MERSİN BÜYÜKŞEHİR 2022 SENESİNİ KÜLTÜR VE SANATLA DOLU GEÇİRDİ

abdullah - 19 Ocak 2023 Perşembe

MERSİN BÜYÜKŞEHİR 2022 SENESİNİ KÜLTÜR VE SANATLA DOLU GEÇİRDİ

KÜLTÜR VE SANAT

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si, 2022 yı­lın­da da kül­tür ve sa­na­tı tüm Mer­sin’e yay­dı. Bü­yük­şe­hir, yıl bo­yun­ca ti­yat­ro gös­te­rim­le­ri, kon­ser­ler, fes­ti­val­ler, söy­le­şi­ler ile va­tan­daş­la­rı hem kül­tü­rel hem de sa­nat­sal et­kin­lik­ler­le bu­luş­tur­du. Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Ko­or­di­na­tö­rü ve Ope­ra Sa­nat­çı­sı Ben­gi İs­pir Öz­dül­ger, kül­tür ve sa­nat fa­ali­yet­le­ri­ni tüm kent ge­ne­li­ne yay­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Kül­tür ve sa­nat­ta do­lu do­lu bir yıl ya­şa­dık. Yap­tı­ğı­mız tem­sil­ler­le, gös­te­ri­ler­le, tur­ne­ler­le ve fes­ti­val ka­tı­lım­la­rıy­la, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si sa­de­ce ili­miz­de de­ğil, ül­ke­miz­de de adın­dan öv­güy­le söz et­tir­di­” de­di. Her yaş­tan Mer­sin­li­ye oku­ma alış­kan­lı­ğı­nı ka­zan­dır­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı ve Mer­sin’e Oku­ma Sa­lon­la­rı ka­zan­dır­dık­la­rı­nı da an­la­tan Öz­dül­ger, “Bu­ra­yı bir üni­ver­si­te, genç­lik ken­ti yap­ma­yı he­def­le­di­ği­miz için de Oku­ma Sa­lon­la­rı aç­ma­yı he­def­le­dik. Tar­sus Ötü­ken Par­kı’nın içe­ri­sin­de, Ma­ri­na'da Genç­lik Oku­ma Sa­lo­nu­muz var. Ay­nı za­man­da So­ğu­cak’ta Oku­ma Sa­lon­la­rı­mız var. Mer­kez Kü­tüp­ha­ne­miz ve en son aç­tı­ğı­mız ve bi­zi şu an­da ger­çek­ten çok he­ye­can­lan­dı­ran bir ça­lış­ma olan Ad­res Oku­ma Sa­lo­nu­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Bü­yük­şe­hir’in sa­nat kad­ro­la­rı güç­len­di­ri­len ve ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­lan Şe­hir Ti­yat­ro­su, 20212022 sa­nat se­zo­nun­da Halk­tan Bi­ri, As­lo­lan Ha­yat­tır, Ko­za­lar, Mat­ruş­ka, Vah­şet Tan­rı­sı, Buz­lar Çö­zül­me­den, Ölü­mü Ar­dın­da Gez­di­ren­ler, Göz­le­ri­mi Ka­pa­rım Va­zi­fe­mi Ya­pa­rım ve ço­cuk oyu­nu olan Gök­ku­şa­ğı’nın Al­tın­da oyun­la­rı ile se­yir­ci­si­nin kar­şı­sın­da 72 ke­re per­de aç­tı. Öz­dül­ger: “Şe­hir Ti­yat­ro­muz, de­ği­şik ka­te­go­ri­ler­de tam 29 ödül al­dı­” Şe­hir Ti­yat­ro­su, hem kent mer­ke­zin­de hem de tur­ne kap­sa­mın­da gi­de­cek­le­ri il­çe­ler­de de ‘per­de’ de­di. Oyun­la­rın prö­mi­yer­le­riy­le de se­yir­ci­si­ni se­lam­la­yan Şe­hir Ti­yat­ro­su oyun­cu­la­rı, hem sah­ne per­for­mans­la­rı, hem de­kor, hem de kos­tüm­le­riy­le göz dol­dur­du.  Şe­hir Ti­yat­ro­su, 2022 yı­lı içe­ri­sin­de tur­ne kap­sa­mın­da il­çe­le­rin ya­nı sı­ra Kıb­rıs, Ha­tay, İz­mir, Ada­na, İs­tan­bul ve Uşak’ta da oyun­la­rı­nı ser­gi­le­di. Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Ko­or­di­na­tö­rü ve Ope­ra Sa­nat­çı­sı Ben­gi İs­pir Öz­dül­ger, Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı Şu­be Mü­dür­lü­ğü kap­sa­mın­da sa­na­tı ken­te yay­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Do­lu do­lu bir yıl ya­şa­dık. Yap­tı­ğı­mız tem­sil­ler­le, gös­te­ri­ler­le, tur­ne­ler­le ve fes­ti­val ka­tı­lım­la­rıy­la, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su sa­de­ce ili­miz­de de­ğil, ül­ke­miz­de de adın­dan öv­güy­le söz et­tir­di. Bu yıl içe­ri­sin­de Kıb­rıs’tan Kır­şe­hir'e, İs­tan­bul'dan İz­mir'e bir­çok ken­te, Mer­sin Şe­hir Ti­yat­ro­mu­zun tem­sil­le­riy­le git­tik. Do­lu do­lu ge­çen bir re­per­tu­var oluş­tur­du­ğu­muz için de yap­tı­ğı­mız bu ça­lış­ma­lar ger­çek­ten çok ses ge­tir­di. Ay­nı za­man­da bü­yük ödül­ler de al­dık. Şe­hir Ti­yat­ro­su oyun­lar­la, per­for­mans­lar­la, ay­nı za­man­da oyun­cu­la­rı­mız­la, ar­ka ta­raf­ta krea­tif eki­bin oluş­tur­du­ğu ça­lış­ma­lar­la şu ana ka­dar 29 ta­ne ödü­le la­yık gö­rül­dü. Biz ay­nı za­man­da de­za­van­taj­lı böl­ge­ler­de, okul­lar­da yap­tı­ğı­mız ço­cuk oyun­la­rıy­la da şeh­ri­miz­de­ki sev­gi­li ço­cuk­la­rı­mı­za ve va­tan­daş­la­rı­mı­za tem­sil­le­ri­mi­zi ta­nıt­ma ve iz­let­me fır­sa­tı bul­duk. Şe­hir Ti­yat­ro­su ola­rak 2023’te de yi­ne tur­ne­le­ri­miz­le, fes­ti­val ka­tı­lım­la­rı­mız­la baş­ka şe­hir­ler­de­ki gös­te­ri­le­ri­miz ve şeh­ri­miz­de­ki gös­te­ri­le­ri­miz­le, adı­mız­dan öv­gü ile söz et­tir­me­ye de­vam ede­ce­ği­z” de­di. Kon­ser­ler, fes­ti­val­ler, şen­lik­ler ve da­ha­sı Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si bün­ye­sin­de fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­ten Kent Or­kes­tra­sı, her yaş­tan ve ke­sim­den va­tan­da­şı 2022’de de kon­ser et­kin­lik­le­rin­de bu­luş­tur­du. Bü­yük­şe­hir, ‘Yaz Dos­tum’, ‘Hoş Gel­din Ba­har’, ‘Yıl­dız­la­rın Al­tın­da’, ‘Genç­lik Kon­se­ri’ gi­bi bir­çok fark­lı te­may­la Mer­sin’i ez­gi­ler­le dol­dur­du. Bu yıl il­ki ger­çek­leş­ti­ri­len ‘Mer­sin Genç­lik Fes­ti­va­li’nde genç­ler; oyun­lar, ak­ti­vi­te­ler, şov­lar ve kon­ser­ler­le do­ya­sı­ya eğ­len­di. ‘Kle­opat­ra’ te­ma­sıy­la il­ki ger­çek­leş­ti­ri­len ‘U­lus­la­ra­ra­sı Tar­sus Fes­ti­va­li’yle de atöl­ye­ler, söy­le­şi­ler, eğ­len­ce alan­la­rı, ser­gi­ler, dans gös­te­ri­le­ri ve kon­ser­ler ile fes­ti­val coş­ku­su do­ya­sı­ya ya­şan­dı, us­ta ka­lem­ler va­tan­daş­lar­la bu­luş­tu. 2022’de Şev­val Sam, Sa­go­pa Kaj­mer, Se­fo, Zey­nep Ca­sa­li­ni, Ga­za­pizm, İrem