KARGILI VE ESENLER MAHALLE  MEZARLIKLARINDA B.ŞEHİR’DEN  KAPSAMLI BAKIM ÇALIŞMASI

abdullah - 18 Ocak 2023 Çarşamba

KARGILI VE ESENLER MAHALLE MEZARLIKLARINDA B.ŞEHİR’DEN KAPSAMLI BAKIM ÇALIŞMASI

MEZARLIKLARIN BAKIMI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Muh­tar­lık İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Tar­sus­Çam­lı­yay­la Ko­or­di­nas­yon Şu­be Mü­dür­lü­ğü’ne bağ­lı ekip­ler, mer­kez me­zar­lık­la­rın ya­nı sı­ra kır­sal böl­ge­ler­de bu­lu­nan yer­le­şim yer­le­rin­de­ki me­zar­lık­lar­da da kap­sam­lı te­miz­lik ve ba­kım ça­lış­ma­sı yü­rü­tü­yor. Prog­ram da­hi­lin­de uy­gu­la­nan ve iş ma­ki­na­la­rı­nın da kul­la­nıl­dı­ğı ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Tar­sus’ta Kar­gı­lı ile Esen­ler Ma­hal­le me­zar­lık­la­rı­nın ye­şil alan­la­rın­da da ba­kım ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı. Yıl­lan­mış ağaç­lar üze­rin­de bu­da­ma, ça­lı ile ot biç­me ve ge­nel te­miz­lik iş­lem­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ri­le­rek, me­zar­lık­lar da­ha te­miz bir gö­rü­nü­me ka­vuş­tu­ru­lu­yor. Onlarca yıl önce vefat etmiş merhum veya merhumelerin kabirlerinin de gün yüzüne çıktığı çalışmalarda mezarlık alanları bakımlı görüntüye kavuşuyor. Tarsus Kargılı Mahallesi Muhtarı Münir Irgal, yapılan temizlik çalışmalarıyla mezarlık alanların bakımlı görüntüye kavuşmasından dolayı memnun olduklarını söyleyerek, “Daha önce Kargılı mezarlığımız çok perişan bir haldeydi. Şu anda Büyükşehir Belediyesi temizliğini güzel bir şekilde yapıyor. Büyükşehir’e çok teşekkür ediyorum. Çalışanların da ellerine, kollarına sağlık. Her şey çok güzel, çok mükemmel” dedi. (B.Şehir Belediyesi)