ÖMER KURNAZ: “BAYRAM  İKRAMİYESİ ASGARİ ÜCRET  SEVİYESİNDE OLMALIDIR”

abdullah - 18 Ocak 2023 Çarşamba

ÖMER KURNAZ: “BAYRAM İKRAMİYESİ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLMALIDIR”

EMEKLİLERİN İKRAMİYELERİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, emek­li­ye ve­ri­len ve Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan yüz­de 30’luk zam­mı az bul­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, bay­ram­da ve­ri­le­cek ik­ra­mi­ye­le­rin as­ga­ri üc­ret se­vi­ye­sin­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ömer Kur­naz, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, TÜ­ED’in hem emek­li ay­lık­la­rı­na ila­ve zam hem de en dü­şük emek­li ay­lı­ğı­nın yük­sel­til­me­si yö­nün­de ta­lep­le­ri ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek “Biz emek­li­ler ül­ke­nin si­gor­ta­sı­yız. Biz bay­ra­ğı­mı­zı, va­ta­nı­mı­zı, dev­le­ti­mi­zi se­ven in­san­la­rız. İs­tik­rar di­yo­ruz, hu­zur di­yo­ruz. Ül­ke­mi­zi ida­re eden­ler­den bi­zim bu iyi ni­ye­ti­mi­zi su­iis­ti­mal et­me­me­le­ri­ni, bay­ram­da ik­ra­mi­ye­le­rin as­ga­ri üc­ret se­vi­ye­si­ne çı­kar­tıl­ma­sı­nı, 2000 yı­lın­dan son­ra emek­li olan­lar için İn­ti­bak Ya­sa­mı­zın çık­ma­sı­nı, TÜ­FE’nin de ger­çek ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı­na gö­re açık­la­ma­sı­nı ta­lep edi­yo­ruz.   Biz hak­kı­mı­zı is­ti­yo­ruz dev­let­ten, hak­la­rı­mı­zın ve­ril­me­si­ni ta­lep edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.