De­ri­ci, Edis, Der­ya Uluğ, Zey­nep Bas­tık gi­bi Tür­ki­ye’nin se­vi­len sa­nat­çı­la­rı, Bü­yük­şe­hir’in dü­zen­le­di­ği et­kin­lik­ler­de sah­ne ala­rak Mer­sin­li­le­rin coş­ku­su­na or­tak ol­du. Kül­tü­rel Et­kin­lik­ler ve Sa­nat Top­lu­luk­la­rı Şu­be Mü­dür­lü­ğü’nün için­de Kent Or­kes­tra­sı, Türk Halk Mü­zi­ği, Türk Sa­nat Mü­zi­ği Or­kes­tra­sı, Halk Oyun­la­rı Eki­bi, Ban­do Top­lu­lu­ğu’nun yer al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, sa­nat­çı alım­la­rıy­la tüm sa­nat top­lu­luk­la­rı­nın kad­ro­la­rı­nı güç­len­dir­dik­le­ri­ni söy­le­yen Öz­dül­ger, “Türk Halk Mü­zi­ği, Türk Sa­nat Mü­zi­ği kon­ser­le­ri­miz­le, halk oyun­la­rı gös­te­ri­le­ri­miz­le, sa­nat­sal et­kin­lik­le­ri­mi­zi va­tan­daş­la­rı­mız­la bü­tün­leş­tir­mek­ten bü­yük mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Dü­zen­li bir prog­ram ya­pa­rak da bu ça­lış­ma­la­rı ha­re­ket­len­di­ri­yo­ru­z” de­di. ‘Kle­opat­ra’ te­ma­sıy­la il­ki­nin ger­çek­leş­ti­ği ‘U­lus­la­ra­ra­sı Tar­sus Fes­ti­va­li’, ‘Mut Ot Fes­ti­va­li’, ‘Genç­lik Fes­ti­va­li’ gi­bi fes­ti­val­ler­le ken­te ha­re­ket kat­tık­la­rı­nı, 7’den 70’e her­ke­sin bu fes­ti­val prog­ram­la­rın­da eğ­len­di­ği­ni ve kül­tür et­ki­le­şi­mi ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­yen Öz­dül­ger, “2023 için do­lu do­lu fes­ti­val­ler, şen­lik­ler ve et­kin­lik­ler ha­zır­la­dık. 2023’te ye­ni et­kin­lik­ler, ye­ni fes­ti­val­ler­le şeh­ri­miz­le bü­tün­leş­me­ye de­vam ede­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu. “U­lu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı fes­ti­val­le­re ka­tı­la­rak, ken­ti­mi­zin ta­nı­tı­mı­na kat­kı su­nu­yo­ru­z” Kent Ka­tı­lı­mı ve Si­vil Top­lum­la İliş­ki­ler Şu­be Mü­dür­lü­ğü’nün için­de, Mer­sin’e De­ğer Ka­tan­lar Ku­ru­lu (ME­DE­KA) ile Tar­sus’a De­ğer Ka­tan­lar Ku­ru­lu (TA­DE­KA)’nın yer al­dı­ğı­nı ve 2022 yı­lın­da bu ku­rul­lar ile bir­çok ça­lış­ma ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni an­la­tan Öz­dül­ger, “Ay­nı za­man­da Si­ne­ma Ofi­si ile Kent Ta­ri­hi Araş­tır­ma­la­rı üze­ri­ne bir ofis ku­rul­ma­sı ile il­gi­li de ça­lış­ma­lar ya­pı­lı­yor. Onun­la il­gi­li dö­kü­man­lar, ob­je­ler, bel­ge­ler to­par­la­nı­yor ve ile­ri­ki sü­reç­te mü­ze­le­ri­mi­zi oluş­tu­rur­ken de bun­la­rın içe­ri­ği­nin oluş­tu­rul­ma­sı sağ­la­na­ca­k” de­di. Öz­dül­ger, ku­ru­la­cak olan Si­ne­ma Ofi­si’ne de çok önem ver­dik­le­ri­ni ve ça­lış­ma­la­rın hız­la sür­dü­ğü­nü an­lat­tı. Tu­rizm ve Ta­nıt­ma Şu­be Mü­dür­lü­ğü ile Mer­sin’de­ki 15 ka­zı­ya des­tek ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Öz­dül­ger, “Mer­sin