Mersin'in gururu Tüzün Trafo, Afrika ve Avrupa'dan Sonra Şimdi de Güney Amerika Pazarında

abdullah - 17 Ocak 2023 Salı

Mersin'in gururu Tüzün Trafo, Afrika ve Avrupa'dan Sonra Şimdi de Güney Amerika Pazarında

TRAFO PAZARI

Tü­zün Tra­fo, Af­ri­ka ve Av­ru­pa pa­za­rı­nın ya­nın­da Gü­ney Ame­ri­ka pa­za­rın­da da ken­din­den söz et­ti­ri­yor.                                       Tü­zün Tra­fo, gi­ri­şim­le­ri­ni ve ya­tı­rım­la­rı­nı art­tı­ra­rak, dün­ya pa­za­rın­da ge­niş bir yel­pa­ze­yi ken­di­ne bağ­la­dı. 2022 yı­lın­da 3 mil­yon do­lar­lık ih­ra­ca­tıy­la Mer­sin’in yük­se­len de­ğe­ri ol­du. Bir ai­le şir­ke­ti olan Tü­zün Tra­fo yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı Ha­san Tü­zün, Baş­kan yar­dım­cı­la­rı Meh­met Tü­zün ve Hak­kı Tü­zün ile ba­şa­rı­lı bir yö­ne­tim an­la­yı­şı ser­gi­le­ye­rek hem bü­yü­me­si­ni hem de Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne kat­kı­sı­nı sür­dü­rü­yor.Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Tü­zün, 2019 yı­lın­da ku­ru­lan ve dün­ya stan­dart­la­rın­da üre­tim ger­çek­leş­ti­ren Tü­zün Tra­fo için sü­rek­li ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı ifa­de ede­rek, “T­rans­for­ma­tör ima­lat ya­pan bir fir­ma­yız. Ürün­le­ri­mi­zin %95'i ih­ra­cat ürün­le­ri­dir. Hol­lan­da, Bel­çi­ka, Sır­bis­tan, Al­man­ya, Yu­na­nis­tan ve Af­ri­ka ül­ke­le­ri­ne ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Bu ürün­le­rin ta­ma­mı il­gi­li ül­ke­le­rin stan­dart­la­rı­na gö­re di­zayn edi­lip bu stan­dart­la­ra gö­re üre­til­mek­te­dir. Bu­nun dı­şın­da 2022 yı­lın­da bir­çok ül­ke­ye ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­dik. Tam Oto­ma­tik ma­ki­ne­le­ri­mi­zi üre­tim hat­tı­na kat­tık. Bu­nun aka­bin­de geç­ti­ği­miz ay özel ima­lat­la yi­ne tam oto­ma­tik va­kum­lu bir fı­rın yap­tır­dık. Bir ön­ce­ki fı­rı­nı­mız ka­pa­si­te­mi­ze yet­me­di­ğin­den için­de bir­çok trans­for­ma­tör­le­rin yağ ba­sıl­ma­dan ön­ce ku­ru­tul­ma­sı ve nem­den arın­dı­rıl­ma­sı iş­le­mi­ni ger­çek­leş­ti­ren va­kum­lu  tam oto­ma­tik trans­for­ma­tör fı­rı­nı­nı da­ha bü­yük trans­for­ma­tör ya­pa­bil­mek için iş­let­me­mi­ze da­hil et­tik. Bu­nu ken­di ih­ti­yaç­la­rı­mı­za gö­re be­lir­le­dik.  Şu an­da 25 per­so­ne­li­miz var, ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ve üre­ti­mi­mi­zi bu şe­kil­de sür­dü­rü­yo­ruz."de­diHer ül­ke­nin ken­di stan­dar­dı­na gö­re üre­tim yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Tü­zün, “Av­ru­pa stan­dart­la­rın­da TR2 de­di­ği­miz ka­yıt­lar var. Bu ka­yıt­la­ra gö­re tra­fo ima­la­tı ya­pı­yo­ruz.Bel­çi­ka'nın stan­dart­la­rı fark­lı olu­yor. Hol­lan­da'nın fark­lı olu­yor. Al­man­ya'nın fark­lı olu­yor. Dün­ya­da elek­tri­ğin bir yer­de üre­tip bir ye­re ta­şın­ma­sı la­zım.Çün­kü kul­la­nı­cı­lar dün­ya­da bel­li bir mer­kez­de otur­ma­dık­la­rı için bu sa­na­yi olur ha­ne­ler olur, ya­ni dün­ya­ya yer­le­şik bir du­rum­da ama ener­ji üre­tim te­sis­le­ri ki bun­lar ba­raj­lar, gü­neş ve rüz­gar san­tral­le­ri olur bun­lar da baş­ka bir yer­de ya­ni elek­tri­ğin bir yer­den bir ye­re ta­şın­ma­sı­nı ge­rek­ti­rir. Bu  ile­tim  hat­la­rı ile olur.Bir üre­ti­len ener­ji­yi 500 ki­lo­met­re öte­ye ta­şı­ma­nız için bir ile­tim hat­tı kur­ma­nız ge­re­kir. Bu­ra­da da­ha bü­yük trans­for­ma­tör­ler kul­la­nıl­mak­ta­dır. Çün­kü vol­ta­jı yük­sel­tip akı­mı dü­şür­me­niz ge­re­ki­yor. Bu­ra­da da en az kay­bı sağ­la­mak önem­li­dir. Ya­ni yük­sel­ti­len vol­ta­jın tek­rar dü­şü­rü­lüp kul­la­nı­ma ha­zır ha­le ge­ti­ril­me­si bu tra­fo­lar sa­ye­sin­de olu­yor Ör­ne­ğin 30000 vol­tu 400 vol­ta in­di­ri­yor.Tam ter­si­ne yük­sel­ti­le­bi­li­yor . Şu an üre­tim hat­tın­da­ki trans­for­ma­tör­le­ri­miz da­ğı­tım trans­for­ma­tör­le­ri­dir “de­di Da­ğı­tım şe­be­ke­le­rin­de kul­la­nı­la­cak trans­for­ma­tör­le­ri­ni  ge­liş­miş ül­ke­le­re pa­zar­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Tü­zün, “ Ge­nel­de so­lar sis­tem­ler ve rüz­gar sis­tem­le­ri­ne trans­for­ma­tör sa­tı­şı ya­pı­yo­ruz.Şu an­da Gü­ney Ame­ri­ka'dan ta­lep­ler alı­yo­ruz. Ku­rul­du­ğu­muz­dan bu ya­na Af­ri­ka ile ça­lı­şı­yo­ruz.Ya­ni üre­ti­mi­mi­zin %95'i şu an­da Av­ru­pa, ka­lan %5'lik kı­sım Af­ri­ka. Ay­lık 50 adet tra­fo ban­da ini­yor. 2022 yı­lı­nı 3 mil­yon do­lar­la ka­pat­tık. He­nüz ye­ni bir fir­ma ol­ma­mı­za rağ­men bu ra­kam ol­duk­ça iyi. Hız­lı bir iv­me ya­ka­la­dık ve ra­ka­mı art­tır­ma­yı he­def­li­yo­ruz. 2023 yı­lı­nın ha­zi­ran ayı­na ka­dar do­lu­yuz." de­di.                    (HA­BER MER­KE­Zİ)