CHP İLÇE BAŞKANI VARAL: “ZAMLAR HALKIMIZIN BELİNİ BÜKMEYE DEVAM EDİYOR, İKTİDAR HALKI DÜŞÜNMÜYOR!”

abdullah - 17 Ocak 2023 Salı

CHP İLÇE BAŞKANI VARAL: “ZAMLAR HALKIMIZIN BELİNİ BÜKMEYE DEVAM EDİYOR, İKTİDAR HALKI DÜŞÜNMÜYOR!”

ZAMLAR BEL BÜKÜYOR

CUM­HU­Rİ­YET Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, AKP ik­ti­da­rı­nın her se­çim dö­ne­mi ön­ce­sin­de yap­tı­ğı ‘va­tan­da­şa şi­rin gö­zük­me oyu­nu­nu’ ye­ni­den uy­gu­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­ye­rek, “Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük eko­no­mik sı­kın­tı­sı­nı ya­ra­tan AKP, hal­kı aç­lı­ğa, yok­sul­lu­ğa sü­rük­lü­yor. Bir ta­raf­tan emek­li­nin, as­ga­ri üc­ret­li­nin, me­mu­run ma­aş­la­rı­nı yük­selt­tim di­ye ca­ka sa­tar­ken, bir ta­raf­tan da ar­dı ar­ka­sı ke­sil­me­yen zam­la­ra de­vam edi­yo­r” de­di. As­ga­ri üc­ret­te sü­rek­li ar­tış ol­ma­sı­na rağ­men, alım gü­cü­nün azal­ma­sı­nın emek­çi ke­si­mi sı­kın­tı­ya sü­rük­le­di­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Ozan Va­ral, “2022 yı­lı­nın Ocak ayın­da as­ga­ri üc­ret net 4.253,4 TL be­lir­len­miş­ti. Fa­kat ard ar­da ge­len zam­lar, eko­no­mi po­li­ti­ka­sın­da­ki yan­lış­lık­lar her ne ka­dar AKP hü­kü­me­ti­ni Tem­muz ayın­da ara zam yap­ma mec­bu­ri­ye­tin­de bı­rak­mış ol­sa da bu da fay­da sağ­la­ma­mış­tır. Tem­muz ayın­da ya­pı­lan 5.500 TL as­ga­ri üc­ret tu­ta­rı da he­men eri­me­ye baş­la­mış­tır. İçin­de bu­lun­du­ğu­muz Ocak ayı­dan iti­ba­ren ge­çer­li ol­mak üze­re as­ga­ri üc­ret tu­ta­rı net 8.500 TL ola­rak be­lir­len­me­si­ne rağ­men, zam­lı ma­aş­lar va­tan­daş­la­rı­mı­zın ce­bi­ne gir­me­den bu­har ol­ma­ya baş­la­mış­tır. Te­mel gı­da ürün­le­ri olan et, süt, ma­kar­na, yağ, çay, şe­ker, ek­mek, ku­ru bak­li­yat vb. gi­bi ürün­le­rin fi­yat­la­rı­nın 1 Ocak 2022 ile 1 Ocak 2023 ta­rih­le­ri ara­sın­da ki bir yıl­lık sü­reç­te 2.5 ile 3 kat, hat­ta ba­zı ürün­ler­de 4 kat art­tı­ğı­na üzü­le­rek şa­hit ol­du­k” di­ye ko­nuş­tu. “Enf­las­yo­nun yüz­de 100 ol­du­ğu bir dö­nem­de me­mu­ra ve emek­li­ye gö­rü­len yüz­de 30’luk ma­aş ar­tı­şı, ik­ti­da­rın içi­ne düş­tü­ğü za­fi­ye­tin açık gös­ter­ge­si­” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nan CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, “Zam­sız gün yok. Hal­kın da­ya­na­cak gü­cü kal­ma­dı. Son yıl­la­rın en ku­rak kı­şı­nın ya­şan­dı­ğı bir dö­nem­de, zam yağ­mur­la­rı va­tan­da­şa la­yık gö­rü­lü­yor. Kış yağ­mur­la­rı­nın ye­ri­ni zam yağ­mur­la­rı al­dı!.. Üre­tim eko­no­mi­sin­den vaz­ge­çe­rek it­ha­la­ta yö­ne­len, özel­leş­tir­me adı al­tın­da ül­ke­nin lo­ko­mo­tif ku­rum­la­rı­nı ser­ma­ye­ye peş­keş çe­ken, ile­ri tek­no­lo­ji ya­tı­rım­la­rı ye­ri­ne be­ton­la göz bo­ya­ma­ya ça­lı­şan AKP’nin, 20 yıl­lık ik­ti­da­rı so­nun­da in­san­la­rı­mı­za ya­şat­tı­ğı ger­çek, aç­lık ve se­fa­let dü­ze­ni ol­muş­tur. Sa­ray­lar­da otu­ran­lar, TÜ­İK’in yut­tur­ma­ca ra­kam­la­rıy­la in­san­la­rı­mı­zın kar­nı­nın doy­du­ğu­nu san­mak­ta­dır­lar! Tra­fik ce­za­la­rı­na, yurt­dı­şın­dan ge­ti­ri­len te­le­fon­la­rın IME­I ka­yıt har­cı­na, eh­li­yet ve pa­sa­port harç­la­rı­na, ver­gi­ler, okul üc­ret­le­ri­ne ge­len zam­lar ile ye­ni yı­la ‘mer­ha­ba’ der­ken ge­len zam­lar bun­lar­la kal­ma­dı. Ye­ni yı­lın ilk gü­nün­den bu­gü­ne te­mel gı­da ürün­le­rin­den al­kol ve tü­tün ürün­le­ri­ne, ev tü­pün­den te­miz­lik ürün­le­ri­ne bir çok ürün­de zam­lar gel­me­ye de­vam edi­yo­r” de­di. Mil­let İt­ti­fa­kı­nın, onur­lu bir ça­lış­ma ör­ne­ği ser­gi­le­ye­rek fe­da­kar­ca ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ni in­şa et­mek için ça­ba har­ca­dı­ğı­nı kay­de­den Baş­kan Va­ral, “Cum­hu­ri­ye­tin ikin­ci yüz­yı­lın­da halk ik­ti­dar ola­cak­tır. Halk, hak­kı ola­nı ala­cak­tır. Bu­gün par­ti­mi­ze men­sup Be­le­di­ye­le­rin ser­gi­le­di­ği, hak­ça, eşit, ayır­ma­dan ayırt et­me­den yö­ne­tim an­la­yı­şı, Mil­le­tin ik­ti­da­rın­da do­ğu­dan ba­tı­ya, ku­zey­den gü­ne­ye yur­dun her nok­ta­sın­da ye­ri­ne ge­ti­ri­le­cek­ti­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.(CHP TAR­SUS İL­ÇE)