ören yer­le­riy­le, tu­riz­miy­le, ar­ke­olo­ji­siy­le, ta­ri­hiy­le do­lu do­lu bir şe­hir ol­du­ğu için, bu an­lam­da bu ka­zı­la­ra des­tek ver­mek bi­zim için önem­li. Ay­nı za­man­da Mer­si­ni­mi­zi sa­de­ce ül­ke­miz­de de­ğil, yurt­dı­şın­da da ta­nıt­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Bu nok­ta­da yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı­mız var. Önem­li ulus­la­ra­ra­sı fu­ar­la­ra ka­tı­lım­la­rı­mız var. Bun­la­rın ara­sın­da yer alan 5. EMITT Do­ğu Ak­de­niz Ulus­la­ra­ra­sı Tu­rizm ve Se­ya­hat Fua­rı, Ada­na Ulus­la­ra­ra­sı Por­ta­kal Çi­çe­ği Kar­na­va­lı, 8. Ulus­la­ra­ra­sı Mer­sin Na­ren­ci­ye Fes­ti­va­li, 16.TTI İz­mir Ulus­la­ra­ra­sı Tu­rizm Ti­ca­ret Fua­rı ve Kon­gre­si ile Ha­tay İlin­de ger­çek­le­şen Ex­po 2021 Ha­tay Me­de­ni­yet­ler Bah­çe­si, Mer­sin’in ta­nı­tı­mı­nı sağ­la­dı­” de­di.  “2023’te kül­tü­rel ve sa­nat­sal ça­lış­ma­la­rı­mı­zı da­ha da ar­tır­ma­yı he­def­li­yo­ru­z” Her yaş­tan Mer­sin­li­ye oku­ma alış­kan­lı­ğı­nı ka­zan­dır­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı ve Mer­sin’e Oku­ma Sa­lon­la­rı ka­zan­dır­dık­la­rı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­yen Öz­dül­ger, “Bu­ra­yı bir üni­ver­si­te, genç­lik ken­ti yap­ma­yı he­def­le­di­ği­miz için, üni­ver­si­te­ye ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­le­re Oku­ma Sa­lon­la­rı aç­ma­yı he­def­le­dik. Tar­sus Ötü­ken Par­kı’nın içe­ri­sin­de, Ma­ri­na'da Genç­lik Oku­ma Sa­lo­nu­muz var. Ay­nı za­man­da So­ğu­cak’ta Oku­ma Sa­lon­la­rı­mız var. Mer­kez Kü­tüp­ha­ne­miz var ve en son aç­tı­ğı­mız ve bi­zi şu an­da ger­çek­ten çok he­ye­can­lan­dı­ran bir ça­lış­ma olan Ad­res Oku­ma Sa­lo­nu. 24 sa­at ça­lış­mak is­te­yen, ki­tap oku­mak is­te­yen, ödev­le­ri­ne ve­ya sı­nav­la­rı­na ha­zır­lan­mak is­te­yen her­ke­se hi­tap et­mek üze­re or­ga­ni­ze et­tik. Bu da Baş­ka­nı­mı­zın ön­gö­rü­sü ve is­te­ğiy­le ol­du. Bu an­lam­da ken­di­mi­zi ger­çek­ten çok iyi his­se­di­yo­ru­z” de­di. Ya­yın Ku­ru­lu’nun da, ki­tap ba­sa­rak şeh­rin ta­nı­tı­mı­na kat­kı sağ­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Öz­dül­ger, “Ki­tap­la­rın da­ha çok okun­ma­sı ve sev­di­ril­me­si ama­cıy­la da, bi­ze baş­vu­ran her­ke­se ve özel­lik­le ço­cuk­la­rı­mı­za bu an­lam­da des­tek ol­mak, on­la­rın ya­nın­da ol­mak is­ti­yo­ruz. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı ola­rak, 2023’te de tu­rizm adı­na yap­tı­ğı­mız, genç­le­re, ço­cuk­la­rı­mı­za yö­ne­lik yap­tı­ğı­mız tüm sa­nat­sal ve kül­tü­rel ça­lış­ma­la­rı da­ha da ar­tır­ma­yı he­def­li­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.