MERSİN BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ,  KARDA MAHSUR KALAN  ARAÇLARIN İMDADINA YETİŞTİ

abdullah - 18 Ocak 2023 Çarşamba

MERSİN BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, KARDA MAHSUR KALAN ARAÇLARIN İMDADINA YETİŞTİ

ARAÇLAR KARDA KALDI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ken­tin yük­sek ke­sim­le­rin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le yol­da ka­lan araç­la­rın im­da­dı­na ye­tiş­ti. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, kar ya­ğı­şı­nın et­ki­li ol­du­ğu böl­ge­ler­den ge­len ih­bar­la­ra kı­sa sü­re­de ya­nıt ve­ri­yor. Ekip­ler, Tek­sin üze­rin­den ge­len ih­bar so­nu­cu kı­sa sü­re­de böl­ge­ye ulaş­tı. 2 grey­der, 1 ka­zı­yı­cı­yük­le­yi­ci, 2 4x4 araç ve top­lam 8 per­so­nel ile ola­ya anın­da mü­da­ha­le eden ekip­ler, ön­ce şa­ram­po­le kay­mış ara­cı kur­tar­dı ar­dın­dan ha­lat bağ­la­ya­rak yak­la­şık 2.5 sa­at sü­ren bir ça­lış­may­la di­ğer araç­la­rı yo­la çı­kar­dı. Araç­lar­dan bi­rin­de yaş al­mış şe­ker has­ta­sı va­tan­daş için çağ­rı­lan ve yol­da mah­sur ka­lan am­bu­lan­sın yo­lu açıl­dı. Ekip­le­rin Jan­dar­ma’ya ha­ber ver­me­siy­le yo­lun gü­ven­li­ği­ni sağ­la­dı. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)