TARSUS BELEDİYESİ TARAFINDAN  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM  YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

abdullah - 18 Ocak 2023 Çarşamba

TARSUS BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

TARSUS BELEDİYESİNDEN EĞİTİM YARDIMI

Tarsus Belediyesi tarafından 2022-2023 eğitim döneminde lisans ve ön lisans programlarına yerleşmeye hak kazanmış öğrenciler için burs başvuruları başladı. Öğrencilerin burs başvurusunda bulunması için gerekli şartlar ise şöyle açıklandı. Öğrenci ailesinin Tarsus’ta ikamet ediyor olması,  2022-2023 eğitim öğretim yılında yükseköğretime kayıt yapmış olması ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında tam burslu olarak vakıf üniversitesine kayıt yapmış olması gerekiyor. Burs baş­vu­ru­su için is­te­nen bel­ge­ler ise şöy­le: Öğ­ren­ci­nin ka­zan­dı­ğı oku­la kay­dı­nı yap­tır­dı­ğı­na da­ir “Öğ­ren­ci Bel­ge­si­”  (EDev­let üze­rin­den alı­na­cak), an­ne ve­ya ba­ba­nın ika­met­gâh bel­ge­si (EDev­let’ten alı­na­cak olup an­ne­ba­ba­nın ay­rı ol­ma­sı du­ru­mun­da de­tay­lı nü­fus ka­yıt ör­ne­ği ek­len­mek zo­run­da­dır). ÖSYM Yer­leş­me So­nuç Bel­ge­si ve Trans­kript Bel­ge­si ge­rek­li ola­cak. Ön­li­sans öğ­ren­ci­le­ri bin 600, li­sans öğ­ren­ci­le­ri ise 3 bin 200 TL ala­cak. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, “ Sev­gi­li öğ­ren­ci­le­ri­miz, ge­le­ce­ği­mi­zin gü­ven­ce­si olan siz­le­re eği­tim des­te­ği baş­vu­ru­la­rı­mız baş­la­dı. Her za­man ya­nı­nız­da­yız. Eği­tim ha­ya­tı­nız­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ru­z” de­di. (Tar­sus  Be­le­di­ye­si)