ğı­mız bir im­kan sağ­lan­mış ol­du. Bu yön­den Ede­bi­yat Fes­ti­va­li ol­duk­ça olum­lu de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. De­va­mı­nın da ol­ma­sı­nı umu­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Şa­ir ve Ya­zar Ne­şe Ya­şın, fes­ti­va­lin çok gü­zel de­vam et­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, “Mer­sin za­ten ede­bi­ya­ta da çok ya­kı­şan bir şe­hir. Ba­ya­ğı da il­gi var iz­le­yi­ci­ler­den. Çok da iyi bir prog­ram ya­pıl­mış, de­va­mı­nı di­li­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Şa­ir ve Ya­zar Me­tin Cen­giz ise fes­ti­va­lin Mer­sin’e çok kat­kı­sı­nın ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak “Mer­sin bir li­man ken­ti. Do­la­yı­sıy­la mad­di zen­gin­li­ği­nin ay­nı za­man­da ma­ne­vi zen­gin­lik­le des­tek­le­ne­bi­le­ce­ği, onun ze­mi­ni oluş­tu­ran bir ödül ola­rak gö­rü­yo­rum, ba­şın­da da za­ten or­ga­ni­za­tör ola­rak Ce­mal Sa­kal­lı gi­bi bi­ri­kim­li de­ne­yim­li bir ar­ka­da­şı­mı­zın ol­ma­sı bu­nu ga­ran­ti­li­yor. Uma­rız bu böy­le sü­rer gi­de­r” de­di. “E­de­bi­yat Fes­ti­va­li’nin Mer­sin’de ol­ma­sı ede­bi­yat­se­ver­ler için çok bü­yük bir şan­s” Ba­rış İn­ce’nin atöl­ye­si­ne ka­tı­lan De­niz Çağ­lar, fes­ti­va­lin tüm prog­ram­la­rı­nı ta­kip et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “E­de­bi­yat Fes­ti­va­li’nin Mer­sin’de ol­ma­sı ede­bi­yat­se­ver­ler için çok bü­yük bir şans. Mer­sin­li ola­rak çok gu­rur du­yu­yo­rum. Çok gü­zel bir atöl­yey­di. Her şe­yi çok gü­zel özet­le­di­” de­di. ‘E­de­bi Ya­pıt­lar­da Okur Ne­ler­le Kar­şı­la­şır’ isim­li ça­lış­ta­ya ka­tı­lan Çağ Üni­ver­si­te­si yük­sek li­sans öğ­ren­ci­si Bey­za Nur Bal­cı, “Bu­ra­da önem­li ho­ca­la­rı­mız, ya­zar­lar ve öğ­ren­ci­ler­le söy­le­şi­ler­de fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­mak ger­çek­ten gü­zel­di. Bu­ra­da 3 gün bo­yun­ca fes­ti­val­de ağır­la­ya­ca­ğı­mız ya­zar­la­rı­mız, şa­ir­le­ri­miz çok da ko­lay denk ge­le­bi­le­ce­ği­miz isim­ler de­ğil. Do­la­yı­sıy­la ya­kın­dan göz­lem­le­mek ya da eser­le­ri­ni söy­le­şi­le­rin­de biz­zat yo­rum­la­ma­la­rı ol­duk­ça de­ğer­li. Sa­de­ce ede­bi­yat öğ­ren­ci­le­ri­ni, ede­bi­yat ho­ca­la­rı­nı de­ğil kent­te ya­zar, çi­zer ve okur­la­rı bir bü­tün ola­rak se­vin­di­ren bir du­rum. Bu fes­ti­va­lin kül­tü­rel dü­zey­de biz­le­ri ay­dın­la­tı­cı bir özel­li­ği ol­du­” di­ye ko­nuş­tu. Ede­bi­yat­se­ver­ler fes­ti­val­den çok mem­nun Ede­bi­yat­se­ver­ler­den Öz­ge Em­sal, “Mer­sin’in genç okur­la­rı ola­rak böy­le bir fes­ti­va­lin dü­zen­len­me­sin­den gu­rur du­yu­yo­ruz ve de­va­mı­nı bek­li­yo­ruz. Her ki­tap ye­ni bir dün­ya­ya açı­lı­yor ve böy­le aka­de­mis­yen­ler­le bir ara­da bu­lun­mak kül­tü­rel an­lam­da bi­zi de zen­gin­leş­ti­ri­yor. Ye­ni ya­zar­lar­la ta­nış­mak ve kül­tü­rel ola­rak da­ğar­cı­ğı­mı­zı ge­liş­tir­me an­la­mın­da bü­yük bir zen­gin­li­k” de­di. Fes­ti­va­le ço­cu­ğu ile bir­lik­te ka­tı­lan Sul­tan Güç de “Çok gü­zel bir et­kin­lik her za­man böy­le et­kin­lik­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Ço­cu­ğu­mu