BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN, CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET AKIN’I MİSAFİR ETTİ

abdullah - 18 Ocak 2023 Çarşamba

BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN, CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET AKIN’I MİSAFİR ETTİ

AKIN TARSUS'TAYDI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Ener­ji ve Alt­ya­pı Po­li­ti­ka­la­rın­dan So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Akın’ı mi­sa­fir et­ti. Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus Be­le­di­ye­si yer­leş­ke­sin­de mi­sa­fir et­ti­ği Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Akın’a, eği­tim, kül­tür, sa­nat, sos­yal, spor alan­la­rın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je­ler baş­ta ol­mak üze­re iler­le­yen sü­reç­te ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ver­di. Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin hiz­met ve pro­je ha­zır­la­ma nok­ta­sın­da çok iyi nok­ta­ya gel­di­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, “Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de Tar­sus’un tes­pit et­ti­ği­miz ih­ti­yaç­la­rı­nı tek tek ger­çek­leş­tir­mek için eli­miz­den ge­len bü­tün sa­mi­mi­ye­ti ve inan­cı or­ta­ya ko­ya­ca­ğız. Ben bu ve­si­ley­le Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­mız Sa­yın Ah­met Akın'a il­gi­le­ri ve kıy­met­li zi­ya­ret­le­ri için te­şek­kür ede­ri­m” de­di. CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Akın ise, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan’ın, Tar­sus’ta bü­yük bir ba­şa­rı ya­ka­la­dı­ğı­nı, bu ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı ken­di­si­ni teb­rik et­ti­ği­ni di­le ge­tir­di.