da oku­ma­ya teş­vik edi­yor. Söy­le­şi­le­re de ka­tıl­dım, gü­zel geç­ti be­nim için, ço­cu­ğum­la bir­lik­te gü­zel va­kit ge­çir­di­k” di­ye ko­nuş­tu. “Öğ­ren­dik­le­ri­mi şi­ir ya­zar­ken kul­la­na­ca­ğı­m” Şi­ir Atöl­ye­si’ne ka­tı­lan öğ­ren­ci­ler­den Do­ğa Tunç­de­mir, ken­di­si­nin de şi­ir yaz­dı­ğı­nı ve bu an­lam­da atöl­ye­nin ken­di­si için çok fay­da­lı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu­ra­ya gel­di­ğim için çok mut­lu ol­dum. Şi­ir­ler hak­kın­da bil­gi­ler öğ­ren­dim, bun­la­rı da şi­ir ya­zar­ken kul­la­na­ca­ğım. Oku­nan şi­ir­ler ken­di ha­ya­tı­nı an­la­tı­yor­du. Bu ko­nu be­ni de et­ki­le­ye­bi­lir di­ye dü­şün­düm, yaz­dı­ğım şi­ir­de bir­kaç de­ği­şik­lik ya­pa­bi­li­rim ve­ya ye­ni bir şi­ir ya­za­rım di­ye dü­şün­düm. Fes­ti­va­li çok be­ğen­dim. Bü­yü­yün­ce öğ­ret­men ol­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum ama şi­ir yaz­ma­yı da bı­rak­mak is­te­mi­yo­rum, çok se­vi­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Şi­ir yaz­ma­yı çok sev­di­ği­ni söy­le­yen Ber­fin Bil­gi, Ya­zar Nec­det Ney­dim’in atöl­ye­si sa­ye­sin­de şi­ir ya­zı­mıy­la il­gi­li bir­çok bil­gi edin­di­ği­ni söy­le­ye­rek, “Ya­za­rı­mı­zın öne­ri­le­ri­ni al­dım. Na­sıl şi­ir yaz­dı­ğı­nı, ha­ya­tı bo­yun­ca ne­ler gör­dü­ğü, na­sıl his­set­ti­ği­ni öğ­ren­dim. Bir şii­rin na­sıl ya­zıl­dı­ğı­nı, han­gi tut­ku­lar­la ya­zıl­dı­ğı­nı öğ­ren­dim. Ben­ce ki­tap oku­ma­la­rı çok sağ­lık­lı çün­kü ki­tap­lar hem bi­zim için hem de bey­ni­miz için gü­zel bir şey­dir. İçin­den öne­ri­le­ri­miz ve tut­ku­la­rı­mız çı­kar. Şa­iri­mi­zin de­di­ği gi­bi ‘Şi­ir­ler­de as­lın­da bir tut­ku, bir dü­şün­ce yok­tur. O dü­şün­ce bi­zim ka­fa­mız­da ger­çek­le­şir.’ Her­ke­sin ken­di an­la­ma yön­te­mi, yo­ru­mu fark­lı­dı­r” de­di. Oku­ma atöl­ye­si­ne ka­tı­lan 12 ya­şın­da­ki Ab­dul­lah Daş, oku­ma atöl­ye­si­nin eği­ti­ci ol­du­ğu­nu, atöl­ye­nin ken­di­si­ne il­ham ver­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Her­ke­sin ki­tap oku­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ve ki­tap­la­rın in­sa­nı ge­liş­tir­di­ği­ni öğ­ren­di­m” der­ken, Fı­rat Ça­ğa­nay ise ki­tap oku­ma­yı çok sev­di­ği­ni ve ki­tap­lar ara­sın­da da en çok ma­ce­ra ki­tap­la­rı­nı ter­cih et­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, “Bu­gün çok gü­zel­di, çok mut­lu ol­dum. Ya­zar­la ko­nuş­tuk, soh­bet et­tik. Ga­yet ve­rim­liy­di­” di­ye ko­nuş­tu. Oku­ma Atöl­ye­si’ne ka­tı­lan 12 ya­şın­da­ki İrem Dü­zün, “Ya­zar Gül­se­vin Kı­ral ile ta­nış­mak çok gü­zel ol­du. Ona an­la­ma­dı­ğı­mız so­ru­la­rı sor­duk. Bir ya­zar­la ta­nış­mak çok gü­zel bir duy­gu. Ki­tap oku­ma­yı çok se­vi­yo­ru­m” de­di. 13 ya­şın­da­ki Akın Do­ğan, ede­bi­yat ile il­gi­li bir fes­ti­va­le ka­tıl­mak­tan do­la­yı çok mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, “Bu­ra­da ya­zar­lık­la ala­ka­lı ba­ya­ğı bir bil­gi öğ­ren­dim. Bu­ra­da ol­mak çok gü­zel bir duy­gu, de­ği­şik his­se­di­yo­rum. Ki­tap oku­ma­yı da çok se­vi­yo­rum, bu­ra­sı iyi ol­du­” de­di.